Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ


Názov projektu: ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ
Názov a sídlo prijímateľa Železnice Slovenskej republiky
  
  Číslo Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311011C277 08.12.2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      Z311010C277 / 03.06.2017
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti Dodatok č. 1 / 24.08.2019
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

3 334 660,19 EUR

588 469,44 EUR

 

3 923 129,63 EUR

Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Reming Consult a. s. Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
Rámcová dohoda 8 410 407,00 EUR Dodanie projektovej dokumentácie, 
inžinierska činnosť
23.06.2012
2. čiastková zmluva o dielo 2 570 370,00 EUR 12.12.2015
3. čiastková zmluva o dielo  2 237 010,64 EUR 24.10.2016
Predpokladaný začiatok realizácie projektu 12/2015
Začiatok realizácie projektu 12/2015
Predpokladané ukončenie projektu 12/2020
Ukončenie projektu  
Miesto realizácie projektu
Stredné Slovensko – Žilinský kraj – obce: Gbeľany, Mojš, Teplička nad Váhom, Varín, Žilina
Popis projektu a jeho prínosy
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa, dokumentácie pre realizáciu stavby, dokumentácie pre stavebné povolenie a zabezpečenie prislúchajúcej inžinierskej činnosti na projekt následnej modernizácie železničného uzla Žilina a priľahlého úseku železničnej trate Žilina – Varín - Strečno. Železničný uzol Žilina je križovatkou dvoch vetiev medzinárodných železničných koridorov, kde v rámci následnej realizácie projektu dôjde k rekonštrukcii koľají a výhybiek, železničných mostov, nástupíšť, trakčného vedenia so zmenou napájania z jednosmerného na striedavý prúd, železničného oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia, vybudovanie centra pre riadenie vlakov, odstráneniu úrovňových priecestí a prechodov a ich náhrada mimoúrovňovými.
Stav realizácie k 30.09.2019

V rámci projektu bola vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) v intenciách zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorá bola dodaná na ŽSR dňa 08/2016. Schvaľovacie rozhodnutie MDV SR pre DSP bolo vydané v 01/2017. Momentálne prebieha výkon inžinierskej činnosti k DSP, ktorého výsledkom budú právoplatné stavebné povolenia. Aktuálne sú vydané stavebné povolenia na viac ako 90% stavebných objektov v rámci plánovanej stavby. Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) bola vypracovaná a na ŽSR dodaná v 03/2017. Posúdenie TSI DRS bolo dodané na Železnice Slovenskej republiky dňa 10.06.2019. Celý proces DRS v rámci projektu bol tým ukončený.  Zároveň bola v rámci projektu vypracovaná Dokumentácia pre výber zhotoviteľa (DVZ), ktorá bola na ŽSR odovzdaná 08/2018. Celý proces DVZ v rámci projektu bol tým ukončený. Gestor horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia vydal dňa 20.09.2019 k projektovej dokumentácií súhlasné stanovisko.​Na základe týchto zhotovených podkladov a získaných povolení a rozhodnutí investor aktuálne pripravuje verejnú súťaž na zhotoviteľa stavby "ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina.

Finančné plnenie v € k 30.09.2019

Európska únia

Štátny rozpočet
(spolufinancovanie)
Štátny rozpočet 
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu  
2 375 623,04  419 227,62 2 448 912,33 569 500,13

5 813 263,12

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk Riadiaci orgán: www.mindop.sk    Centrálny koordinačný orgán:  www.eufondy.sk 


Právne dokumenty