Železnice Slovenskej republiky


Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia


Názov projektu:

Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

 

Tento projekt je podporený z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP311050BAW4 19.11.2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti     

Z311051BAW4 / 01.01.2022

Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti  
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

9 813 505,60

1 731 795,11

  11 545 300,71
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy

Chemkostav, a.s

10 492 091,57

Zmluva o dielo 28.09.2021
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 09/2021
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 23.09.2021
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu

12/2023

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu

 

 

Popis projektu a jeho prínosy

Predmetom projektu „Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia“ je výstavba terminálu, ktorý umožní cestujúcim rýchly, bezpečný a pohodlný prestup medzi preferovanými ekologicky priaznivými dopravnými módmi s ťažiskom na nosný systém koľajovej dopravy. Súčasne terminál umožní pozitívne vplývať na zmenu deľby prepravnej práce v prospech železničnej dopravy, respektíve ich kombinácie v systémoch Park and Ride a Bike and Ride. Výstavba je uskutočňovaná za účelom využívanie cestných vozidiel (autobusy, osobné automobily) a bicyklov najmä na prepravu cestujúcich z a do terminálu integrovanej osobnej prepravy Trebišov (ďalej len „TIOP Trebišov“), odkiaľ budú do cieľa cesty pokračovať veľkokapacitným ekologickým dopravným módom, v tomto prípade železničnou dopravou. Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu atraktívnosti hromadnej najmä železničnej dopravy a zníženiu vplyvov na životné prostredie.

 

Výstavbou TIOPu Trebišov je snaha optimalizovať počet a umiestnenie prestupných bodov na sieti verejnej hromadnej osobnej dopravy a tým vytvárať podmienky pre efektívne uspokojenie prepravných potrieb obyvateľstva a poskytnutie adekvátnej dopravnej a prepravnej ponuky pre zvládnutie každodennej regionálnej mobility rezidentov pri poskytovaní konkurencieschopnej kvalitatívnej úrovne služieb najmä voči individuálnej automobilovej doprave. TIOP je navrhnutý tak, aby vzájomný prestup medzi jednotlivými druhmi dopravy bol bezproblémový a pohodlný. K splneniu tejto požiadavky bude slúžiť stavebné riešenie a technické vybavenie. Predmetná stavba je svojím charakterom a umiestnením priamo naviazaná na jestvujúcu železničnú a cestnú infraštruktúru.

Stav realizácie k 30.09.2022

Ukončujú sa práce na stavebných objektoch:

-           prístupový chodník a spevnené plochy pre cestujúcich a chodcov

-           úprava prístupovej komunikácie pred prijímacou budovou ŽSR

-           prístrešok pre MHD, smetné nádoby

-           preložka kanalizácie a vodovodu

Finančné plnenie € k 30.09.2022
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 

2 445 169,17

431 500,46

 

250,00

2 876 919,63

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančný orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty