Železnice Slovenskej republiky


Zastávka Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS, DVZ)


Názov projektu:

Zastávka Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko pre IAD, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS, DVZ)

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311030C251 31.05.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      Z311031C251/22.07.2017
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti Dodatok č.1 / 29.12.2018
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 7 894,80  1 393,20   9 288,00 
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
DOPRAVOPROJEKT, a. s., 80 500,00   12.01.2013
Predpokladaný začiatok realizácie projektu 03/2014
Začiatok realizácie projektu 03/2014
Predpokladané ukončenie projektu 12/2018
Ukončenie projektu  
Miesto realizácie projektu
Bratislavský kraj, okres Senec, obec Ivanka pri Dunaji
Popis projektu a jeho prínosy

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu budúcej stavby a zabezpečenie prislúchajúcej inžinierskej činnosti a projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa. Úlohou následne budovaného záchytného parkoviska bude integrácia druhov osobnej individuálnej (automobilovej, cyklistickej) a hromadnej (autobusovej a železničnej) dopravy.

Stav realizácie k 30.06.2019

Pre parkovisko Ivanka pri Dunaji je vydané právoplatné územné rozhodnutie, a je spracovaná  dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby, na ktorú bol vydaný schvaľovací protokol MDV SR a v súčasnosti prebieha jej prerokovanie s dotknutými orgánmi a organizáciami. Prebieha majetko-právne vysporiadanie pozemkov.

Finančné plnenie  v € k 30.06.2019
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 

3 519,00

6210,00 5 877,40

3 960,70

13 978,10

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančý orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty