Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS)


Názov projektu

ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (DÚR, DSPRS)

Názov a sídlo prijímateľa

Železnice Slovenskej republiky

  Číslo Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311030B625   11.01.2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti      Z311031B625 / 03.06.2017
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 164 535,35 29 035,65    193 571,00 
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) PRODEX spol. s r.o. Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
Rámcová dohoda 259 000,00  Dodanie projektovej dokumentácie,
inžinierska činnosť 
26.04.2014
1. čiastková zmluva o dielo 134 335,00  05.06.2014
2. čiastková zmluva o dielo 124 665,00  07.12.2016
Predpokladaný začiatok realizácie projektu 04/2014
Začiatok realizácie projektu 04/2014
Predpokladané ukončenie projektu 12/2018
Ukončenie projektu 05/2018
Miesto realizácie projektu
východné Slovensko – Košický kraj - Trebišov                                              
Popis projektu a jeho prínosy
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu budúcej stavby Terminálu integrovanej osobnej prepravy Trebišov (TIOP). Úlohou následne budovaného terminálu bude integrácia druhov osobnej individuálnej (automobilovej, cyklistickej) a hromadnej (autobusovej a železničnej) dopravy.  TIOP Trebišov zabezpečí pre cestujúcich čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a najbezpečnejšie prestupy medzi príslušnými druhmi dopráv prípadne spojmi rovnakého druhu. Umiestnenie navrhovanej činnosti stavby je plne v súlade s platným „Územným plánom mesta Trebišov (ÚPN)“, schváleným Mestským zastupiteľstvom č. 136 /2011 dňa 28.09.2011 a Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 108 /2011.
Stav realizácie k 30.06.2019

Investor pripravuje podklady pre  verejnú súťaž.

Finančné plnenie v € k 30.06.2019
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet (ostatné výdavky) Vlastné zdroje  Spolu 
164 535,36   29 035,64 18 189,31 6,66 211 766,97

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinačný orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty