Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničnej trate Trnava–Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava-Piešťany


Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, žkm 47,550-100,500, pre traťovú rýchlosť 160 km/h, I.etapa, úsek Trnava – Piešťany
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č. FM 2002/SK/16/P/PT/005

16.09.2002

06.11.2002

   
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.                
Zmeny rozhodnutia č.                                                          CCI 2002 SK 16 P PT 005 
 Dátum:  07.12.2006
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 50 636 259,00 94 823 678,00   145 459 937,00
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Združenie “Project SK 2004” zastúpený OHL ŽS, a.s., Brno 129 195 424,23 stavebné práce 07.10.2004
Združenie Movares Nederland B.V. - Technic Consulting Engineers S.p.A. 2 945 360,00 stavebný dozor 05.10.2004
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:                                                       01.10.2004
Začiatok realizácie projektu:                                                       29.10.2004
Predpokladané ukončenie projektu: 28.11.2007 – práce, 28.02.2008 - dozor
Ukončenie projektu: 31.03.2008 – práce,  30.04.2008 - dozor
Popis projektu a jeho prínosy:
Ide najmä o modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov ako i ďalšiu modernizáciu, s cieľom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť železničnej infraštruktúry, skrátiť cestovné časy, zvýšiť rýchlosť, úroveň pohodlia a príťažlivosť železníc, splniť požiadavky súčinnosti a súladu s medzinárodnými štandardmi a dosiahnutie parametrov stanovených medzinárodnými dohodami AGC a AGTC.
Stav realizácie (konečný)
Všetky stavebné objekty (SO) a prevádzkové súbory (PS) na ucelených častiach stavby (UČS) 00,11,12,13,14,15,16,17,18  boli k 31.3.2008 stavebne ukončené.
Finančné plnenie (konečné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet

 Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)

Úver Vlastné zdroje Spolu
  40 509 007,20 48 041 419,00 10 127 251,80 47 723 686,42   146 401 364,42
Mena  


Právne dokumenty