Železnice Slovenskej republiky


Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, realizácia


Názov projektu:

Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, realizácia

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

 

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

NFP311050BBC7

 18.08.2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      Z311051BBC7 / 27.08.2021
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 55 503 247,72 9 794 690,78 334 726,59 65 632 665,09
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Združenie „ELHAMO“: ELTRA, s.r.o. a TSS GRADE a.s. / stavebné práce

58 801 975,66 EUR bez DPH

Zmluva o dielo v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

01.07.2021
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 08/2021
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 12.07.2021
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 12/2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  

Miesto realizácie projektu

Košický kraj.

 

Popis projektu a jeho prínosy

Predmetom projektu „Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, realizácia“ je uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa elektrifikácie trate vrátane predelektrifikačných úprav na stavbe. Okrem elektrifikácie a predelektrifikačných úprav budú realizované aj ďalšie práce v zmysle projektovej dokumentácie k tejto stavbe. Predmetný projekt zahŕňa elektrifikáciu traťového úseku Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou mesto, v rámci ktorého sa vybudujú zariadenia nevyhnutné pre jazdu elektrických vlakov (trakčné vedenie, transformačné stanice...), čiastočne sa zmodernizuje železničný vršok a spodok a zvýši sa rýchlosť vo vybraných oblúkoch, vymenia sa staničné a traťové zabezpečovacie zariadenia (okrem stanice Haniska) s inštaláciou ich diaľkového zariadenia a kompletne sa vymenia nástupištia.Cieľom je dosiahnuť lepší dopravný komfort cestujúcich jednak zlepšením dynamiky jazdy, lepšou vybavenosťou trate a jej vyššiu prepojenosť v rámci vybudovania integrovaného dopravného systému v košickom regióne za účelom zlepšenia parametrov koľajovej dopravy. Stavba po realizácii bude spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Realizáciou projektu budú dosahované požadované hodnoty merateľných ukazovateľov:

 

• Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí,

• Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T,

• Úspora času v železničnej doprave,

• Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí),

• Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí).

Stav realizácie k 31.12.2021

Prevzatie staveniska prebehlo 12.07.2021, prebiehajú prípravné práce k začatiu stavby.

Finančné plnenie € k 31.12.2021
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 

 

 

 

467 348,62

467 348,62

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinačný orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty