Mimoriadne zásielky


Oznámenie o nadobudnutí účinnosti Nariadenia generálneho riaditeľa č. 3/2022 o uplatňovaní ustanovení predpisu ŽSR Z 7 vo vzťahu k prerokovávaniu mimoriadnych zásielok

Od 01. septembra 2022 nadobúda účinnosť Nariadenie generálneho riaditeľa č. 3/2022 o uplatňovaní ustanovení predpisu ŽSR Z 7 vo vzťahu k prerokovávaniu mimoriadnych zásielok.

Nariadenie GR č. 3/2022 o. i. ukladá pri spracovávaní žiadosti o súhlas s dopravou mimoriadnych zásielok (MZ) a pri prerokovávaní MZ postupovať v zmysle Prílohy č. 1 tohto nariadenia a neuplatňovať postupy uvedené v čl. 37 až 46 predpisu ŽSR Z 7 Mimoriadne zásielky. Zásadná zmena pri prerokovávaní MZ je, že Odbor dopravy GR ŽSR (URMIZA) od nadobudnutia účinnosti uvedeného nariadenia nebude zabezpečovať a spravovať povolenia pre MZ mimo vlastnej infraštruktúry (vrátane žiadostí pre vývozné zásielky) a za prípravu a koordináciu prepráv do zahraničia budú zodpovedné železničné podniky (ŽP). Podrobnejšie je postup prerokovávania MZ popísaný Prílohe č. 1 uvedeného nariadenia.

Od  01. septembra 2022 bude Odbor dopravy GR ŽSR (URMIZA) akceptovať len žiadosti o súhlas s dopravou MZ zaslané ŽP, ktorý má so ŽSR uzatvorenú platnú zmluvu o prístupe k železničnej infraštruktúre (ZPŽI). Pre uplatnenie žiadosti je potrebné použiť aplikáciu WEB formulár, ktorá je dostupná na webovom sídle ŽSR v časti Dopravcovia > Iné služby > Mimoriadne zásielky prostredníctvom odkazu: https://aplikacie.zsr.sk/MizaFormular/. Prípadné žiadosti od iných subjektov (prepravca, špeditér a pod.) budú vrátené pôvodnému žiadateľovi s informáciou o potrebe prerokovania MZ prostredníctvom vybraného ŽP.

Žiadosti o súhlas s dopravou MZ v rámci medzinárodnej prepravy, ktoré budú Odboru dopravy GR ŽSR (URMIZA) doručené od ŽP s pôsobnosťou mimo siete ŽSR (administratívny manažér), budú v období od 01. septembra do 31. decembra 2022 postúpené príslušnému ŽP, ktorý má so ŽSR uzatvorenú platnú ZPŽI, ak bude v žiadosti uvedený. Stručná informácia o novom nariadení bola zaslaná aj adresátom zo zoznamu kontaktov pracovnej skupiny UIC pre mimoriadne zásielky.

Zároveň Vás upozorňujeme na potrebu preukázateľného oboznámenia svojich do úvahy pripadajúcich zamestnancov, ako aj zamestnancov zmluvných dopravcov prevádzkujúcich dopravu po pohraničné stanice na sieti ŽSR, ktorí majú v rozsahu znalostí uvedenom v predpise ŽSR Z 7 Mimoriadne zásielky úplnú alebo informatívnu znalosť čl. 37 až 46 tohto predpisu a to najmä s obsahom prílohy č. 1 tohto nariadenia.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať Odbor dopravy GR ŽSR (URMIZA): urmiza@zsr.sk, +421 02 2029 7117.

VŠEOBECNE 

 Mimoriadna zásielka je každá zásielka, ktorá svojimi vonkajšími rozmermi, hmotnosťou alebo povahou spôsobuje ŽSR osobitné prevádzkové ťažkosti. Doprava previazaných vozňov širokého rozchodu po železničných tratiach v správe ŽSR sa vykonáva podľa zásad platných pre dopravu mimoriadnych zásielok (okrem vozňov s označením MC a MC-02).Takéto zásielky sa musia prijať na dopravu len za osobitných technických a prevádzkových podmienok stanovených GR ŽSR.

Pri doprave mimoriadnych zásielok sa železničný podnik riadi ustanoveniami Vyhlášok UIC 502-1 a 502-2 a predpisov ŽSR Z 7 a Z 1 (čl. 1330 - 1345), ktoré sa zaoberajú prerokovaním žiadostí o súhlas na dopravu mimoriadnej zásielky a stanovením podmienok ich dopravy. Železničný podnik zasiela žiadosti o súhlas na prepravu mimoriadnej zásielky na Odbor dopravy GR ŽSR (urmiza@zsr.sk ) písomne alebo elektronicky (vo formáte pdf, xls, doc, msg) alebo cez „Web formulár“.

Odkaz na elektronickú žiadosť o súhlas k preprave mimoriadnej zásielky - Web - formulár žiadosť :  https://aplikacie.zsr.sk/MizaFormular/
Užívateľská príručka sa nachádza v pravom hornom rohu pod piktogramom otáznika „ ? “

Na základe novelizovanej „Smernice pre poskytovanie vybraných doplnkových služieb pre železničné podniky a iné subjekty s využitím železničnej infraštruktúry v správe ŽSR“ oznamujeme, že s platnosťou od 01.04.2019 je v rámci celej siete ŽST poskytovaná jednotková cena za hodinu výkonu zamestnanca ŽSR (bez ohľadu do akej typovej pozície je zaradený) za poskytovanie doplnkových služieb do externého prostredia, a to vo výške 21,60 EUR za hodinu bez DPH.


Povolenia typovej prepravy - koľajnicové pásy s dĺžkou max. 150 m,  rôzne zásielky bez PNM a špeciálne koľajové vozidlá


Povolenia typovej prepravy - kontajnery a výmenné nadstavby 

Z dôvodu zefektívnenia a urýchlenia manažmentu v oblasti vydávania povolení (súhlasov) na prevzatie (prepravu) mimoriadnych zásielok (MZ) používa Odbor dopravy GR ŽSR (URMIZA) pri prideľovaní prepravných čísel MZ pre prepravu nadrozmerných kontajnerov a výmenných nadstavieb prednostne povolenia typovej prepravy PTP 300 a PTP 310, v závislosti do parametrov danej MZ. PTP môže byť použité týmito dvoma spôsobmi:

  • konkrétnej preprave MZ na základe doručenej žiadosti pridelí URMIZA PTP 300, resp. PTP 310 s doplňujúcim číslom variantu PTP (napr. PTP 300    - 123), pričom označenie variantu slúži hlavne pre administratívne účely na jednoduchšiu identifikáciu konkrétneho povolenia,
  • pre akúkoľvek prepravu MZ môže dopravca/žiadateľ bez potreby prerokovávania so skupinou URMIZA použiť všeobecný dokument PTP (bez označenia variantu, prípadne základný variant „1“) na základe vlastného posúdenia parametrov zásielky, pričom musia byť splnené všetky súvisiace podmienky PTP 300, resp. PTP 310.

PTP sú zverejnené nižšie a zároveň na Technologickom portáli PIS v časti Prevádzkové informácie > MIZA-prehľad vydaných povolení.

Pre zápis prepravného čísla v informačných systémoch ŽSR (Súpis vlaku a pod.) je potrebné zadanie v tvare PTP300, resp. PTP310, teda bez označenia variantu PTP.

 

 


Dokumenty pre dopravcov