Železnice Slovenskej republiky


Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina – Čadca – štátna hranica SK/CZ


Názov projektu: Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina – Čadca – štátna hranica SK/CZ


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti  

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  92/B300/2014     12.03.2014 12.03.2014 
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 17 209 296,98 3 036 934,76   20 246 231,74
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) AŽD Praha s.r.o.  45 290 639,42  Stavebné práce 21.2.2014 
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  03/2014
Začiatok realizácie projektu:  03/2014 
Predpokladané ukončenie projektu: 31.08.2015 
Ukončenie projektu: 31.08.2015
Popis projektu a jeho prínosy:

Realizácia projektu: „ŽSR, Zavedenie ERTMS  v úseku Bratislava - Žilina - Čadca - št. hr. SR/ČR“
I.stavba: „Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina – Čadca – štátna hranica SK/CZ“
V rámci I.stavby bude vybudovaný traťový zabezpečovací vlakový systém riadenia a kontroly chodu vlakov ETCS (European Train Control System) aplikačnej úrovne L2 v rámci slovenského úseku železničného koridoru VI od Žiliny cez Čadcu po štátnu hranicu s Českou republikou, hraničný priechod Svrčinovec – Mosty u Jablunkova.  Systém ETCS L2 významne prispeje k splneniu požiadaviek na interoperabilitu. Pozostáva z traťovej a z mobilnej časti, umožňuje vzájomnú komunikáciu a výmenu potrebných informácií a príkazov medzi traťovou a vlakovou časťou systému v reálnom čase a kontrolu ich dodržiavania pri jazde vlaku. Hlavnou úlohou stacionárnej traťovej časti ETCS je generovanie oprávnení na jazdu vlaku a ich odovzdanie, spolu s ďalšími potrebnými údajmi, mobilnej časti ETCS. Hlavnou úlohou mobilnej časti ETCS je kontrola dodržiavania stanovených hraničných limitov pre jazdu vlaku na základe prijatých údajov z traťovej časti ETCS.

Konečný stav realizácie

Hlavné aktivity projektu boli ukončené v mesiaci 08/2015 doručením Preberacieho protokolu k dielu na ŽSR.

Konečné finančné plnenie
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátna dotácia/Kapitálové transfery  Úver Vlastné zdroje  Spolu
  15 203 456,52 2 682 962,94 2 145 284,92   1 598,69

20 033 303,07

Mena   


Právne dokumenty