Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Oznamy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Informácia Slovinských železníc 

 Na celej  železničnej sieti v Slovinsku je povinné používanie systému GSM-R na vykonávanie pohybu a posunu vlakov.

Informácia o zverejnení dokumentu "Podmienky používania železničnej siete pre GVD 2022/2023" 

V časti Dopravcovia/Infraštruktúra/Podmienky používania žel.siete sú zverejnené "Podmienky používania železničnej siete pre GVD 2022/2023" s prílohami.  

 Smernica pre spoplatňovanie vylúčenia prevádzkovej kapacity siete ŽSR so zmenou č.6

V časti Dopravcovia/Infraštruktúra/Všeobecné informácie je zverejnená "Smernica pre spoplatňovanie vylúčenia prevádzkovej kapacity siete ŽSR so zmenou č.6 " platná od 1.3.2021.

Informácia k zavedeniu skúšobnej prevádzky rekuperácie elektrických HKV na striedavej trakčnej sieti 25 kV, 50 Hz


Od 01.09.2017 do odvolania, je na vybraných úsekoch povolená skúšobná prevádzka rekuperácie na striedavej trakčnej sieti 25 kV, 50 Hz za podmienok:

1. Úseky tratí s rekuperáciou dovolenou/zakázanou musia byť označené v zmysle predpisu ŽSR Z1 návestidlami pre elektrickú prevádzku.

2. Počas skúšobnej prevádzky je povolenie rekuperácie podmienené splnením týchto podmienok:
a) elektrické HKV musí byť vybavené zariadením schopným zisťovať hodnotu napätia v TV,
b) najväčšie napätie na zberači rekuperujúceho HKV nesmie prekročiť hodnotu 29 kV,
c) maximálny rekuperačný prúd vlaku nesmie prekročiť 300 A,
d) v prípade straty a znovuobnovenia napätia v trolejovom vedení, môže rušňovodič opätovne použiť rekuperáciu až po 5 minútach,
e) rušňovodičovi môže byť rekuperácia operatívne zakázaná dispečerským aparátom v súlade s predpisom ŽSR Z1.
 

Diaľkové ovládanie trate Dolný Hričov – Púchov z Centra riadenia dopravy Púchov 

V rámci stavby: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina pre traťovú rýchlosť do 160km/hod. – I. etapa“, bude v Centre riadenia dopravy Púchov (ďalej len CRD Púchov) aktivované pracovisko výpravcu diaľkovo ovládanej trate (DOT) III. Z tohto pracoviska bude diaľkovo riadená doprava na úseku Dolný Hričov – Púchov. Aktivovanie tohto pracoviska je plánované na 30. septembra 2020.  Dňom aktivovania pracoviska výpravcu DOT III v CRD Púchov bude podmienkou vstupu vlaku na DOT Dolný Hričov – Púchov funkčné rádiové spojenie výpravcu DOT III s vlakovým personálom vstupujúcim na DOT.

 Oznam o zrušení predpisu ŽSR SR 72

Železnice Slovenskej republiky rušia s účinnosťou od 1.1.2020 predpis SR 72 - Zoznam vlakových úsekov bez náhrady. 

Informácia o spustení mobilnej rádiovej neverejnej siete GSM-R SK na tratiach ŽSR na úseku:

   - Bratislava – Žilina – Čadca – štátna hranica SR/ČR;        
   - štátna hranica Rakúsko/SR - Devínska Nová Ves – Bratislava hl.st. – Nové Zámky;       
   -  celý uzol Bratislava vrátane štátnej hranice SR/Rakúsko (Petržalka) a SR/Maďarsko (Rusovce). „


Na tratiach ŽSR pokrytých signálom GSM-R SK (vyššie uvedených)  je možné využívať rádiovú komunikáciu GSM-R. K tomu je nutné mať mobilné stanice (prenosné, vozidlové) schválené pre túto sieť  s aktivovanou  SIM kartou GSM-R SK. Žiadosť o vydanie SIM karty podľa Prílohy č.4 „Prevádzkového poriadku“  je možné  predložiť prevádzkovateľovi mobilnej siete, OR Trnava, Sekcii OZT Leopoldov, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov (e-mail: ortt_sozt@zsr.sk ). Všetci užívatelia mobilnej siete GSM-R SK musia byť prostredníctvom vedúcich pracovísk preukázateľne poučení s „Prevádzkovým poriadkom GSM-R SK“. 

Roamingové prepojenia do susedných sietí  GSM-R  (SŽDC, OBB a MÁV) nie sú zatiaľ plne aktivované, musia byť ešte vykonané vzájomné akceptačné merania a podpísané prepojovacie zmluvy. 

 

 Dokumenty pre dopravcov