Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ -Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia


Názov projektu:

ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ -Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, 813 61  

 

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311010A952 19.01.2017 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      Z311011A952 / 03.06.2017
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 39 483 891,42 6 967 745,55 3 004 668,38 49 456 305,35
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
„Združenie TEBS“, TSS GRADE, a. s., 127 790 851,10 € realizácia stavebných prác 24.12.2013
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu 09/2014
Začiatok realizácie projektu 09/2014
Predpokladané ukončenie projektu 12/2018
Ukončenie projektu  
Miesto realizácie projektu

stredné Slovensko – Žilinský kraj – Dolný Hričov, Horný Hričov, Žilina

 

Popis projektu a jeho prínosy

Predmetom projektu „ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/, 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia" je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetných ucelených častiach stavby: UČS 00 ŽST Žilina, UČS 51 ŽST Dolný Hričov a UČS 52 traťový úsek Dolný Hričov - Žilina. Predmetný úsek je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskeho spoločenstva (napr. Technická špecifikácia pre interoperabilitu "TSI"), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993). Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov.

Stav realizácie k 31.03.2018

Stavba ukončená ku dňu 31.12.2018 podľa Dodatku č. 3 ku Zmluve o dielo ZOD/13038//2013/001. Dňa 29.12.2018 vystavený záverečný preberací protokol. Všetky objekty a prevádzkové súbory ukončené, časť skolaudovaná a časť v predčasnom užívaní. Dňa 27.02.2018 slávnostné ukončenie výstavby za účastí Ministra dopravy, generálnych riaditeľov  ŽSR, Železničnej spoločnosti a.s. a TSS Grade a.s. ako lídra Zhotoviteľa a tajomníka Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Modernizovaný úsek je vybudovaný  na požadované technické parametre pre rýchlosť 160 km/hod podľa medzinárodných dohôd.

Finančné plnenie € k 31.03.2018
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 
33 846 695,43  5 972 946,24 5 859 058,73    3 317 363,59  48 996 063,99

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančý orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty