ŽSR Železničné telekomunikácie

Systém riadenia kvality


Manažment kvality

ŽT majú sídlo v Bratislave s celkovým počtom 340 zamestnancov k 31. 01. 2020. Sieť rovnomerne rozmiestnených regionálnych pracovísk: Bratislava, Žilina, Nové Zámky, Zvolen, Košice a Čierna nad Tisou pokrýva potreby zákazníkov na celom území Slovenskej republiky.

Organizačne sa ŽT vyvíjajú v súlade s nastaveným modelom procesne riadenej organizácie orientovanej na poskytovanie služieb zákazníkom.

Marec 2003

Udelený certifikát ISO 9001:2000 pre systém manažérstva kvality v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb.

December 2004

Úspešne obhájenie a rozšírenie platnosti certifikátu na celý rozsah vykonávaných telekomunikačných činností.

August 2006

V auguste 2006 prichádza k zlúčeniu Železničných telekomunikácií a Strediska informatiky a k rozšíreniu oblasti poskytovaných produktov a služieb, ktoré boli po zavedení princípov riadenia kvality do ich činnosti úspešne certifikované - Marec 2008.

Marec 2008

Železničné telekomunikácie úspešne obhájili a rozšírili oblasť platnosti certifikátu na poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb pre celý rozsah činností.

Marec 2010

Železničné telekomunikácie úspešne zvládli prechod na novú verziu normy ISO 9001:2008 a bol im udelený certifikát pre systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 na poskytovanie telekomunikačných a informačných služieb.

Marec 2011

Železničné telekomunikácie na recertifikačnom audite úspešne obhájili platnosť certifikátu pre systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 na poskytovanie telekomunikačných a informatických služieb.

Marec 2012

Rozsiahle organizačné zmeny realizované v júli 2011 vyžadovali kompletnú revíziu procesného modelu organizácie a systému riadenia kvality. Všetky potrebné zmeny boli implementované do procesného riadenia a verifikované internými auditmi. Potvrdením správnosti našich krokov je úspešné obhájenie certifikátu pred certifikačnou autoritou.

Február 2013

Železničné telekomunikácie úspešne absolvovali kontrolný audit a obhájili platnosť certifikátu pre systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2009 na poskytovanie telekomunikačných a informatických služieb. 

​Február 2018

Železničné telekomunikácie úspešne zvládli prechod na novú verziu normy ISO 9001:2015 a bol im udelený certifikát pre systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2016 na poskytovanie telekomunikačných a informatických služieb.

Február 2019

Železničné telekomunikácie v rámci trojročného certifikačného cyklu úspešne absolvovali kontrolný audit a obhájili platnosť certifikátu pre systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 / STN EN ISO 9001:2016 v odbore poskytovania telekomunikačných a informatických služieb.

Hlavným prínosom systému manažmentu kvality je zefektívnenie riadiacich a zákazníckych procesov a orientácia na neustále zvyšovanie spokojnosti zákazníkov Železničných telekomunikácií. Efektívnou centralizáciou riadenia obchodného prípadu s následnou operatívnou distribúciou prevádzkových činností vo všetkých regiónoch Slovenska získal zákazník ŽT výhodnejší a rýchlejší prístup k poskytovaným službám.