Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá).


Názov projektu:

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá)

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

 

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok    
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti     

311011B658 / 28.09.2018

Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti Dodatok č.1 / 19.02.2021
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

297 145 608,22

52 437 460,27

11 383 812,53 360 966 881,02 
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
"Združenie Nimnica“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s.  364 938 980,47    € Realizácia stavebných prác 13.07.2016

DEC International, s.r.o.

      9 123 474,51  € Stavebný dozor 31.01.2018
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 09/2016
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 07.09.2016
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 15.12.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu

Železničná trať v úseku Púchov (mimo) – Považská Teplá (vrátane)

Popis projektu a jeho prínosy

Hlavnou úlohou projektu je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zák.č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ide o investične aj technicky najnáročnejšiu stavbu ŽSR od ich samostatnosti. Realizované sú dva tunely, tunel Diel o dĺžke 1082m a tunel Milochov o dĺžke 1861m, buduje sa 14 ks nových železničných mostov (vrátane rekonštruovaných), 6ks nových cestných mostov a nadjazdov, 4ks podchodov (pre cestujúcich, verejné). Dĺžka trasy železničnej trate bude skrátená z 18,742 km pred modernizáciou, na 15,921 km po modernizácii.               

Významným krokom je aj príprava na zmenu trakčnej napájacej sústavy z 3 kV na 25 kV. Táto bude však spustená až po modernizácii železničnej stanice Žilina a výstavbe TNS Žilina.

Stavba má päť ucelených častí:

UČS 00 ŽST Púchov, ŽST Žilina

UČS 44 Traťový úsek Púchov - Považská Bystrica

UČS 45 ŽST Považská Bystrica

UČS 46 Traťový úsek Považská Bystrica Považská Teplá

UČS 47 ŽST Považská Teplá

Pozn. : UČS 00 Žst. Púchov, Žst. Žilina rieši prevádzkové súbory, ktoré majú vplyv na oznamovacie zariadenia, kontrolu a riadenie TPNET a podobne. Tieto prevádzkové súbory sú riešené v existujúcich pozemných stavbách a na pozemkoch, ktoré sú v majetku ŽSR.

Stav realizácie k 30.09.2022

Stavebné práce sú pred dokončením, všetky hlavné mostné objekty a oba tunely Diel a Milochov sú zrealizované a sú v predčasnom užívaní. V tuneli Diel je prevádzka po oboch koľajách a tunel Milochov je v prevádzke po koľaji č.1. V tuneli Milochov prebiehajú dokončovacie práce. Hlavné práce prebiehali na UČS44 na koľ. č.2 a súvisiacich objektoch v časti od estakády po Považskú Bystricu, s dokončením v termíne 12.4.2022. Predpoklad ukončenia stavby je v termíne 05/2022. Prebiehajú práce na ETCS a pozemnej komunikácii, ktorá vznikla na pôvodnom - opustenom železničnom telese. Na všetkých UČS 44,45,46,47 prebiehajú odovzdávacie a preberacie konania, odovzdávanie objektov do predčasného užívania a kolaudácie.“

Finančné plnenie € k 30.09.2022
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 

226 035 418,21

39 888 603,16

110 493 027,97

6 994 214,2

383 411 563,54

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančý orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty