Železnice Slovenskej republiky


ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1.fáza)


Názov projektu:

ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1.fáza)

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

 

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok    
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti     

Z311011BCP3 / 30.03.2022

Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 190 151 065,23

33 556 070,34

  223 707 135,57
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor, technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy

Združenie pod Dubňom

323 373 002,46

Zmluva o Dielo 13.11.2020
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu December 2020
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu December 2020
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu December 2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu

Popis projektu a jeho prínosy

 

Projekt je zameraný na modernizáciu železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, administratívne spadajúcu do Žilinského kraja, pričom zahŕňa 9 ucelených častí stavby (UČS): UČS 53 Traťový úsek Žilina Strážov - Váh; UČS 54 Traťový úsek Váh - odbočka a zastávka Varín; UČS 55 Odbočka a zastávka Varín - Strečno; UČS 56 Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička; UČS 96 Úpravy infraštruktúry v úseku Žilina – Teplička súvisiace s výstavbou TNS Žilina; UČS 97 Zmena trakcie na STTS 25kV v úseku Púchov – Žilina; UČS 98 Zmena trakcie na STTS 25kV v úseku Žilina - Krásno nad Kysucou; UČS 99 Zmena trakcie na STTS 25kV v uzle Žilina; UČS 00 Systém ERTMS v uzle Žilina. V rámci modernizácie dôjde k zvýšeniu rýchlosti v obvode železničnej stanice Žilina na 120 km/hod.

Predmetom tohto sú UČS 53, 56, 96, 97, 98, 99 a 00. UČS 54 a 55 sú predmetom iného projektu z iného finančného nástroja (CEF).

V rámci UČS 53, 56, 96, 97, 98, 99 a 00 bude rekonštruovaných alebo zrenovovaných 7,851 km železničných tratí v sieti TEN-T. Vzhľadom na lehotu výstavby bude táto hodnota dosiahnutá až po ukončení súčasného programového obdobia (po roku 2023) a preto je táto žiadosť predkladaná ako 1. fáza celkového projektu. Realizácia projektu je rozdelená do 13 stavebných fáz v zmysle projektu organizácie výstavby. Počas prípravy žiadosti je uvažované, že v priebehu programového obdobia 2014 – 2020 (OPII) bude uskutočnených prvých 9 stavebných fáz. Zvyšné fázy (10 – 13) budú financované až v programovom období 2021 – 2027 (OP SK).

Cieľom projektu je modernizovať dopravnú infraštruktúru pre dosiahnutie parametrov interoperability v zmysle legislatívy Európskej únie za účelom odstránenia kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy. Popri národnom význame dôležitej križovatky železničných tratí je modernizácia opodstatnená aj z dôvodu vedenia týchto tratí v osiach európskych TEN-T koridorov (Dunaj-Rýn a Baltsko-Jadranský).

Modernizácia železničnej infraštruktúry v železničnom uzle Žilina prispeje k trvalo udržateľnej mobilite obyvateľov, k hospodárskemu rastu, k zníženej produkcii emisií skleníkových plynov, znečisťujúcich látok, k nižšej hlukovej záťaži, k zníženiu nehodovosti a k časovým úsporám dosiahnutým vplyvom kratších cestovných časov.

Stav realizácie k 31.03.2022

Prebiehajú nasledovné činnosti:

- Rekonštrukcia železničného mosta, prestavba železničného mosta na cestný most.

- Budovanie základov protihlukových stien.

- Žilina Strážov - realizácia železničného vršku a spodku.

- Realizácia nového podchodu pre peších a verejnosť v Strážove.

- Nové trakčné stožiare v Žilina osobná stanica.

- Prebieha predĺženie podchodu popod Žilina osobná stanica v smere na Uhoľnú ulicu.

- Demontáž koľajiska v Žilina zriaďovacia stanica.

Finančné plnenie € k 31.03.2022
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 

 

 

23 542 321,99

9 789 691,38

33 332 013,37

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančný orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty