Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ -Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia


Názov projektu:

ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ -Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky 

 

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311010A952 19.01.2017 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      Z311011A952 / 03.06.2017
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 39 483 891,42 6 967 745,55 3 004 668,38 49 456 305,35
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
„Združenie TEBS“, TSS GRADE, a. s., 127 790 851,10 € realizácia stavebných prác 24.12.2013
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu 09/2014
Začiatok realizácie projektu 09/2014
Predpokladané ukončenie projektu 12/2018
Ukončenie projektu  
Miesto realizácie projektu

stredné Slovensko – Žilinský kraj – Dolný Hričov, Horný Hričov, Žilina

 

Popis projektu a jeho prínosy

Predmetom projektu „ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/, 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia" je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetných ucelených častiach stavby: UČS 00 ŽST Žilina, UČS 51 ŽST Dolný Hričov a UČS 52 traťový úsek Dolný Hričov - Žilina. Predmetný úsek je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskeho spoločenstva (napr. Technická špecifikácia pre interoperabilitu "TSI"), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993). Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov.

Stav realizácie k 30.06.2019

Stavba ukončená ku dňu 31.12.2017 v zmysle Dodatku č. 3 ku Zmluve o dielo ZOD/13038//2013/001. Dňa 29.12.2017 vystavený záverečný preberací protokol. Modernizovaný úsek je vybudovaný  na požadované technické parametre pre rýchlosť 160 km/hod podľa medzinárodných dohôd. Všetky  stavebné objekty a prevádzkové súbory ukončené a odovzdané správcovi – Oblastnému riaditeľstvu ŽSR Žilina a pripravuje sa zmluvné odovzdanie ostatným správcom (mimo ŽSR). Podané žiadosti o kolaudácie na príslušných úradoch. Dopravný úrad vydal  rozhodnutie  na uvedenie štrukturálnych subsystémov – Energia, Infraštruktúra, Zabezpečovacie zariadenia do prevádzky. Na základe rozhodnutia  DÚ  bolo  zahájené kolaudačné konanie  13.06.2019 Ministerstvom dopravy SR – Odborom dráhového stavebného úradu na zostávajúce stavebné objekty a prevádzkové súbory II. etapy.

Finančné plnenie € k 30.06.2019
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 
35 711 083,28 6 301 955,86 11 286 468,94 248 367,89 53 547 875,97

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančý orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty