Stredisko železničnej geodézie


Stredisko železničnej geodézie v Bratislave ponúka odborné vykonávanie geodetických, kartografických a reprografických prác na celom území Slovenskej republiky.

Ing. Eliška Rapavá

riaditeľka

Kontakt

Tel.: 02/2029 5449, 02/2029 5440
Email: szgba@zsr.sk
Adresa: Železničiarska 1, 811 04 Bratislava


Stránkové hodiny:

Pondelok:              8:00-12:00  13:00-15:00
Utorok - Piatok:   8:00-12:00

Ďalšie kontakty

Ing. Pavol Šandor

zástupca riaditeľa 

Kontakt

Tel.: 02/2029 5441
Fax: 02/2029 5441

Ing. Ľubomír Mančík

hlavný geodet ŽSR

Kontakt

Tel.: 02/2029 7345 

Ing. Andrea Koprnová

vedúca oddelenia nehnuteľností, investícií a železničnej knihy

Kontakt

Tel.: 02/2029 5438     
Fax: 02/2029 5438     

Ing. Milina Imrichová

oddelenie technickej dokumentácie (Jednotná železničná mapa, technické projekty) 

Kontakt

Tel.: 02/2029 4298

Služby, ktoré ponúkame:

 • tvorba digitálnych účelových máp veľkých mierok
 • vyhotovenie plánov závodov
 • zameranie a vyhotovenie polohopisných a výškopisných plánov, priečnych a pozdĺžnych profilov
 • budovanie geodetických základov, meračské a výpočtové práce v podrobných bodových poliach
 • geodetické práce pomocou GPS
 • vytyčovacie a kontrolné meranie vo výstavbe, vyhotovenie dokumentácie skutočného vykonania stavieb
 • vykonávanie funkcie autorizovaného geodeta
 • projektovanie pre komplexné rekonštrukcie železničných tratí normálneho, širokého a úzkeho rozchodu
 • vyhotovenie štúdií pre zvýšenie rýchlostí na železničných tratiach
 • geodetické meranie technologických zariadení, deformácií a posunov stavieb
 • geodetické meranie žeriavových dráh
 • vytyčovanie a geodetické kontroly lanových dráh
 • vyhotovovanie geometrických plánov
 • vytyčovanie hraníc a pozemkov
 • výpisy zo železničnej knihy
 • skenovanie máp a dokumentov
 • kresba na veľkoformátovom celofarebnom plotri
 • digitalizácia máp
 • reprografické práce
 • celofarebné kópie A4, A3
 • skenovanie tunelov a ostatných objektov súpravou GRP 5000
 • špeciálne geodetické práce podľa želania zákazníkov

 Dokumenty pre dopravcov