Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ


Názov projektu: ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ
Názov a sídlo prijímateľa Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, 813 61  
  
  Číslo Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311011C277 08.12.2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      Z311010C277 / 03.06.2017
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 3 431 442,69 EUR 605 548,71 EUR   4 036 991,40 EUR
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Reming Consult a. s. Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
Rámcová dohoda 8 410 407,00 EUR Dodanie projektovej dokumentácie, 
inžinierska činnosť
23.06.2012
2. čiastková zmluva o dielo 2 570 370,00 EUR 12.12.2015
3. čiastková zmluva o dielo  2 237 010,64 EUR 24.10.2016
Predpokladaný začiatok realizácie projektu 12/2015
Začiatok realizácie projektu 12/2015
Predpokladané ukončenie projektu 06/2019
Ukončenie projektu  
Miesto realizácie projektu
Stredné Slovensko – Žilinský kraj – obce: Gbeľany, Mojš, Teplička nad Váhom, Varín, Žilina
Popis projektu a jeho prínosy
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa, dokumentácie pre realizáciu stavby, dokumentácie pre stavebné povolenie a zabezpečenie prislúchajúcej inžinierskej činnosti na projekt následnej modernizácie železničného uzla Žilina a priľahlého úseku železničnej trate Žilina – Varín - Strečno. Železničný uzol Žilina je križovatkou dvoch vetiev medzinárodných železničných koridorov, kde v rámci následnej realizácie projektu dôjde k rekonštrukcii koľají a výhybiek, železničných mostov, nástupíšť, trakčného vedenia so zmenou napájania z jednosmerného na striedavý prúd, železničného oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia, vybudovanie centra pre riadenie vlakov, odstráneniu úrovňových priecestí a prechodov a ich náhrada mimoúrovňovými.
Stav realizácie k 31.03.2019

Prebieha inžinierska činnosť za účelom vydania stavebných povolení.

Finančné plnenie v € k 31.03.2019

Európska únia

Štátny rozpočet
(spolufinancovanie)
Štátny rozpočet 
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu  
2 850 747,67  503 073,12 2 443 214,99 3 296,78

5 800 332,56

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk Riadiaci orgán: www.mindop.sk    Centrálny koordinačný orgán:  www.eufondy.sk 


Právne dokumenty