Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica -Podunajské Biskupice, TIOP č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 - projektová dokumentácia (DÚR)


Názov projektu:

ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica -Podunajské Biskupice, TIOP č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 - projektová dokumentácia (DÚR)

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 311030P992

18.06.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      340/AE23/2018 / 13.07.2018
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti Dodatok č.1 / 29.12.2018
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 163 614,80 28 873,20    192 488,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy

REMING CONSULT a.s

1 298 880,00  Dodanie projektovej dokumentácie DÚR.  
Predpokladaný začiatok realizácie projektu 07/2015
Začiatok realizácie projektu 07/2015
Predpokladané ukončenie projektu 12/2018
Ukončenie projektu  
Miesto realizácie projektu
Bratislava I - V
Popis projektu a jeho prínosy

Predmetom projektu je spracovanie projektovej dokumentácie na úrovni „Dokumentácia pre územné rozhodnutie“ a súvisiacej inžinierskej činnosti pre

stavbu Terminálov integrovanej osobnej prepravy na úseku Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 1,2,4,5,6 a 7, ktoré spolu

s TIOP Patrónka vytvárajú kompletnú sieť TIOPov na úseku Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice.

Budovaním terminálov integrovanej osobnej prepravy a ich zapájaním do siete integrovaného dopravného systému vznikajú priaznivejšie a kvalitnejšie podmienky

pre cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu, ktoré budú motivovať obyvateľov predmetných lokalít k uprednostneniu verejnej osobnej dopravy pred

individuálnou automobilovou dopravou. Tento vplyv na deľbu prepravnej práce sa odrazí v menších intenzitách automobilov na cestných komunikáciách, v

menšom počte vznikajúcich kongescií, v menšej produkcii emisií, vo vyšších kapacitných možnostiach siete, a v neposlednom rade v efektívnejšom riadení

dopravy. Spomínané priaznivé vplyvy na udržateľnú mobilitu, rozvoj verejnej osobnej dopravy a životné prostredie odzrkadľujú požiadavky a ciele vytýčené v rámci

európskej stratégie „Európa 2020“.

Stav realizácie k 30.09.2019

Práce na projekte boli ukončené po stupeň DÚR. Preukázanie efektívnosti sa zabezpečuje Projektom „ŽSR. Dopravný uzol  Bratislava – štúdia realizovateľnosti“  ktorá  bola preukázaná na Lamačskú bránu, Patrónka/ Železná studienka, Ružinov a Vrakúňa. Pre nové strategické zámery ŽSR je potrebné pre  TIOP č. 6 Ružinov vybudovať nové prespojkovanie koľají v predmetnom úseku a nové umiestnenie TIOPu, čím bude potrebné prepracovať už ukončené stupne PD. VO na TIOP č.7 Vrakúňa pokračuje.

Finančné plnenie v € k 30.09.2019
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 
      183 884,11     183 884,11

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančý orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty