Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ


Názov projektu: ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ
Názov a sídlo prijímateľa Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

  

Tento projekt je podporený z Kohézneho fondu.

  Číslo Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311010C277 08.12.2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      Z311011C277 / 03.06.2017
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti Dodatok č. 1 / 24.08.2019; Dodatok č. 2 / 26.05.2020; Dodatok č. 3 / 29.01.2021
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

3 334 660,19 EUR

588 469,44 EUR

 

3 923 129,63 EUR

Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) REMING CONSULT a. s. Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
Rámcová dohoda 8 410 407,00 EUR Dodanie projektovej dokumentácie, 
inžinierska činnosť
23.06.2012
2. čiastková zmluva o dielo 2 570 370,00 EUR 12.12.2015
3. čiastková zmluva o dielo  2 237 010,64 EUR 24.10.2016
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 12/2015
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 12/2015
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 04/2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu
Stredné Slovensko – Žilinský kraj – obce: Gbeľany, Mojš, Teplička nad Váhom, Varín, Žilina
Popis projektu a jeho prínosy

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa, dokumentácie pre realizáciu stavby, dokumentácie pre stavebné povolenie a zabezpečenie prislúchajúcej inžinierskej činnosti na projekt následnej modernizácie železničného uzla Žilina a priľahlého úseku železničnej trate Žilina – Varín - Strečno. Železničný uzol Žilina je križovatkou dvoch vetiev medzinárodných železničných koridorov, kde v rámci následnej realizácie projektu dôjde k rekonštrukcii koľají a výhybiek, železničných mostov, nástupíšť, trakčného vedenia so zmenou napájania z jednosmerného na striedavý prúd, železničného oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia, vybudovanie centra pre riadenie vlakov, odstráneniu úrovňových priecestí a prechodov a ich náhrada mimoúrovňovými.

Stav realizácie k 30.09.2022

Prebieha inžinierska činnosť za účelom vydania stavebných povolení.

Finančné plnenie v € k 30.09.2022

Európska únia

Štátny rozpočet
(spolufinancovanie)
Štátny rozpočet 
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu  
2 441 508,67  430 854,49

3 221 186,72

289 557,45

6 383 107,33

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk Riadiaci orgán: www.mindop.sk    Centrálny koordinačný orgán:  www.eufondy.sk 


Právne dokumenty