Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničnej trate Šenkvice - Cífer a staníc Rača - Trnava na Slovensku


Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Šenkvice - Cífer a staníc Bratislava Rača - Trnava
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č. 2001/SK/16/P/PT/003 13.12.2001 08.03.2002    
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.      

         
Zmeny rozhodnutia č. 

K(2007)3532

Dátum:  17.07.2007
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 58 429 500,00 58 429 500,00   116 859 000,00
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Združenie “Modernizácia Bratislava Rača - Trnava” zastúpené Skanska DS a.s. Brno 141 987 684,36 stavebné práce  
  Združenie iC consulenten/RAMBOLL 2 158 420,00 technická asistencia  
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:                      01.07.2004
Začiatok realizácie projektu:                        01.07.2004
Predpokladané ukončenie projektu:  30.9.2008 – práce,  30.11.2008 - technická asistencia
Ukončenie projektu: 30.9.2008 – práce,  30.11.2008 - technická asistencia
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt zahŕňa najmä modernizáciu zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizáciu konštrukcie železničnej trate, trakčného vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu nástupíšť, výstavbu a rekonštrukciu železničných mostov, priepustov, podchodov a zabezpečenie bezbarierového prístupu pre cestujúcich. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť adekvátny prístup k trans -európskej dopravnej sieti a vytvoriť kvalitné železničné prepojenie so susednými krajinami. Rekonštrukciou a modernizáciou sa zvýši maximálna traťová rýchlosť na 160 km/h, zvýši sa bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej infraštruktúry a dosiahne sa splnenie požiadaviek interoperability ako i štandardov stanovených v dohodách AGC a AGTC.
Stav realizácie (konečný)
Stavba bola ukončená zmluvným termínom 30.9.2008.
Finančné plnenie k 01.01.2009
Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) Úver Spolu
46 743 600,00 58 429 500,00 11 685 900,00 42 322 475,33 159 181 475,33
Mena


Právne dokumenty