ŽSR Železničné telekomunikácie

Fakturačné údaje


Fakturačné údaje

Pre správne adresovanie faktúr do našej spoločnosti, Vás žiadame o dodržanie nižšie uvedených údajov.

Obchodné meno

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Konečný príjemca

ŽSR-Železničné telekomunikácie, Bratislava
Kováčska 3
832 06 Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

31364501
2020480121
SK 2020480121

Tatra banka, a.s.

 

Čislo účtu v BBAN:
Kód banky:
BIC:
Číslo účtu vo formáte IBAN:

2647000078
1100
TATRSKBX
SK14 1100 0000 0026 4700 0078

Všeobecná úverová banka, a.s.

 

Čislo účtu v BBAN:
Kód banky:
BIC:
Číslo účtu vo formáte IBAN:

35-4700012
0200
SUBASKBX
SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

Čislo účtu v BBAN:
Kód banky:
BIC:
Číslo účtu vo formáte IBAN:

0011446542
0900
GIBASKBX
SK94 0900 0000 0000 1144 6542