Železnice Slovenskej republiky


ŽST Pezinok – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS, DVZ)


Názov projektu:

ŽST Pezinok – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS, DVZ)

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311030C263 31.05.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      Z311031C263 / 22.07.2017
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti Dodatok č.1 / 29.12.2018
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 7879,50  1390,50   9270,00 
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
DOPRAVOPROJEKT, a.s.,

80 500

0,00 

Vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu 12.01.2013
Predpokladaný začiatok realizácie projektu 03/2014
Začiatok realizácie projektu 03/2014
Predpokladané ukončenie projektu 12/2018
Ukončenie projektu  
Miesto realizácie projektu
Slovensko, Bratislavský kraj, Pezinok
Popis projektu a jeho prínosy

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu budúcej stavby a zabezpečenie prislúchajúcej inžinierskej činnosti a projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa. Úlohou následne budovaného záchytného parkoviska bude integrácia druhov osobnej individuálnej (automobilovej, cyklistickej) a hromadnej (autobusovej a železničnej) dopravy.

Stav realizácie k 30.06.2019

Pre parkovisko v Pezinku je vydané právoplatné územné rozhodnutie a bola podaná žiadosť o stavebné povolenie. Bola podpísaná zmluva s vybraným zhotoviteľom stavby a v súčasnosti sa pripravuje odovzdanie staveniska.

Finančné v € plnenie k 30.06.2019
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu  
6 445,13 1 137,37   3 841,04 11 423,54

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinačný orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty