Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Cena za prístup k ŽI

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Medzinárodná doprava - CIS

Pre jednoduchšiu orientáciu v poplatkoch za dopravnú cestu a rozhodovanie dopravcov pri plánovaní medzinárodnej dopravy na susedných resp. na ďalších železniciach, bol vytvorený spoločný projekt CIS (Charging Information System - predtým EICIS). Prostredníctvom tohto systému si dopravcovia môžu zistiť orientačné ceny za trasu v celej Európe. Ceny sú uvádzané bez DPH.

Prístup je poskytnutý MI a jednotlivým dopravcom, ktorí majú platnú zmluvu so ŽSR.
O bližšie informácie týkajúce sa  systému CIS žiadajte elektronicky na adrese: Hornak.Martin@zsr.sk

Link na  aplikáciu CIS

Vnútroštátna doprava

S účinnosťou od 1.1.2019 vyberajú ŽSR úhrady za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení v zmysle Opatrenia č. 2/2018 Dopravného úradu zo dňa 7.9.2018 v znení neskorších predpisov.
Pre rýchly a presný výpočet úhrad ako i znížených úhrad je k dispozícii prepočítavacia kalkulačka (verzia 3.07, 06.01.2021).

 ZNÍŽENÉ ÚHRADY OD 01.10.2021

 S účinnosťou od 1.10.2021 budú ŽSR poskytovať nasledovné znížené úhrady z maximálnych úhrad uvedených v Opatrení č. 2/2018 Dopravného úradu zo dňa 7.9.2018 v znení neskorších predpisov:

A. Realizované výkony pravidelných vlakov nákladnej dopravy idúcich v deň plánovanej jazdy podľa GVD a vlakov podľa potreby, ktoré si železničný podnik objednal do GVD idúce v deň, kedy mohli byť podľa GVD zavedené


1.)    
Pre vlaky, ktorých celkový skutočne realizovaný výkon v jednej jazde dosiahol 299,999 km a menej (okrem manipulačných Mn, vlečkových Vlec a vnútroštátnych relačných vlakov) platia nasledovné znížené úhrady :
a.)  
zníženie úhrady za minimálny prístupový balík UMP (U1,U2,U3 a U4) o 50% z poplatku za použitie ŽI,
b.)  
zníženie úhrady za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zoraďovanie vlakov, vrátane zariadení na posun a za prístup k nákladným terminálom, ktorých jediným prevádzkovateľom sú ŽSR  (úhrada USZ3) o 90% z poplatku za použitie ŽI.

2.)    
Pre vlaky, ktorých celkový skutočne realizovaný výkon v jednej jazde dosiahol 300,000 km a viac (okrem manipulačných Mn, vlečkových Vlec a vnútroštátnych relačných vlakov) platia nasledovné znížené úhrady :
a.)  
zníženie úhrady za minimálny prístupový balík UMP (U1,U2,U3 a U4) o 90% z poplatku za použitie ŽI,
b.)  
zníženie úhrady za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zoraďovanie vlakov, vrátane zariadení na posun a za prístup k nákladným terminálom, ktorých jediným prevádzkovateľom sú ŽSR  (úhrada USZ3) o 90% z poplatku za použitie ŽI.

3.)    
Pre Mn, Vlec, vnútroštátne relačné vlaky a 1. násled vnútroštátnych relačných vlakov platia nasledovné znížené úhrady :
a.)  
zníženie úhrady za minimálny prístupový balík UMP (U1,U2,U3 a U4) o 90% z poplatku za použitie ŽI,
b.)  
zníženie úhrady  za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zoraďovanie vlakov, vrátane zariadení na posun a za prístup k nákladným terminálom, ktorých jediným prevádzkovateľom sú ŽSR  (úhrada USZ3) o 90% z poplatku za použitie ŽI.

B. Realizované výkony ad hoc vlakov v nákladnej doprave

1.) Pre ad – hoc vlaky nákladnej dopravy platí znížená úhrada za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zoraďovanie vlakov, vrátane zariadení na posun a za prístup k nákladným terminálom, ktorých jediným prevádzkovateľom sú ŽSR  (úhrada USZ3) o 90% z poplatku za použitie ŽI.


2.) Pre vlaky ad-hoc intermodálnej prepravy, ktorých celkový skutočne realizovaný výkon dosiahol 300,000 km a viac,    platia nasledovné znížené úhrady :
a.)  
zníženie úhrady za minimálny prístupový balík UMP (U1,U2,U3 a U4) o 90% z poplatku za použitie ŽI,
b.)  
zníženie úhrady za prístup k zriaďovacím staniciam a zariadeniam na zoraďovanie vlakov, vrátane zariadení na posun a za prístup k nákladným terminálom, ktorých jediným prevádzkovateľom sú ŽSR  (úhrada USZ3) o 90% z poplatku za použitie ŽI.

C. Nerealizované výkony v nákladnej doprave

Pre nerealizované výkony v nákladnej doprave, ktoré neboli možné realizovať z dôvodov na strane ŽSR, sa uplatňuje znížená úhrada za objednanie a pridelenie kapacity (úhrada U1) 100 % z poplatku za použitie ŽI. 


D. Spresnenie podmienok pre uplatňovanie znížených úhrad

D1. Za vnútroštátny relačný vlak a jeho 1. násled sa považuje :
1.) Vlak číselnej sérii 60000-69999 s náplňou v zmysle služobných pomôcok GVD ND Plán vlakotvorby a Rozkaz o zavedení GVD 2020/2021,

2.) Vlak vychádzajúci a končiaci z/v vlakotvornej stanice na sieti ŽSR,

3.) Vlak prepravujúci koľajové vozidlá, t.j. za relačný vlak sa nepovažuje rušňový vlak.


D2. Za pravidelný vlak podľa GVD a vlak podľa potreby, ktorý si železničný podnik objednal do GVD idúci v deň, kedy mohol byť podľa GVD zavedený, sa nepovažuje vlak:
1.) ktorý bol zavedený v iný deň ako bola jeho plánovaná jazda podľa GVD, alebo kedy mohol byť podľa GVD zavedený,
2.) ktorý v rámci svojej trasy zmenil číslo vlaku (bez ohľadu na to, či sa mení číslo z jedného pravidelného na iný pravidelný vlak a pod.). Táto podmienka sa netýka vlakov, pri ktorých bolo so zmenou čísla vlaku uvažované už pri konštrukcii GVD (napr. úvraťové jazdy), alebo prišlo k zmene čísla vlaku z dôvodov na strane ŽSR (odklonové jazdy z dôvodu výluk, nehodových udalostí na sieti ŽSR). O uplatnenie zníženej úhrady musí dopravca požiadať O410 GR ŽSR najneskôr do 5-ich pracovných dní po uskutočnení jazdy vlaku.

D3. Znížená úhrada za nerealizované výkony
Znížená úhrada za nerealizované výkony sa uplatňuje len v prípade odklonových jázd z dôvodu mimoriadností na sieti ŽSR a to pre časť trasy, prípadne celú trasu vlaku, ktorú nebolo možné z dôvodu mimoriadnosti využiť. O uplatnenie zníženej úhrady musí dopravca požiadať O410 GR ŽSR najneskôr do 5-ich pracovných dní po uskutočnení jazdy odklonového vlaku. V prípade, ak sa jazda vlaku odklonom neuskutoční, nie je možné túto zníženú úhradu uplatniť.

D4. Uplatnenie znížených úhrad pri vlakoch ad hoc kombinovanej dopravy nad 300 km:
Znížená úhrada za vlaky ad-hoc kombinovanej dopravy bude poskytnutá  za splnenia týchto  podmienok:
1. dopravca pri objednávke vlaku v IS PIS (Objednávka trasy, Objednávka OSS, Zjednodušená objednávka) zadá Určenie vlaku NexKD  príp. PnKD.
2.  2/3 vozňov v súprave musia byť ložené, z toho minimálne 1/3  jednotkami intermodálnej dopravy – v súpise vlaku musí byť uvedený Doplňujúci údaj o vozni – 01 alebo 02.
3. v nácestných staniciach neuskutočnil žiadnu zmenu zloženia vlaku z hľadiska privesenia alebo odvesenia vozňov (výmena HKV je povolená) – t. j. jedná sa o ucelený vlak.

D5. Neuplatnenie znížených úhrad

Znížené úhrady nebudú uplatnené na vlaky, pri ktorých bolo zistené, že železničný podnik poskytol nesprávne údaje o zložení vlaku, ktoré môžu mať za následok nesprávny výpočet úhrad za použitie ŽI. Za takéto nesprávne údaje sa považuje :

 -       nesprávna hmotnosť vlaku 
-       nesprávny rad a trakcia činného hnacieho železničného koľajového vozidla

 Tieto znížené úhrady budú ŽSR poskytovať do odvolania, najdlhšie však do 31.12.2021. Aktualizácia výšky znížených úhrad sa predpokladá vždy k pravidelným zmenám GVD.

 

 Dokumenty pre dopravcov