Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia komunikačných zariadení na sieti TEN-T (telematika)


Názov projektu: Modernizácia komunikačných zariadení na sieti TEN-T (telematika)


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti 
 

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  1080/A800/2015     18.11.2015 19.11.2015
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 22 404 109,57 3 953 666,40 42 240,03 26 400 016,00
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Tempest, a.s. 26 400 016,00 Nákup a dodanie HW, konzultačné,
implementačné a podporné / dokumentačné služby
11.08.2015
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  13.08.2015
Začiatok realizácie projektu:  13.08.2015
Predpokladané ukončenie projektu: 30.11.2015
Ukončenie projektu: 30.11.2015
Popis projektu a jeho prínosy:

Projekt modernizácie komunikačnej infraštruktúry je súčasťou modernizácie železničnej infraštruktúry v úsekoch TEN-T core koridoru. Stavba predstavuje umiestnenie a sprevádzkovanie zariadení a zmodernizovanie elektronickej komunikačnej siete ŽSR s cieľom skvalitnenia a zlepšenia jej technických parametrov v zmysle medzinárodných dohôd a vytvorenie konvergovanej elektronickej komunikačnej siete ŽSR.Projekt rieši umiestnenie a sprevádzkovanie HW vo viacerých lokalitách Slovenska, pozdĺž železničného koridoru v traťových úsekoch: Bratislava – Trnava – Nové Mesto nad Váhom, metropolitná sieť Bratislava, Nové Mesto nad Váhom – Žilina (mimo lokality Zlatovce a Trenčín), Bratislava – Kúty, Žilina – Čadca – Skalité, Žilina – Košice, Košice – Čierna nad Tisou.
Projektom sú sledované dva technicko – technologické ciele:
Prvým cieľom je zhotovenie funkčných častí:
    • IP MPLS
    • Centrálny manažment nástroj pre sieť
    • LAN/MAN siete (lokálne a metropolitné siete)
    • Centrálne monitorovacie pracovisko
    • Dobudovanie technologických miestností
Druhým cieľom je zhotovenie funkčnej časti:
    • DWDM

Stav realizácie konečný.
Zariadenia boli dodané a práce vykonané v zmysle zmluvy.
Finančné plnenie konečné.
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje  Spolu
  22 304 474,08 3 936 083,67       26 240 557,75
Mena       


Právne dokumenty