Predpisy ŽSR


Predpisy platné pre dopravcov pre prístup na trate Železníc Slovenskej republiky

P.č. Zn. predpisu  Názov predpisu Účinnosť Posledná zmena Pozn. 
1. D 2/81 Doprava služobných vozidiel podľa typov  01.10.1982 3/15.07.2005  3)
2. D 33 Predpis o vojenskej preprave na železnici 01.05.1992   3)
3. D 33/3 Smernice pre prepravu vojenských zásielok s PNM 01.06.1986   3)
4. D 33/4 Smernice o preprave vojenských transportov FMZO/HTS po železnici 01.01.1987   3)
5. D 33/5 Smernice pre výkon instradačnej služby pri zabezpečovaní vojenských prepráv po železnici 01.01.1985   3)
6. D 47a Predpis pre výkon dopravnej služby na dispečerizovanej trati Nové Mesto nad Váhom - Myjava. Výňatok pre vlakový personál, vedúceho drobného vozidla a pracovníkov TS (okrem článkov 1 až 90) 16.05.1995 1/01.01.1996 1)
7. D 181 Rozdiely v ustanoveniach návestných a dopravných predpisov ŽSR a ÖBB 01.07.1998   1)
8. DP 2 Prevádzkový informačný systém 01.01.2019 2/30.06.2021  
9. DP 3 Operatívne riadenie dopravy na ŽSR 01.07.2019 5/11.12.2022  
10. DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky 09.12.2018 4/11.12.2022  
11. DP 7 Dopravné body železničnej siete SR 10.12.2017 18/11.12.2022  
12. DP 10 Pravidlá prevádzky špeciálnej dráhy Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice 01.01.2021   1)
13. DP 183 Výňatok z predpisov MÁV Zrt. Návestný predpis F. 1. Dopravný predpis F. 2. 01.01.2016  1/01.01.2016 1)
14. D101/T101 Obsluha staničných zabezpečovacích zariadení 01.04.1993 4/01.07.2009 2)
15. D102/T102 Obsluha traťových zabezpečovacích zariadení 01.04.1993 1/20.11.2006 2)
16. Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky 11.12.2011    
17. Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky 01.01.2014    
18. Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR 01.09.2014 4/01.06.2022  
19. Z 4 Posudzovanie psychickej spôsobilosti 01.01.2021    
20. Z 6 Priechodnosť tratí ŽSR 01.07.2010    
21. Z 7 Mimoriadne zásielky 01.07.2010   3)
22. Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR 01.10.2011  NGR č. 12/2019 5)
23. Z 14 Pravidlá prevádzkovej komunikácie 01.07.2022    
24. Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti 01.01.2016 1/16.06.2020  
25. SR 1028 Zásady hlásenia rozhlasom pre informovanie cestujúcich 07.03.2010   3)
26. O 23 Doprava a preprava vybraných rádioaktívnych materiálov po tratiach ŽSR 01.05.2014   4)
27. Op 22 Pracovné úrazy, iné úrazy, nebezpečné udalosti, choroby z povolania 01.01.2016 A3/19.08.2019  
28.   Rádiový prevádzkový  poriadok vlakového rádiodispečerského systému v pásme 160 MHz a 450 MHz na úsekoch tratí Bratislava – Trnava – Nové Mesto n/V – Púchov – Žilina 01.10.2022   1)
29.   Rádiový prevádzkový poriadok GSM-R SK na úsekoch tratí Bratislava hl. st. - Žilina - Čadca, št. hr. AT/SR - Devínska Nová Ves - Bratislava hl.st. - Nové Zámky, železničný uzol Bratislava vrátane št. hr. SR/AT/HU​ 11.12.2022   1)

 

Poznámky:

1) ak sa vykonáva doprava na príslušnej trati      
2) ak dopravca obsluhuje zabezpečovacie zariadenie      
3) ak sa vykonáva príslušná doprava      
4) ak má dopravca povolenie na vykonávanie dopravy a prepravy rádioaktívnych materiálov      

5)

 

 

 

 

 

 

 

získavané osobné údaje sú spracúvané za účelom vyhotovenia a odoberania zamestnaneckých preukazov a povolení vstupu do vyhradeného obvodu ŽSR, zamestnaneckých preukazov, povolení na vjazd motorových vozidiel a povolení na vstup cudzích osôb, zamestnancov tretích strán na základe uzatvorenej zmluvy (objednávky).
V prípade osobných údajov zamestnancov ŽSR  spracúvanie ich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (pracovná zmluva). Spracúvanie osobných údajov zamestnancov tretích strán vyplýva z uzatvorenej zmluvy s treťou stranou.  Súčasne je spracúvanie osobných údajov potrebné aj na splnenie zákonných povinností, ktoré vyplývajú z príslušnej legislatívy. Fotografia zamestnanca ŽSR je spracúvaná na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa  chrániť priestory a infraštruktúru ŽSR.
V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné povoliť vstup do obvodu dráhy v správe ŽSR.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.zsr.sk/ou v dokumente „princípy ochrany osobných údajov v spoločnosti ŽSR“, v rámci spracovateľskej činnosti:
Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR

Pozn.: V starých vydaniach predpisu FMD, ČSD = ŽSR

  Týmto nie sú dotknuté povinnosti dopravcov vyplývajúce z medzinárodných dohôd a predpisov!


Predpisy je možné objednať na adrese:

ŽSR, Centrum logistiky a obstarávania
SL Trnava - Dotačný sklad Bratislava hlavná stanica 
Námestie Franza Liszta 1
811 04 Bratislava 

tel.: 02 2029 4242 

Všetky predpisy ŽSR 

Predpis Názov predpisu Účinnosť Posledná zmena
D 2/81 Doprava služobných vozidiel podľa typov 1.10.1982 3/15.07.2005
Doč. podm. pre dopr. trať. strojov (č.j. 660/92-13/5)
D 24 Predpis pre zisťovanie priepustnosti železničných tratí 1.10.1965 1/30.09.1975
D 33 Predpis o vojenskej preprave po železnici 1.5.1992
  
D 33 - Príloha 1 Technické hľadiská prepravy vojenského materiálu po železnici
(NATO dokument A Mov P-4)
1.3.2007
  
D 33 - Príloha 13 Tarifné sadzby a sumy pre výpočet cestovného a dovozného 1.1.2009  
D 33/3 Smernice pre prepravu vojenských zásielok s PNM 1.6.1986
  
D 33/4 Smernice o preprave vojenských transportov FMZO/HTS po železnici 1.1.1987
  
D 33/5 Smernice pre výkon instradačnej služby pri zabezpečovaní vojenských prepráv po železnici 1.1.1985
  
D 47 Predpis pre výkon dopravnej služby na dispečerizovanej trati Nové Mesto nad Váhom - Myjava
(okrem čl. 1 až 90)
16.5.1995 1/01.01.1996
D 47a Predpis pre výkon dopravnej služby na dispečerizovanej trati Nové Mesto nad Váhom - Myjava Výňatok pre vlakový personál, vedúceho drobného vozidla a pracovníkov TS
(okrem čl. 1 až 90)
16.5.1995 1/01.01.1996
D 180 Rozdiely v ustanoveniach prevádzkových predpisov medzi ŽSR a ČD 1.7.2002 Nariadenie generálneho riaditeľa ŽSR č. 18/2009 o platnosti predpisu ŽSR D 180 „Rozdiely v ustanoveniach prevádzkových predpisov medzi ŽSR a ČD“ 
D 181 Rozdiely v ustanoveniach návestných a dopravných predpisov ŽSR a ÖBB 1.7.1998
  
D 101/T 101 Obsluha staničných zabezpečovacích zariadení 1.4.1993 4/01.07.2009
D 102/T 102 Obsluha traťových zabezpečovacích zariadení 1.4.1993 1/20.11.2006
D 106/T 106 Obsluha priecestných zabezpečovacích zariadení 1.7.1984 2/20.11.2006
D 110/T 110 Obsluha spádoviskových zabezpečovacích zariadení 1.4.1993
  
DP 1 ​Stanovenie prevádzkových intervalov a následných medzičasov 10.12.2017 ​A-1/25.03.2019
DP 2 ​Prevádzkový informačný systém 1.1.2019 2/30.06.2021
DP 3 ​Operatívne riadenie dopravy na ŽSR 1.7.2019 5/11.12.2022
DP 4 ​Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky 9.12.2018 4/11.12.2022
DP 5 ​Pravidlá pre vypracovanie prevádzkových poriadkov 1.3.2019 ​A1/01.09.2019
DP 6 Tvorba tabuliek traťových pomerov 1.1.2019 1/01.02.2022
DP 7 ​Dopravné body železničnej siete SR 10.12.2017 ​18/11.12.2022
DP 8 ​Tvorba pomôcok grafikonu vlakovej dopravy 9.12.2018  
DP 9 ​Kontrola prevádzkovania dráhy a riadenia dopravy na dráhe ŽSR 1.1.2019  
DP 10 ​Pravidlá prevádzky špeciálnej dráhy Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice 1.1.2021  
DP 12 ​Analýza vlakovej dopravy a výpočet plnenia GVD 1.1.2019  
DP 183 Výňatok z predpisov MÁV Zrt.
Návestný predpis F.1.
Dopravný predpis F.2.
1.1.2016 ​1/01.01.2016
E 2 Pravidlá montáže, obsluhy a údržby zariadení na elektrický ohrev výhybiek 1.1.2007 1/01.07.2012
E 3 Pravidlá pre prevádzku a údržbu trakčných napájacích a spínacích staníc ŽSR 1.1.2009 3/01.01.2018
E 4 Pravidlá prevádzky náhradných zdrojov elektriny v evidenčnom stave odvetvia elektrotechniky OR ŽSR 1.1.2007 1/01.01.2012
E 6 Pravidlá činnosti riadiaceho strediska elektrotechniky 1.1.2020
  
E 7 Pravidlá prevádzky a údržby elektrických predkurovacích zariadení (EPZ) vlakových súprav 1.1.2007 2/01.01.2012
E 8 Pravidlá prevádzky, obsluhy a údržby zariadení na napájanie zabezpečovacieho zariadenia 1.1.2007 3/01.11.2020
E 10 Pravidlá pre prevádzku, obsluhu a údržbu trakčného vedenia 1.1.2009 2/01.01.2018
E 11 Pravidlá prevádzky, obsluhy a údržby osvetlenia vonkajších železničných priestranstiev 1.1.2007 3/01.07.2017
E 12 Pravidlá prevádzky meracích káblových vozidiel 1.1.2009 1/01.01.2019 
Hm 1 Logistické procesy ŽSR 1.2.2015 1/23.11.2020
Hm 1/II Zabezpečovanie skladovej logistiky na ŽSR 1.2.2006
  
Hm 2 Špecifikácia materiálov a meranie v MTZ 1.1.2001
  
Hm 4 Zoznam tlačív ŽSR 1.7.2000
  
M 20 Predpis pre geodéziu a kartografiu 1.7.1983
  
M 20/1 Predpis pre Jednotnú železničnú mapu staníc a tratí 1.7.1987
  
M 20/2 Jednotná železničná mapa. (Vzorové listy) 1.7.1986
  
M 20/3 Smernica pre zakladanie a vedenie technickej dokumentácie v strediskách železničnej geodézie 1.3.1979 1/01.02.1987
M 20/4 Smernica pre zakladanie a vedenie železničnej evidencie nehnuteľností u správ dráh
Železničná evidencia nehnuteľností
1.1.1985  
M 20/5 Smernica pre zriaďovanie a vedenie mapovej dokumentácie podzemných vedení a zariadení u dráh 1.1.1985
  ​
M 28/1 Manipulácia a preprava kontajnerov ISO rady I. V doprave a u prepravcov 1.3.1977
  
O 20 Ochrana obchodného tajomstva ŽSR 1.10.2010
  
O 21 Zabezpečenie ochrany majetku v podmienkach ŽSR 1.12.2011
  
O 23 Doprava a preprava vybraných rádioaktívnych materiálov po tratiach ŽSR 1.5.2014
  
Ok 3 Označenie zamestnancov ŽSR 1.2.2022  
Ok 4 Rekondičné pobyty 1.5.2012 3/01.02.2019
A1/01.11.2019
Ok 5 Predpis pre poskytovanie umývacích a čistiacich prostriedkov zamestnancom ŽSR 1.1.1998  
Ok 6 Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom ŽSR 1.12.2020 A1/01.09.2022
Ok 7 Hospodárenie s bytmi ŽSR 1.4.2005
  
Ok 12 Predpis na priznávanie cestovných výhod zamestnancom ŽSR pri ich súkromných cestách do zahraničia 1.1.1995 2/01.11.2019
Op 4 Organizácia údržby oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1.1.2012
  
Op 10 Tvorba predpisov ŽSR 1.6.2019 2/01.06.2022
Op 11 Technické zariadenia činnosti na technických zariadeniach 1.10.2021
  
Op 12 Metrologický poriadok ŽSR
Pokyny pre spoluprácu s kalibračným laboratóriom dĺžky, tlaku a teploty.
Pokyny pre spoluprácu s kalibračným laboratóriom pre kalibráciu koľajových rozchodiek a meradiel rozkolesia.
Poykyny pre spoluprácu s kalibračným laboratóriom elektrických veličín.
1.1.2014
  
Op 13 Defektoskopická služba ŽSR 1.7.2010 1/01.10.2013
Op 14 Ochrana kovových a železobetónových konštrukcií uložených v zemi pred koróziou 1.1.2011
  
Op 15 Riadenie dopravných prostriedkov - cestné vozidlá 1.3.2016
  
Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení 1.7.1988  
Op 17 Železničná prevádzka v zimných podmienkach 1.7.2018 ​A1/13.08.2019
Op 18 Kontrola vegetácie v obvode dráhy ŽSR 1.11.2013
  
Op 19 Ochrana životného prostredia v podmienkach ŽSR 15.1.2014 2/01.10.2018
Op 20 ​Certifikácia rušňovodičov na ŽSR 01.07.2022  
Op 22 ​Pracovné úrazy, iné úrazy, nebezpečné udalosti, choroby z povolania  1.1.2016 A3/19.08.2019
Op 23 ​Metodický postup pre stavby cudzích investorov v ochrannom pásme dráhy ŽSR 1.3.2021  
Op 24 Ceny za nájom pozemkov, stavieb, nebytových priestorov a stanovenie jednorazovej odplaty na nehnuteľnostiach v správe Železníc Slovenskej republiky 20.8.2021 1/19.04.2022
16/83-PMR Preukazy oprávnenosti k činnosti na elektrických zariadeniach a v jeho blízkosti 1.8.1984 VD 10/1984
5/84-PMR Smernice pre úpravu zapojení staničných zabezpečovacích zariadení na obmedzenie výskytu predčasných zmien návestných znakov 1.10.1984
  
1/85-PMR Smernice pre úpravu zabezpečovacích zariadení na neelektrifikovaných tratiach pri ústrednom zásobovaní vozňov elektrickou energiou 1.1.1986
  
7/85-PMR Smernice pre úpravy svetelných priecestných zabezpeč. zariadení na vedľajších tratiach na zamedzenie strát vlakového šuntu 1.8.1985
  
4/86-PMR Dočasná smernica pre výkon ŠOTD nad bezpečnosťou prevádzky zdvíhacích vozidiel pre manipuláciu s kontajnermi ISO r. 1 4.4.1986 VD 7/1986
14/86-PMR Smernice pre meranie relé meracím stolom ASC 80-102 1.1.1987
  ​
17/86-PMR Smernica FMD pre zabezpečenie dráhových podzemných silnoprúdových káblových vedení a ich súčastí před poškodením cudzími zásahmi 1.1.1989 VD 2-3/ 1988 a 24-25-26/ 1988
20/86-PMR Smernice pre ochranu oznam. káblov pred nebezpečnými indukčnými a koróznymi vplyvmi v stykových pásmach dvoch trakčných prúdových sústav na miestach js trakč. prúd. sústavy a silového trojfázového vedenia 1.6.1987 VD 9/1987
3/87-PMR Smernica ŠOTD FMD o odbor. spôsobilosti organ. na výrobu a skúšanie UTZ a kontajnerov, na plnenie kovových tlakových nádob plynmi, na výrobu zváraných oceľových mostných konštrukcií ČSD a na zriaďovanie zváračských škôl 21.3.1988 VD 6/1988
1/88-PMR Predpis o odbornej spôsobilosti pracovníkov na vykonávanie revízií lanoviek, revízií UTZ, periodických prehliadok kontejnerov ISO radu 1 a na výkon činnosti technológa zvárania 30.5.1988 VD 11/1988
4/88-PMR Predpis FMDaS o evidencii a registrácii mimoriadnych udalostí pri zváraní, na lanovkách, UTZ a kontajneroch ISO radu 1 podliehajúcich ŠOTD 1.10.1988 VD 15-16-17/ 1988
PMR 1/300/94 Cykly údržby zabezpečovacích zariadení 1.4.1994
  
1/96-PMR Údržba zariadenia pre samovratnú činnosť výmen 1.4.1996
  
7/98-PMR Smernica na prevádzkovanie zariadení tepelnej techniky 1.7.1998
  
1/99-PMR Jazdy parných rušňov a iných historických a muzeálnych vozidiel na DC ŽSR 1.1.1999
  ​
R 1 Vnútorný kontrolný systém, sťažnosti a petície v ŽSR 20.1.2020
  
R 2 ​Zabezpečenie interoperability na ŽSR 16.6.2020  
R 3 Riadenie bezpečnostných rizík železničného systému v podmienkach ŽSR 21.5.2015  1/01.07.2016 
S 3 Železničný zvršok
(V platnosti ostáva Príloha č. 41 Kategorizácia vyzískaného materiálu železničného zvršku) 
1.9.1980 5/01.10.2007
S 3-3 Chyby koľajníc 1.1.2005 4/01.04.2012
S 3-6 Chyby betónových podvalov 1.7.2008
  
S 4 Železničný spodok
(V platnosti ostáva Príloha č. 4 Výpočet udržiavacích jednotiek železničného spodku)
1.1.1988 1/01.01.1990
S 7 Správa železničných budov 1.7.2008
  
S 8/2 Prevádzka motorových rušňov v služobnom odvetví traťového hospodárstva 29.12.1987
  
S 8/11 Strojná čistička štrkového lôžka za hlavami podvalov SČH 150 1.4.1984
  
S 8/12 Strojná čistička štrkového lôžka Delč 800 1.9.1986 1/01.11.1990
S 8/22 Automatické strojné podbíjačky Plasser Duomatic 06-32-SLC, Mainliner universal 07-16, 07-16B, 07-32 1.1.1984
  
S 8/23 Automatická strojná podbíjačka ASP 400 1.1.1984
  
S 8/24 Automatické strojné podbíjačky Matisa, BNRI 85, B 221 1.1.1984
  
S 8/25 Automatické strojné podbíjačky výhybkové PLASSER MAINLINER UNIVERSAL 2W 75, PLASSERMATIC 07-275 1.1.1984
  
S 8/26 Automatické smerovacie stroje PLASSER AL 204, AL 250 1.1.1984
  
S 8/27 Smerovacie stroje PRM 1, PRM 3 1.1.1984
  
S 8/28 Motorový koľajový zdvihák MAMUT 1.1.1984
  
S 8/50 Vozňové žeriavy UK 25/9; UK 25/10,5; UK 25/18 1.7.1984
  
S 8/51 Pokladač koľajových polí PKP 25/20 1.7.1984
  
S 8/52 Motorový plošinový vozeň MPD, vozne na prepravu koľajových polí 1.7.1984
  
S 8/53 Zariadenie na prepravu koľajových polí, podvozky vzor 53 1.7.1984
  
S 8/80 Súprava samovýsypných vozňov typu CHOPPERDOZÁTOR 411 Vb 1.9.1986
  
S 8/81 Pásový traktor so šípovou radlicou S 100. Ľahká zaštrkovacia súprava LZS 1.9.1986
  
S 8/82 Pluhy naúpravu štrkového lôžka PUŠL 71, PLASSER USP 3000 C 1.7.1984
  
S 8/90 Stroj na výmenu podvalov SVP 60 1.9.1986 1/01.11.1990
S 8/91 Zatáčačka zvierkových skrutiek ZŠH 300 1.7.1989
  
S 8/92 Automatická zatáčačka DZ 500 1.9.1989
  
S 8/94 Strojový vymieňač podvalov SVP-74 s technologickými aplikáciami 1.7.1991
  
S 8/100 Pojazdná zvarovňa koľajníc PRSM 1
Samopojazdná zvarovňa koľajníc PRSM 3
1.7.1984
  
S 8/101 Zariadenie na prepravu a výmenu koľajníc ZPK, podvozky MAMATEJ 1.7.1984
  
S 8/102 Súprava na prepravu dlhých koľajnicových pásov SDK 300 a SDK 150 1.9.1986
  
S 8/103 Súprava na prepravu dlhých koľajnicových pásov SDK-II 1.7.1991
  
S 8/120 Súprava pre zemné práce SZP-750 1.7.1989
  
S 8/130 Koľajová snehová fréza KSF 70 1.7.1984
  
S 8/131 Koľajové snehové pluhy KSP - MTH, KSP - 411 S 1.7.1984
  
S 8/132 Odpratávacia súprava PSE 1.7.1984
  
S 8/133 Prúdový rozmrazovač snehu RD-45 1.9.1986
  
S 8/134 Samovýklopné vozne radu Nass-DUMCAR a Ua-DUMCAR 1.9.1986
  
S 8/135 Postrekovacia súprava na ničenie buriny PS -7 4 1.9.1986
  
S 8/137 Prúdový rozmrazovač snehu PRM 701 1.7.1989
  
S 8/160 Univerzálny motorový vozík MUV-69
Motorové pracovné vozne AGMu a DGKu
Prívesný vozík PV a PVS
1.7.1984
  
S 8/181 Koľajový žeriav GEK 80 1.9.1986
  
S 8/190 Merací vozeň pre železničný zvršok 1.9.1986
  
S 8/192 Fotogrammetrický stroj FST-2 1.9.1986
  
S 8/193 Fotogrametrický stroj FS-3 1.7.1993
  
S 24-2 Smernica o hospodárskotechnickej kontrole v služobnom odvetví traťového hospodárstva 1.1.1967
  
Sei 2/110 Spracovanie miezd v programe TP 110 Mzdy a personalistika 1.1.1995  
Sei 3/1 Inventarizácia majetku a záväzkov v ŽSR 1.1.2004 14/12.12.2022
Sei 4 ​Triedenie a odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku 1.7.2019 ​2/06.04.2022
SR 11 (E) Predpis pre plánovanie, realizáciu údržby a diagnostiky zariadení elektrotechniky
(Prílohy č. 1 a 2)
1.1.2013
  
SR 15 (V) Popis bŕzd železničných vozidiel 1.1.1984
  
SR 20/ 1 (M) Jednotná železničná mapa. Metodika plánovania. I. diel 1.7.1987
  
SR 20/ 3 (M) Metodika merania fotogrametrickým strojom FST-2 1.7.1981
  
SR 20/ 4 (M) Metodika kartografickej polygrafie pre JŽM 1.9.1980
  
SR 20/ 5 (M) Metodika merania fotogrametrickým strojom FS-3 1.1.1990
  
SR 20/10 (M) Jednotná železničná mapa - určenie súradníc a vyšok podrobných bodov 1.1.1987
  
SR 36 (E) Výpočet a kontrola dovoleného tepelného a prúdového zaťaženia vodičov a zostáv trolejového vedenia 1.8.2016
  
SR 52 (M) Asanácia havarijných zhoršení akosti vôd 1.9.1989
  
SR 71 Číselníky vnútorných organizačných jednotiek ŽSR pre informačný systém 1.6.2016 ​5/01.01.2022
SR 79 (Sei) Klasifikácia výkonov a nákladov železničnej dopravy 1.6.2016 3/01.10.2021
SR 80 (Sei) Účtový rozvrh 1.1.2014 13/23.12.2021
SR 90 Výskumno-vývojová činnosť ŽSR. Metodický postup. 1.10.2003
  
SR 103/1 (S) Zoznam vzorových listov železničného zvršku 1.1.2007
  
SR 103-2 (TS) ​Pracovné postupy prác na železničnom zvršku 1.1.2016  
SR 103-3 (TS) Výkresy materiálu pre železničný zvršok - koľaj 1.4.2014
  
SR 103-4 (TS)
Meranie a vyhodnocovanie geometrickej polohy koľaje meracím vozňom ŽSR
1.9.2016
  
SR 103/5 (S) Meranie výhybiek 1.4.1988  
SR 103/6 (S) Výkresy materiálov železničného zvršku - výhybky 1.4.1987  
SR 103-7 (TS) Meranie a vyhodnocovanie geometrickej polohy koľaje rozchodu 1 435 mm a 1 520 mm meracím vozíkom KRAB 1.1.2017
  
SR 103-8 (S) Všeobecné požiadavky na projektovanie, výstavbu, opravu, údržbu a preberanie stavebných, opravných a udržiavacích prác na konštrukcii pevnej jazdnej dráhy 1.7.2012  
SR 103-9 (TS) Výpočet udržiavacích jednotiek železničného zvršku 1.7.2014  
SR 103-11 Katalóg produktov železničných tratí a stavieb
(Samostatné prílohy)
1.1.2013  
SR 103-13 (S) Používanie vizuálnych metód na ŽSR 1.10.2013
  
SR 107 (T) Vysokofrekvenčný systém Z 12/V 24 1.1.1982
  ​
SR 111 (T) Nosný systém VZ/V 12/24 1.1.1985
  ​
SR 112 (T) Staničné zabezpečovacie zariadenie 1.4.1993
  
SR 115 (T) Pokyny pre projektovanie triediacich zariadení systému KOMPAS a navrhovanie technologických postupov úkonov staníc 1.2.1987
  
SR 130/4 Archívny poriadok pre ústredný archív a podnikové technické archívy 1.3.1976
  ​
SR 301 (T) Počítač osí typu AZF 1.1.2000
  
SR 302 (T) Počítač osí AzS 350 1.1.2000
  
SR 303 (T) Koľajnicový spínač SK 44 1.1.2000
  
SR 304 (T) Releový traťový blok ZG 62 1.1.2000
  
SR 305 (T) Elektromotorický prestavník S 700 - K 1.1.2000
  
SR 306 (T) Dispečerské stavadlo KGS 93 - S na trati Nové Mesto nad Váhom - Myjava 1.1.2000
  
SR 307 (T) ETCS (traťová časť) 1.1.2009
  
SR 1015 (VM) Udržiavací poriadok historických koľajových vozidiel ŽSR 1.1.2014
  
SR 1016 (EE) ​Predpis o vykonávaní revízií a kontrol elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia 1.7.2015  
SR 1028
Zásady hlásenia rozhlasom pre informovanie cestujúcich
 
7.3.2010
  
T 23 Údržba medzinárodných železničných telefónnych okruhov členských dráh OSŽD 1.7.1988
  
T 25 Predpis pre technickú údržbu automatických telefónnych ústrední 1.10.1970 3/01.01.1988
T 27 Údržba systémov telefónie nosnými prúdmi 1.1.1979
  
T 31 Údržba oznamovacích a zabezpečovacích káblov 1.4.1973
  
T 32 Predpis pre meranie železničných diaľkových káblov 1.1.1967
  
T 33 Údržba nf zosilňovacích staníc 1.5.1984
  
T 34 Údržba a opravy tratí nadzemných vedení 1.10.1982
  
T 35 Údržba a opravy zariadení rozhlasových, hodinových, informačných a požiarnej signalizácie 1.7.1983 1/01.08.1985
T 36 Údržba účastníckych telefónnych zariadení 1.1.1974
  
T 37 Údržba o opravy rádiových zariadení 1.7.2006
  
T 60/5 Smernice pre výrobu, stavbu a údržbu a) trojznakovej mechanickej predzvesti, b) mechanického návestného kompenzátora, c) štvorznakového mechanického vchodového návestidla, d) elektromagnetického plochého spriahadla 1.1.1959
  
T 81 Označovanie okruhov 1.1.1975 1/01.07.1988
T 84 Dokumentácia železničných káblov 1.7.1975
  
T 115 Opravy výmenných dielov zabezpečovacích zariadení 1.3.1979 1/01.04.1986
T 115/1 Opravy výmenných dielov zabezpečovacích zariadení.
Príloha 1. Relé a reléové sady
1.7.1989
  
T 115/2 Opravy výmenných dielov zabezpečovacích zariadení.
Príloha 2. Výmenné diely vlakového zabezpečovača
(DIEL I)
1.4.1981
  
T 115/3 Opravy výmenných dielov zabezpečovacích zariadení.
Príloha 3. Výmenné diely priecestných zabezpečovacích zariadení
1.6.1979 2/01.08.1984
T 115/4 Opravy výmenných dielov zabezpečovacích zariadení.
Príloha 4. Výmenné diely univerzálneho automatického bloku
1.7.1979
  
T 119 Údržba prúdových zdrojov oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia 1.5.1982
  
T 120 Údržba koľajových obvodov 1.6.1991
  
T 121 Údržba vonkajšieho zabezpečovacieho zariadenia 1.1.1983 2/30.11.1990
T 122 Údržba mechanických a elektromechanických zabezpečovacích zariadení 1.10.1978
  
T 123 Údržba reléových zabezpečovacích zariadení 1.7.1985 1/01.04.1986
T 124 Údržba indikátorov horúcobežnosti 1.1.1978
  
T 126 Údržba priecestných zabezpečovacích zariadení 1.7.1985 1/01.01.1991
T 128 Údržba vlakového zabezpečovacieho zariadenia
(I. DIEL)
1.9.1991
  
T 130 Údržba spádoviskového zabezpečovacieho zariadenia 1.7.1993
  
T 200 Predpis pre vyskúšanie a uvádzanie železničných zabezpečovacích zariadení do prevádzky 1.6.1989
  
T 200/1 Predpis pre vyskúšanie a uvádzanie železničných zabezpečovacích zariadení do prevádzky. Funkčné skúšky reléového staničného zabezpečovacieho zariadenia 1.6.1989
  
T 200/2 Predpis pre vyskúšanie a uvádzanie železničných zabezpečovacích zariadení do prevádzky. Funkčné skúšky automatického bloku. 1.6.1989
  
T 200/3 Predpis pre vyskúšanie a uvádzanie železničných zabezpečovacích zariadení do prevádzky. Funkčné skúšky elektromechanického staničného zabezpečovacieho zariadenia 1.6.1989
  
T 200/4 Predpis pre vyskúšanie a uvádzanie železničných zabezpečovacích zariadení do prevádzky. Funkčné skúšky železničného priecestného zabezpečovacieho zariadenia 1.6.1989
  
T 260 Organizácia údržby oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1.10.1987 1/01.07.1990
TR 62 ​Sadzobník vlečkových poplatkov 1.1.2022 1/01.04.2022
TS 3 Železničný zvršok 1.7.2012
  
TS 3-1 Práce na železničnom zvršku 1.1.2011
  
TS 3-2 ​Bezstyková koľaj 1.4.2019  
TS 3-4 Nedeštruktívne skúšanie koľajníc 1.10.2013
  
TS 3-5 ​Zváranie koľajníc a súčastí železničného zvršku 1.1.2016  
TS 3-8 Brúsenie, frézovanie, hobľovanie koľajníc a brúsenie pojazdných súčastí výhybiek 1.2.2018  
TS 3-9 Železničný zvršok koľají rozchodu 1 520 mm​ 1.6.2018  
TS 3-10 ​Železničný zvršok koľají rozchodu 760 mm a 1 000 mm 1.6.2018  
TS 4 ​Železničný spodok 1.7.2018  
TS 5 ​Správa mostných objektov 1.7.2020  
TS 6 Správa a údržba železničných tunelov 1.7.2012
  
TS 14 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií 1.1.2012
  
TS 15 Zásady pre stavbu, rekonštrukciu a prevádzku železničných mostov a tunelov z hľadiska ochrany pred koróziou bludnými prúdmi 1.1.2011
  
TS 103-10 ​Meranie a vyhodnocovanie geometrickej polohy koľaje pre rozchod 1 000 mm meracím vozíkom KRAB 1.3.2019  
V 4 Predpis o bezpečnostnom dozore na parné kotle (generátory) a tlakové nádoby na železnici 1.1.1965 1/01.05.1968
V 7 Trakčné výpočty 23.5.1982 2/01.01.1989
V 65 Predpis pre prevádzku indikátorov horúcobežnosti 1.1.1981  
VM 1 Prevádzkové činnosti zamestnancov ŽSR so železničnými vozidlami 11.12.2011 1/01.01.2016
VM 5 ​Údržba nákladných vozňov ŽSR 1.7.2018  
VM 6 ​Údržba vozňov na osobitné účely ŽSR 1.1.2020  
VTDP 01-01-2009 Všeobecné technické a dodacie podmienky pre dodávku koľajníc tvaru 49 E1, 60 E1 a R65 13.1.2009
  
VTP UZŽMO ​Určovanie zaťažiteľnosti železničných mostných objektov na ŽSR 1.1.2016  
VTPKS Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb 1.7.2010 Z3/01.12.2020
Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky 11.12.2011
  
Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky 1.1.2014  
Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR 1.9.2014 3/ 01.07.2022
Z 4 Posudzovanie psychickej spôsobilosti 1.1.2021
  
Z 6 Priechodnosť tratí ŽSR 1.7.2010
  
Z 7 Mimoriadne zásielky 1.7.2010
  
Z 8 Pravidlá prevádzky koľajových vozidiel 16.6.2020
  
Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR 1.10.2011 NGR č. 12/2019
  ​
Z 10 Pravidlá technickej prevádzky železničnej infraštruktúry
(PTPŽI)
1.1.2016 NGR č. 12/2016 o úprave čl. 589
A1/01.01.2020
Z 12 Železničné priecestia a priechody 1.1.2011 2/ 01.01.2013
Z 14 Pravidlá prevádzkovej komunikácie 1.7.2022
  
Z 15 Pravidlá prevádzkových informácií 1.1.2021
  
Z 17 ​Nehody a mimoriadne udalosti 1.1.2016 ​1/16.06.2020
ZS 1 Prevádzka zabezpečovacích zariadení 1.1.2013
  

 

 Dokumenty pre dopravcov