Železnice Slovenskej republiky


Odborná pomoc pre implementáciu dopravných projektov spolufinancovaných z EÚ


Názov projektu: Odborná pomoc pre implementáciu dopravných projektov spolufinancovaných z EÚ,
Bratislava, Slovenská republika
 
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č. FM 2003/SK/16/P/PA/011 16.12.2003 27.2.2004    
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.                 
Zmeny rozhodnutia č.                                 K(2006)8278
Dátum:  03.11.2006
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP: 600 000,00 200 000,00   800 000,00
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.)  JV iC Consulenten, Ramboll, Dopravoprojekt  198 330,00 zmluvy na služby - technická asistencia 18.11.2004
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:   
Začiatok realizácie projektu:  01.12.2004
Predpokladané ukončenie projektu:  
Ukončenie projektu: 30.04.2008
Popis projektu a jeho prínosy:
Cieľom projektu bola pomoc ŽSR pri využívaní finančných zdrojov dostupných z fondov EÚ v nasledovných oblastiach: technické otázky, ekonomické a finančné otázky, environmentálne otázky, procesné a právne otázky, organizačné otázky, zabezpečenie kvality.
Stav realizácie (konenčný)
Projekt bol ukončený.
Finančné plnenie (konenčné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie
 ES)
Úver Vlastné zdroje Spolu
  598 401,75 199 467,25       797 869,00
Mena      


Právne dokumenty