Železnice Slovenskej republiky


Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Bratislava – Žilina – Čadca – štátna hranica SR/ČR


Názov projektu: Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Bratislava – Žilina – Čadca – štátna hranica SR/ČR


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti 
 

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  91/B300/2014     12.03.2014 12.03.2014
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 22 402 093,59 3 953 310,63   26 355 404,22
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) AŽD Praha s.r.o.  45 290 639,42  Stavebné práce 21.2.2014 
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  03/2014
Začiatok realizácie projektu:  03/2014
Predpokladané ukončenie projektu: 31.08.2015
Ukončenie projektu: 31.08.2015
Popis projektu a jeho prínosy:
Realizácia projektu: Realizácia projektu: „ŽSR, Zavedenie ERTMS  v úseku Bratislava - Žilina - Čadca - št. hr. SR/ČR“
II.stavba: „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Bratislava - Žilina - Čadca - štátna hranica SR/ČR“
V rámci II.stavby bude vybudovaný líniový rádio-dispečerský dorozumievací systém GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) a k nemu prislúchajúca infraštruktúra, ktorá zabezpečí mobilnú telekomunikačnú a dátovú komunikáciu pre potreby železničnej prevádzky na úseku Bratislava – Žilina – Čadca – štátna hranica SR/ČR. Európska komisia v r.1995 špecifikovala globálnu stratégiu pre vývoj jednotného Európskeho systému riadenia železničnej dopravy ERTMS (European Rail Traffic Management System), ktorý zabezpečí jazdu vlakov bez obmedzení po celej sieti Spoločenstva vybavenej týmto systémom, ktorý používa vlastné frekvencie pre železničnú dopravu a je nástrojom na vzájomnú výmenu hlasových a dátových informácií medzi traťovou a vlakovou časťou systému. Technológia GSM-R je založená na špecifikáciách štandardu EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network) a je vyvíjaná v spolupráci s európskou štandardizačnou autoritou ETSI. Digitálna rádiová sieť umožní priame spojenie dispečera so strojvodcom v kabíne a tiež medzi rôznymi pracovníkmi. V závislosti od výškového vedenia trate, je riešený prenos rádiového signálu anténami na stožiaroch (v tuneli líniovo, špeciálnym káblom). Hlavnými parametrami GSM-R je rýchlosť, spoľahlivosť a bezpečnosť prenosu informácií.
Konečný stav realizácie

Hlavné aktivity projektu boli ukončené v mesiaci 08/2015 doručením Preberacieho protokolu k dielu na ŽSR.

Konečné finančné plnenie
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Štátna dotácia/Kapitálové transfery Spolu
  17 903 295,35 3 159 405,08      77 462,04 21 140 162,47
Mena     


Právne dokumenty