Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky– Kúty


Názov projektu:

Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky– Kúty

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky

   Číslo: Podpis EK Podpis ŽSR
Dohoda o grante INEA/CEF/TRAN/M2016/1356385 31.10.2017  30.10.2017
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európska únia Štátny rozpočet  Iné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa Dohody o grante 12 900 135,00 EUR 2 276 494,00 EUR    15 176 629 EUR
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  07.02.2017
Začiatok realizácie projektu:  07.02.2017
Predpokladané ukončenie projektu: 31.12.2022
Ukončenie projektu:  
Miesto realizácie projektu:
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie, a to predbežných a podrobných návrhov modernizácie železničnej trate Malacky (bez stanice) - Kúty, ktorá je súčasťou železničnej trate SK / CZ - Kúty - Devínska Nová Ves (globálny projekt) na vopred určenom cezhraničnom úseku Břeclav-Bratislava koridoru základnej siete Orient / Vých. stredomorie. Úsek Malacky - Kúty v súčasnosti plne nezodpovedá technickým požiadavkám stanoveným v nariadeniach (EÚ) č. 1315/2013 a č. 1299/2014 a smernici o interoperabilite 2008/57 / ES, ktorá znižuje konkurencieschopnosť železničnej trate. Opatrenie bude obstarávať a spracovávať projektovú dokumentáciu pre danú časť a bude zahŕňať všetky postupy potrebné na získanie územného rozhodnutia/rozhodnutí a povolení na výstavbu, ktoré sú potrebné pre budúce stavebné práce. Prostredníctvom globálneho projektu toto opatrenie prispeje k bezpečnej, vysokokvalitnej a efektívnej doprave. 
Stav realizácie k 30.09.2019

Prebieha proces pred uzatvorením Zmluvy o Dielo so zhotoviteľom projektovej dokumentácie spoločnosťou PRODEX spol., s.r.o.

Finančné plnenie k 30.09.2019
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky)  
Vlastné zdroje   Spolu
           

Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk   www.eufondy.sk Právne dokumenty