Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničnej trate Bratislava Rača - Trnava, úsek Bratislava Rača - Šenkvice


Názov projektu: Modernizácia železničnej trate Bratislava Rača - Trnava, úsek Bratislava Rača - Šenkvice 
    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č. 2000/SK/16/P/PT/001 12.10.2000 23.01.2001    
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.      

         
Zmeny rozhodnutia č. 

K (2005) 4866; K (2006) 5562                                              

Dátum:  2.12.2005; 15.11.2006
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 34 674 241,50 11 588 080,50   46 232 322,00
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Združenie Trať Rača - Šenkvice, zastúpené Doprastav a.s., 44 713 390,00 realizácia prác 04.03.2002
  Združenie Italferr Spa + Technic Consulting Engineers Spa 1 255 795,00 služby - technická asistencia 25.05.2003
  Doprastav, a.s. 4 994,00 dodanie informačných a pamätných tabúľ 14.05.2002
  J.V.Intersad, s.r.o. 258 143,00 náhradná výsadba 25.10.2005
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:                       
Začiatok realizácie projektu:                        11.03.2002
Predpokladané ukončenie projektu:  
Ukončenie projektu: 30.09.2006
Popis projektu a jeho prínosy:
Poskytnúť primeraný prístup k transeurópskej dopravnej sieti, poskytnúť dobré napojenia na susedné krajiny a dosiahnuť súlad s normami AGC/ ACTC.
Stav realizácie (konečný)
Všetky zmluvy v rámci projektu boli ukončené. Ušetrené prostriedky boli presunuté na projekt "Modernizácia železničnej trate Trnava - Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava - Piešťany", Finančné memorandum č.:FM 2002/SK/16/P/PT/005.
Finančné plnenie (konečné)
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES) Úver Vlastné zdroje Spolu
  34 660 575,33 11 553 525,48       46 214 100,81
Mena    


Právne dokumenty