Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec zastávka (vrátane)


Názov projektu:

Modernizácia železničného úseku Čadca - Svrčinovec zastávka (vrátane)

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

   Číslo: Podpis EK Podpis ŽSR
Dohoda o grante INEA/CEF/TRAN/M2019/2106494 26.10.2020 16.11.2020
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európska únia

Štátny rozpočet

(spolufinancovanie)

Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Dohody o grante 39 883 237,00 7 038 218,00   46 921 455,00
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
 Združenie „ŽSR, KYSUCE“ - TSS GRADE, a.s.  65 882 867,12  Zmluva o dielo  29.03.2022
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 05.03.2020
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 29.03.2022
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 31.12.2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu:
Popis projektu a jeho prínosy:
Celkovým cieľom projektu je zlepšenie technického stavu a parametrov existujúcej dvojkoľajnej železničnej trate v celkovej dĺžke približne 2 663 m. Projekt sa zameriava na modernizáciu zabezpečovacích a oznamovacích systémov, modernizáciu výstavby železničných tratí, nadzemného trolejového vedenia a elektrických inštalácií, výstavbu 2 nástupíšť, (opätovnú) výstavbu železničných mostov, priepustov a výstavbu nadjazdu pre cestujúcich.
Stav realizácie k 30.09.2022

12.08.2022 bolo odovzdané stavenisko Zhotoviteľovi. Zrealizovaný výrub kríkov a drevnej hmoty. Príprava územia (vytyčovanie inžinierskych sieti)

Finančné plnenie v € k 30.09.2022
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky)  
Vlastné zdroje  Spolu 

0,00

0,00 0,00  

0,00

0,00

Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk   www.eufondy.sk Právne dokumenty