Železnice Slovenskej republiky


Informačný systém integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (projektová dokumentácia)


Názov projektu: Informačný systém integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (projektová dokumentácia)


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti  

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  632/B321/2014     13.06.2014 18.07.2014 
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 302 600,00 53400,00   356 000,00 
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) REMING CONSULT a.s 335 000,00 ZoD na poskytnutie služby  - projektová dokumentácia 15.05.2014 
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  05/2014
Začiatok realizácie projektu:  05/2014
Predpokladané ukončenie projektu: 12/2014
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:

Snaha o otvorenie tohto Projektu vychádza zo základného cieľa budovania integrovaného dopravného systému (ďalej len IDS). Týmto cieľom je zatraktívnenie verejnej hromadnej dopravy v konkurenčnom prostredí s osobnou automobilovou dopravou. Je všeobecne známe, že osobná automobilová doprava a jej rast má v porovnaní s verejnou dopravou mnoho negatívnych dopadov na kvalitu životného prostredia, a to nielen v mestách. Na druhú stranu je to forma dopravy pre prepravovanú osobu veľmi pohodlná a komfortná, predovšetkým z hľadiska dostupnosti cieľových destinácií, možnosti premiestnenia sa z bodu A do bodu B v podstate v akúkoľvek dobu, možnosti príjmu informácií z rádia, atď. Ak chceme vytvoriť alternatívu osobnej doprave, je potrebné využiť čo najviac existujúce siete verejnej dopravnej obslužnosti kraja,tzn. koľajovú, tak hromadnú autobusovú či trolejbusovú formu dopravy. Pohyb v týchto dopravných prostriedkoch a medzi nimi je potrebné cestujúcim čo najviac uľahčiť a spríjemniť, tak aby ich chceli využívať. Komfort prestupov a pohybu cestujúcich v dopravných prostriedkoch v rámci určitej oblasti, v tomto prípade v Bratislavskom a Trnavskom kraji, je potrebné zaistiť kvalitným informačným systémom (ďalej len IS). Ten, bude, ako súčasť IDS jednotný pre všetkých dopravcov operujúcich v dotknutom území. Práve jednotný spôsob informovania cestujúcich v obsluhovanej oblasti je jedným zo základných parametrov už fungujúcich IDS.

Stav realizácie konečný

Projekt bol ukončený.

Finančné plnenie konečné
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje  Spolu
  256 033,19 45 182,33       301 215,52
Mena       


Právne dokumenty