Informácie


Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto

ŽSR ako správca a prevádzkovateľ Terminálu integrovanej osobnej prepravy (ďalej TIOP) Moldava nad Bodvou mesto stanovujú Produktovým katalógom ceny za služby poskytované autobusovým dopravcom v TIOP Moldava nad Bodvou mesto. Platnosť Produktového katalógu služieb je od 13. decembra 2015.
 


Informácie o prevádzke tunela Turecký vrch 


Tunel Turecký vrh sa nachádza na úseku trate Nové Mesto nad Váhom - Trenčín. Informácie sa týkajú popisu, prevádzky a núdzových situácií v tuneli. 

Odbor rozvoja vychádzajúc z TSI (technické špecifikácie pre interoperabilitu) subsystému prevádzka a riadenie dopravy príloha A1 k smernici 2006/920/ES, pripravuje návrh predpisu, podľa ktorého bude postupovať zamestnanec riadiaci dopravu na dráhe (dispečer) a vodič HDV pri poruche, prenosu a zobrazovania informácii vlakového systému ETCS. Dokumenty pre dopravcov