Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 - projektová dokumentácia (DÚR)


Názov projektu:

ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 - projektová dokumentácia (DÚR)

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8,  813 61 Bratislava

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 311030P992

18.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      Z311031P992 / 13.07.2018
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti

D311031P992 / 29.12.2018

D311031P992-2 / 05.09.2019

  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 163 614,80 28 873,20    192 488,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) REMING CONSULT a.s. Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
Zmluva o dielo 349 695,00 Dodanie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť 15.04.2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo   20.06.2015
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 10 645,00 12.01.2018
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 07/2015
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 01.07.2015
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 12/2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 31.12.2019
Miesto realizácie projektu
Bratislava I - V
Popis projektu a jeho prínosy

Predmetom projektu je spracovanie projektovej dokumentácie na úrovni dokumentácia pre územné rozhodnutie a súvisiacej inžinierskej činnosti pre

stavbu terminálov integrovanej osobnej prepravy na úseku Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, ktoré spolu s TIOP č. 3 - Patrónka vytvárajú kompletnú sieť TIOPov na úseku Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice.

Budovaním terminálov integrovanej osobnej prepravy a ich zapájaním do siete integrovaného dopravného systému vznikajú priaznivejšie a kvalitnejšie podmienky

pre cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu, ktoré budú motivovať obyvateľov predmetných lokalít k uprednostneniu verejnej osobnej dopravy pred

individuálnou automobilovou dopravou. Tento vplyv na deľbu prepravnej práce sa odrazí v menších intenzitách automobilov na cestných komunikáciách, v

menšom počte vznikajúcich kongescií, v menšej produkcii emisií, vo vyšších kapacitných možnostiach siete, a v neposlednom rade v efektívnejšom riadení

dopravy. Spomínané priaznivé vplyvy na udržateľnú mobilitu, rozvoj verejnej osobnej dopravy a životné prostredie odzrkadľujú požiadavky a ciele vytýčené v rámci

európskej stratégie „Európa 2020“.

Stav realizácie konečný

Pre všetky terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP č. 1 - Devínska Nová Ves, TIOP č. 2 - Lamačská brána, TIOP č. 4 -  Mladá Garda, TIOP č. 5 - Trnávka, TIOP č. 6 - Ružinov a TIOP č. 7 - Vrakuňa) bola do 31.12.2019 dodaná dokumentácia pre územné rozhodnutie (vrátane prieskumov) a doručené právoplatné územné rozhodnutia. Územné rozhodnutie na TIOP č. 4 Mladá Garda stratil v 02/2021 právoplatnosť. Investor obnovil všetky vyjadrenia a v 06/2021 podal na stavebný úrad BA Nové Mesto žiadosť o obnovenie územného rozhodnutia.

Finančné plnenie konečné
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 
125 056,06

22 068,72

7 473,00

43 791,14

 198 388,92

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančný orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty