Železnice Slovenskej republiky


Odborná pomoc pre prípravu dopravných projektov na Slovensku


Názov projektu: Odborná pomoc pre prípravu dopravných projektov na Slovensku
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č. FM 2002/SK/16/P/PA/006 18.12.2002 14.2.2003    
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.                
Zmeny rozhodnutia č.  K (2006) 5410 
 Dátum:  7.11.2006
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 450 000,00 150 000,00   600 000,00
Mena
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Halcrow Group Limited
149 954,00 technická asistencia (zmluva je ukončená) 21.11.2003
Združenie Movares Nederland B.V. / NEA / Kolproject 429 999,00 technická asistencia (platnosť zmluvy sa skončila dňa 31.12.2006 bez realizácie cieľov) 9.11.2004
TECNIC Slovakia, s.r.o. 298 457,50 technická asistencia 21.8.2007
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  
Začiatok realizácie projektu:  01.02.2003
Predpokladané ukončenie projektu: 31.12.2010
Ukončenie projektu: 31.12.2010
Popis projektu a jeho prínosy:
Cieľom projektu je pomáhať relevantným inštitúciám SR pri príprave žiadostí o poskytnutie nenávratného príspevku z Kohézneho fondu zasielaných na EK. 
Konečný stav realizácie.

Projekt je ukončený.

Finančné plnenie (konečné).
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie
 EÚ)
Úroky Vlastné zdroje Spolu
  380 572,73 217 748,56 302 034,14 9 787,07   910 142,50
Mena      


Právne dokumenty