Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti


Názov projektu:

ŽSR, dopravný uzol Bratislava - štúdia realizovateľnosti

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311010B922 17.01.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      Z311011B922 / 23.06.2017
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 104 048,00  194 832,00    1 298 880,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.)

Združenie „Uzol Bratislava“ zastúpené vedúcim

združenia REMING CONSULT a.s

Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy

Zmluva o dielo

1 298 880,00  Dodanie štúdie realizovateľnosti. 21.06.2016
Predpokladaný začiatok realizácie projektu 06/2016
Začiatok realizácie projektu 06/2016
Predpokladané ukončenie projektu 12/2019
Ukončenie projektu 30.04.2019
Miesto realizácie projektu
Bratislava I - V
Popis projektu a jeho prínosy

Príprava komplexnej štúdie realizovateľnosti (ďalej len ŠR) pre modernizáciu železničného dopravného uzla Bratislava – štátna hranica SR/MR (ŽSR/GYSEV) a SR/RR (ŽSR/ӦBB). ŠR bude vypracovaná na základe komplexnej analýzy súčasného stavu železničnej infraštruktúry a prevádzky v uzle, a súčasne navrhne koncepcie prepravných prúdov v uzle, reflektujúc všetky budúce potreby a potenciál tratí/ich prvkov v rámci multimodálneho/integrovaného dopravného systému.

Stav realizácie k 30.09.2019

Štúdia realizovateľnosti bola ukončená schválením finálnej záverečnej správy a 30.4.2019 bol podpísaný preberací a odovzdávajúci protokol .

Finančné plnenie v € k 30.09.2019
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 
772 833,60 136 382,40     239 200,00

1 148 416,00

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančý orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty