Železnice Slovenskej republiky


Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica


Názov projektu:

Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek  Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

   Číslo: Podpis EK Podpis ŽSR
Dohoda o grante INEA/CEF/TRAN/M2016/1352768 31.10.2017  30.10.2017
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európska únia

Štátny rozpočet

(spolufinancovanie)

Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Dohody o grante 25 112 113,00 4 431 549,00   29 543 662,00 
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 02.03.2017
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 02.03.2017
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 31.12.2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu:
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt rieši nasadenie GSM-R na železničnej trati Varín - Košice - Čierna nad Tisou dlhej 329,374 km , ktorá sa nachádza na koridore hlavnej siete Rýn - Dunaj (CNC). Zahŕňa prípravu podrobného návrhu a stavebných prác súvisiacich s nasadením GSM-R. Zahŕňa 4 aktivity - prípravné úlohy, dohľad nad stavebnými prácami, stavebné práce a projektový manažment. GSM-R sa bude používať na hlasovú a dátovú komunikáciu a umožní budúce fungovanie úseku s úrovňou ETCS 2 a vyššou.
Stav realizácie k 30.09.2022

Bol vydaný protokol o štátnej expertíze. Boli vydané právoplatné územné rozhodnutia pre Stavbu A - úsek Varín - Košice aj pre stavbu B - úsek Košice - Čierna nad Tisou. Bol vydaný schvaľovací protokol MDV SR pre DÚR pre stavbu B aj A. Bola odovzdaná DSP pre stavbu A aj B na ktoré bol spracovaný odborný posudok ŽSR a vydaný schvaľovací protokol MDV SR.. Bola odovzdaná DRS pre stavbu B a pre stavbu A. Bolo vydané právoplatné stavebné povolenie pre stavbu B. V súčasnosti prebieha príprava verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a inžinierska činnosť na zabezpečenie právoplatných stavebných povolení pre stavbu A.

Finančné plnenie v € k 30.09.2022
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky)  
Vlastné zdroje  Spolu 

1 221 028,83

233 001,00

99 655,49

8 807,46

1 562 492,78

Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk   www.eufondy.sk Právne dokumenty