Železnice Slovenskej republiky


Technická pomoc za účelom zlepšenia inštitucionálnej kapacity pre ŽSR v Slovenskej republike


Názov projektu: Technická pomoc za účelom zlepšenia inštitucionálnej kapacity pre ŽSR v Slovenskej republike

Názov a sidlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky

   Číslo: Podpis EK Podpis ŽSR
Dohoda o grante

MOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/10/SI2.714465

02.12.2015 14.12.2015
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európska únia Štátny rozpočet Iné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa Dohody o grante 659 042,00 EUR     659 042,00 EUR
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Grant Thornton Advisory s.r.o. Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Rámcová dohoda 545.070,00 EUR Technická asistencia 22.12.2015
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  01.01.2015
Začiatok realizácie projektu:  01.01.2015
Predpokladané ukončenie projektu: 31.12.2020
Ukončenie projektu:  
Miesto realizácie projektu:
Bratislava
Popis projektu a jeho prínosy:

Zabezpečenie poradenstva a pomoci pri príprave žiadostí o spolufinancovanie projektov, ktoré budú financované a realizované v rámci Nástroja pre prepojenie Európy (CEF), pri implementácii projektov, zabezpečenie odborných školení, zameraných na vzdelávanie interných kapacít ŽSR, a zabezpečenie odbornej jazykovej prípravy.

Stav realizácie k 30.06.2019

Vykonávané aktivity:

- odborná jazyková príprava príslušných zamestnancov ŽSR v zmysle Objednávky č. D-V/CEF1/2018;

- odborné školenia príslušných zamestnancov ŽSR v oblasti verejného obstarávania a procesov CEF v zmysle Objednávok č. D-IV/CEF9/2018 a č. D-IV/CEF10/2018

- poskytovanie technickej pomoc pri implementácii projektov v zmysle Objednávky č. D-III/CEF2/2018

Finančné plnenie v € k 30.06.2019
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet (ostatné výdavky)   Vlastné zdroje  Spolu 

305 395,00

311 099,00   1 440,00

312 539,00

Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk; www.eufondy.sk


Právne dokumenty