Železnice Slovenskej republiky


Technická pomoc za účelom zlepšenia inštitucionálnej kapacity pre ŽSR v Slovenskej republike


Názov projektu: Technická pomoc za účelom zlepšenia inštitucionálnej kapacity pre ŽSR v Slovenskej republike

Názov a sidlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky,  Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, 813 61  Bratislava

   Číslo: Podpis EK Podpis ŽSR
Dohoda o grante

MOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/10/SI2.714465

02.12.2015 14.12.2015
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa Dohody o grante 659 042,00 EUR     659 042,00 EUR
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy

Grant Thornton Advisory s.r.o.

545.070,00 EUR Rámcová dohoda 22.12.2015
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  01.01.2015
Začiatok realizácie projektu:  01.01.2015
Predpokladané ukončenie projektu: 31.12.2020
Ukončenie projektu:  
Miesto realizácie projektu:
Bratislava
Popis projektu a jeho prínosy:

Zabezpečenie poradenstva a pomoci pri príprave žiadostí o spolufinancovanie projektov, ktoré budú financované a realizované v rámci Nástroja pre prepojenie Európy (CEF), pri implementácii projektov, zabezpečenie školení zameraných na vzdelávanie interných kapacít ŽSR vrátane jazykovej prípravy, a zabezpečenie účasti na medzinárodných konferenciách.

Stav realizácie k 31.03.2018

Účasť zodpovedných zamestnancov na jazykovej príprave od 20.02.2018.Dňa 31.01.2018 bola poslaná na EK správa o pokroku projektu za obdobie 01.01.2017 – 31.12.2017.

Finančné plnenie v € k 31.03.2018
Európske spoločenstvo Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet (ostatné výdavky)   Vlastné zdroje  Spolu 
269 758,94     1 440,00 271 198,94
Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk; www.eufondy.sk


Právne dokumenty