Železnice Slovenskej republiky


Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica


Názov projektu:

Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek  Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky

   Číslo: Podpis EK Podpis ŽSR
Dohoda o grante INEA/CEF/TRAN/M2016/1352768 31.10.2017  30.10.2017
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európska únia

Štátny rozpočet

(spolufinancovanie)

Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Dohody o grante 25 112 113,00 4 431 549,00   29 543 662,00 
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  02.03.2017
Začiatok realizácie projektu:  02.03.2017
Predpokladané ukončenie projektu: 31.12.2023
Ukončenie projektu:  
Miesto realizácie projektu:
Popis projektu a jeho prínosy:
Projekt rieši nasadenie GSM-R na železničnej trati Varín - Košice - Čierna nad Tisou dlhej 329,374 km , ktorá sa nachádza na koridore hlavnej siete Rýn - Dunaj (CNC). Zahŕňa prípravu podrobného návrhu a stavebných prác súvisiacich s nasadením GSM-R. Zahŕňa 4 aktivity - prípravné úlohy, dohľad nad stavebnými prácami, stavebné práce a projektový manažment. GSM-R sa bude používať na hlasovú a dátovú komunikáciu a umožní budúce fungovanie úseku s úrovňou ETCS 2 a vyššou.
Stav realizácie k 30.09.2019

Bola odovzdaná zlúčená dokumentácie DSZ/DÚR ktorá bola predložená na štátnu expertízu.

Finančné plnenie v € k 30.09.2019
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky)  
Vlastné zdroje  Spolu 
12 703,25      2 241,75   14 945,00

Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk   www.eufondy.sk Právne dokumenty