Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska – koľaje a rampy, 1. etapa


Názov projektu:  Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska – koľaje a rampy, 1. etapa


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti 
 

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  767/A800/2015   25.08.2015 17.08.2015  
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 3 465 202,23 611 506,28 22 133,75 4 098 842,26
Mena
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Združenie ČNT 2015      
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  07/2015
Začiatok realizácie projektu:  07/2015
Predpokladané ukončenie projektu: 12/2015 
Ukončenie projektu: 12/2015
Popis projektu a jeho prínosy:
Účelom navrhovanej stavby je modernizácia infraštruktúry prekladiska pre vybudovanie napojenia prekládky. Koľaje budú slúžiť pre manipuláciu s vozňami širokého a normálneho rozchodu pri rampe. Zároveň bude zmodernizované aj napojenie prekládky na optickú a miestnu kabelizáciu.
Nové riešenie zabezpečí:
- modernizáciu koľajiska širokého a normálneho rozchodu v požadovanom rozsahu tak aby sa zlepšili technické parametre existujúcich koľají a bolo možné ich dlhodobé využívanie,
- pripravenosť na využívanie koľají pri prekládke a zabezpečenie obslužnosti prekládkového komplexu pri „Obecnej rampe“.
Konečný stav realizácie
Projekt je ukončený.
Konečné finančné plnenie
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Spolu
  3 077 598,71 543 105,65     58 022,50 3 678 726,86
Mena     


Právne dokumenty