Železnice Slovenskej republiky


Technická pomoc za účelom zlepšenia inštitucionálnej kapacity pre ŽSR v Slovenskej republike


Názov projektu: Technická pomoc za účelom zlepšenia inštitucionálnej kapacity pre ŽSR v Slovenskej republike

Názov a sidlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

   Číslo: Podpis EK Podpis ŽSR
Dohoda o grante

MOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/10/SI2.714465

02.12.2015 14.12.2015
Zmeny rozhodnutia č.      Amendment No. 2 to Grant Agreement No. MOVE/B4/SUB/2014-05/CEF/PSA2/10/SI2.714465
 Dátum:  26.11.2020
  Európska únia Štátny rozpočet Iné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa Dohody o grante 659 042,00 EUR     659 042,00 EUR
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Grant Thornton Advisory s.r.o. Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Rámcová dohoda 545.070,00 EUR Technická asistencia 22.12.2015
       
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 01.01.2015
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 01.01.2015
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 31.12.2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 31.12.2020
Miesto realizácie projektu:
Bratislava
Popis projektu a jeho prínosy:

Zabezpečenie poradenstva a pomoci pri príprave žiadostí o spolufinancovanie projektov, ktoré budú financované a realizované v rámci Nástroja pre prepojenie Európy (CEF), pri implementácii projektov, zabezpečenie odborných školení, zameraných na vzdelávanie interných kapacít ŽSR, a zabezpečenie odbornej jazykovej prípravy.

Stav realizácie k 30.06.2021

Poskytovanie služieb technickej asistencie spoločnosťou Grant Thornton Advisory s.r.o. bolo ukončené k 31.12.2020. Aktuálne prebieha príprava výzvy na predkladanie ponúk pre zákazku s názvom „Technická pomoc za účelom zlepšenia budovania inštitucionálnej kapacity ŽSR – odborná jazyková príprava“ na poskytnutie služieb technickej asistencie.

Finančné plnenie v € k 30.06.2021
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet (ostatné výdavky)   Vlastné zdroje  Spolu 

329 521,00

   

16 555,30

346 076,30

Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk; www.eufondy.sk


Právne dokumenty