Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky– Kúty


Názov projektu:

Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky– Kúty

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

   Číslo: Podpis EK Podpis ŽSR
Dohoda o grante INEA/CEF/TRAN/M2016/1356385 31.10.2017  30.10.2017
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európska únia Štátny rozpočet  Iné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa Dohody o grante 12 900 135,00 EUR 2 276 494,00 EUR    15 176 629 EUR
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
 PRODEX spol. s r. o.  6 790 000,00 EUR Zmluva o Dielo   19.11.2019
       
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 07.02.2017
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 20.11.2019
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 31.08.2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu:
Popis projektu a jeho prínosy:
Projektová dokumentácia sa bude týkať modernizácie konvenčnej železničnej trate dlhej 26 km medzi žkm 25,670 (Malacky) a žkm 51,524 (Kúty). Opatrenie bude obstarávať a spracovávať projektovú dokumentáciu pre danú časť a bude zahŕňať všetky postupy potrebné na získanie územného rozhodnutia/rozhodnutí a povolení na výstavbu, ktoré sú potrebné pre budúce stavebné práce.
Stav realizácie k 30.09.2022

Expertízny posudok MDV SR z výkonu štátnej expertízy bol vydaný v  júni 2021. Projektant zabezpečuje podklady k začatiu procesu územného konania začiatok tohto procesu očakávame v 3/2022.

Finančné plnenie k 30.09.2022
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky)  
Vlastné zdroje   Spolu

1 580 247,50

356 250,00

  438 502,50

0,00

2 375 000,00

Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk   www.eufondy.sk Právne dokumenty