Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Obchodné podmienky poskytnutia služby

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Obchodné podmienky poskytnutia služby
( ďalej len „OPPS“ )


I. Predmet Objednávky
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi službu špecifikovanú v Objednávke. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne poskytnutú službu zaplatiť dohodnutú cenu. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Predmet Objednávky sa považuje za splnený po overení rozsahu, kvality služby/výsledku služby a úplnosti príslušných sprievodných dokladov, ak tieto sú podľa charakteru služby jej súčasťou, a potvrdení súpisu vykonaných služieb zo strany Objednávateľa.


II. Cena
Cena za poskytnutie služby je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v Objednávke je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ceny uvedené v Objednávke sú pevné a nemenné.


III. Čas a miesto poskytovania služby
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v lehote a mieste uvedenom v Objednávke.


IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody
1.     Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Poskytovateľa uvedený na faktúre. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu služby.
2.     Poskytovateľ je oprávnený fakturovať v deň poskytnutia služby/výsledku služby, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa poskytnutia, ak nie je v Objednávke určený presný spôsob fakturácie (napr. mesačne/štvrťročne/ročne).
3.     Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj číslo Objednávky. Prílohou každej faktúry bude fotokópia Objednávky a Objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných služieb. Predpokladom pre zaplatenie konečnej faktúry je dodanie dokumentácie, špecifikácie a atestov o vykonaných skúškach a iných listín, ak tieto sú podľa charakteru služby jej súčasťou a súpis všetkých doterajších faktúr vzťahujúcich sa k predmetu Objednávky podľa predmetu konečnej faktúry.
4.     Faktúru môže Poskytovateľ zaslať aj elektronickou formou vo formáte PDF. Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk; avšak doklad, ktorý má tvoriť prílohu faktúry podľa bodu 3. tohto článku doručí Poskytovateľ ako prílohu k faktúre v tlačenej podobe. V taktom prípade lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh/y) Objednávateľovi.
5.     V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo nebude mať požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť Poskytovateľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie najneskôr do 15 pracovných dní od jej doručenia s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.
6.    Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Poskytovateľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
7.     Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v Objednávke je Poskytovateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny služby uvedenej v Objednávke vrátane DPH za každý deň omeškania aj začatý, najmenej však vo výške 30 € za každý deň omeškania aj začatý. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
8.     V prípade omeškania Poskytovateľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle článku V. bodu 5. týchto OPPS je Poskytovateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny reklamovanej časti predmetu plnenia za každý, i začatý deň omeškania, najmenej však vo výške 30 € za každý aj začatý deň omeškania.
9.     V prípade, že Poskytovateľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky poskytovania služby, ktoré boli stanovené Objednávkou, internými predpismi Objednávateľa, platnými technickými normami a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny služby uvedenej v Objednávke, a to za každé takéto porušenie. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
10.     V prípade, že Poskytovateľ nepodpísal Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle článku V. bod 1. písmeno e) týchto OPPS, z dôvodov na strane Poskytovateľa, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny služby uvedenej v Objednávke. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
11.     Poskytovateľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Poskytovateľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
12.     Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.
13.     Poskytovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s výkonom služby podľa Objednávky. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v Objednávke zo strany Poskytovateľa, je Poskytovateľ za tieto škody zodpovedný a je povinný Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Poskytovateľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Poskytovateľ. Škoda sa nahrádza v plnej výške.


V. Práva a povinnosti zmluvných strán
1.     Povinnosti Poskytovateľa:
a) zodpovedá za rozsah a kvalitu služby vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a vady v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi,
b) vykonáva činnosti spojené s predmetom Objednávky len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb,
c) vykonáva činnosti spojené s vykonaním služieb na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými v Objednávke a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a internými predpismi Objednávateľa, vzťahujúcimi sa na vykonávané služby, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov
v podmienkach ŽSR“, vyhláška č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností) a oblasť ochrany životného prostredia. Poskytovateľ začatím plnenia predmetu Objednávky potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s vykonávanou službou a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii,
d) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za Poskytovateľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov. Poskytovateľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby poskytujúce služby o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Poskytovateľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“,
e) je povinný uzatvoriť s Objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a čl. 452 interného predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania služieb v zmysle Objednávky. Bez uzatvorenia tejto dohody Poskytovateľ nie je oprávnený začať vykonávať služby v zmysle Objednávky. Pokiaľ Poskytovateľ neuzavrie túto dohodu, je Objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. VI. bod 2. písmeno e) týchto OPPS,
f) Poskytovateľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje poskytnutie služieb,
g) Poskytovateľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom poskytovania služby poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný následne poučiť všetkých svojich zamestnancov ako aj iné osoby poskytujúce služby za Poskytovateľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.
2.     Povinnosti Objednávateľa:
a) poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť pri poskytovaní služieb,
b) ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a vady pri poskytovaní služieb a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.
3.     Prevzatie služby môže byť Objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
4.    Záručná doba, pokiaľ je zmluvnými stranami dohodnutá, začína plynúť odo dňa potvrdenia súpisu vykonaných služieb zo strany Objednávateľa.
5.    Vady poskytnutej služby musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Poskytovateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je Poskytovateľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa. V prípade, že Poskytovateľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Poskytovateľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.


VI. Ukončenie zmluvného vzťahu
1.     Zmluvný vzťah založený Objednávkou môže zaniknúť:
a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,
b) odstúpením v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v Objednávke alebo v bodoch 3, 4, 5 a 6 tohto článku týchto OPPS,
c) písomným oznámením Objednávateľa, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku týchto OPPS.
2.     Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Poskytovateľovi, že zmluvný vzťah založený Objednávkou zaniká, ak nastali nasledovné dôvody:
a) ak Objednávateľ zistí, že Poskytovateľ nemá splnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom, v súvislosti s plnením Objednávky, a neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku subdodávateľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Poskytovateľ nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Objednávateľom v písomnej výzve,
b) Poskytovateľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu zmluvný vzťah založený Objednávkou zanikne (s účinkami ex nunc).
3.     Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Poskytovateľa sa považujú za podstatné s právom Objednávateľa bez ďalšieho od Objednávky písomne odstúpiť:
a) ak sa Poskytovateľ sa dostal do omeškania s vykonaním služby o viac ako 15 dní,
a) ak Poskytovateľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky vykonávania služieb, ktoré boli stanovené Objednávkou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými slovenskými technickými normami a internými predpismi Objednávateľa, pričom nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie sú dotknuté,
b) ak Poskytovateľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie služby z iných dôvodov ako z dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Poskytovateľ nemohol predvídať v čase začatia plnenia Objednávky ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
c) ak Poskytovateľ, z dôvodov na jeho strane, nepodpísal s Objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle článku V. bodu 1. písm. e) týchto OPPS,
d) ak Poskytovateľ poruší povinnosť podľa bodu 2 článku VII. týchto OPPS,
e) ak sa na plnení Objednávky podieľa subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS,
f) ak Poskytovateľ nesplní povinnosť podľa bodu 2 v článku VIII. týchto OPPS.
4.     Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPPS odstúpiť od Objednávky aj v prípade, ak Poskytovateľ porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Objednávky alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov, technických noriem a interných predpisov Obstarávateľa. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Objednávky už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Poskytovateľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Poskytovateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Objednávky. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
5.     Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Objednávky okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. bod 1. týchto OPPS o viac ako 60 dní.
6.     Poskytovateľ je oprávnený od Objednávky odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Objednávky alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Poskytovateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Objednávky už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom Poskytovateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Objednávky. Poskytovateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
7.     Odstúpením od Objednávky podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán z Objednávky s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Objednávky, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady plnenia, ktoré bolo do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím plnenia vykonaného do momentu odstúpenia, povinností Poskytovateľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPPS, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného Objednávkou.
8.     Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Objednávky bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Objednávky predmet Objednávky alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, sa stáva výhradným majetkom Objednávateľa.
9.     Po odstúpení od Objednávky je Poskytovateľ povinný:
a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením predmetu plnenia príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia,
b) odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré poskytovateľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti,
c) písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie predmetu plnenia.
10.     Po odstúpení od Objednávky zo strany Poskytovateľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný uhradiť predmet Objednávky alebo jeho časť, ktorá je vykonaná do momentu odstúpenia.
11.     Ak Objednávka zanikne inak ako splnením, s výnimkou prípadu ak zánik Objednávky spôsobil Poskytovateľ porušením svojich povinností, Poskytovateľovi vzniká nárok na zaplatenie rozpracovanej časti predmetu Objednávky určenej percentuálnym podielom z dohodnutej ceny služby. Rozpracovanosť určením percentuálneho podielu z dohodnutej ceny služby musí byť zmluvnými stranami písomne odsúhlasená najneskôr do 14 dní odo dňa zániku Objednávky. Pokiaľ v tejto dobe nedôjde medzi zmluvnými stranami k vzájomnej dohode, každá zo zmluvných strán je oprávnená na vlastné náklady požiadať o určenie rozpracovanosti znalca.
12.     Objednávateľ môže zmluvný vzťah založený Objednávkou vypovedať písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Poskytovateľovi. Uplynutím výpovednej lehoty zmluvný vzťah založený Objednávkou zaniká.


VII. Postavenie Poskytovateľa
1.     V prípade, že Poskytovateľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti (certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému.
2.     Poskytovateľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje neplniť Objednávku skôr ako bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“). Ak Poskytovateľ poruší túto povinnosť, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny služby uvedenej v Objednávke, minimálne však vo výške 300 €.
3.     Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení Objednávky nepodieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v RPVS. Ak Poskytovateľ poruší túto povinnosť je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny služby uvedenej v Objednávke, minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.
4.     Poskytovateľ vyhlasuje, že v čase doručenia Objednávky nebol v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5.     Poskytovateľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z Objednávky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.


VIII. Povinnosti Poskytovateľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi
1.     Poskytovateľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Poskytovateľa.
2.     Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva službu riadne môže od Poskytovateľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Poskytovateľ je povinný odo dňa doručenia žiadosti prestať plniť službu prostredníctvom takéhoto subdodávateľa, čo nemá vplyv na povinnosť Poskytovateľa plniť riadne a včas.
3.     V prípade ak Poskytovateľ napriek doručeniu žiadosti o náhradu za subdodávateľa podľa bodu 2. tohto článku bude ďalej službu plniť prostredníctvom subdodávateľa o náhradu ktorého Objednávateľ žiadal, Poskytovateľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny služby uvedenej v Objednávke, najmenej však vo výške 300 €.


IX. Záverečné ustanovenia
1.     Poskytovateľ a Objednávateľ vyhlasujú, že vyhlasujú, že sú si vedomí svojich povinností vyplývajúcich z ochrany osobných údajov tak, ako sú tieto upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Objednávky alebo v súvislosti s jej plnením bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je zmluvná strana sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, s výnimkou prípadov v týchto predpisoch uvedených. V
prípade, ak má Poskytovateľ v súvislosti s plnením Objednávky spracúvať osobné údaje v mene Objednávateľa, nadobudnutím účinnosti Objednávky nadobudne súčasne účinnosť Zmluva o spracúvaní osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a prijať vo vzťahu k ochrane osobných údajov primerané bezpečnostné opatrenia (organizačné, technické a personálne) v prípade, že pri plnení Objednávky vidí osobné údaje spracúvané Objednávateľom a ďalej tieto sám nespracováva. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez predloženia súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo poruší GDPR a zákon o ochrane osobných údajov inak, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany príslušných štátnych orgánov. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov Objednávateľom sú zverejnené aj na www.zsr.sk/ou.
2.     Poskytovateľ je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke Objednávateľa. Zmluvné strany sa zaväzujú zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by viedlo k podozreniu zo spáchania niektorého trestného činu korupcie podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, alebo akéhokoľvek iného protispoločenského konania, ktoré by mohlo mať prvky korupčného konania, a zároveň postúpiť informácie súvisiace s takýmto konaním príslušným orgánom verejnej moci a následne s nimi náležite spolupracovať.
3.     Zmeny a doplnky Objednávky je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4.     Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Objednávkou vrátane týchto OPPS, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5.     Ustanovenia Objednávky a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPPS.
6.    Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ oboznámil Poskytovateľa počas plnenia predmetu Objednávky, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa Objednávky a to bez časového obmedzenia.
7.     Písomnosti týkajúce sa Objednávky doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť späť vrátená odosielateľovi.
8.     Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z Objednávky je ten súd, ktorý je vecne a miestne príslušný vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych noriem).
9.    V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPPS odkazujú, použije sa na úpravu práv a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza.
10.     Poskytovateľ začatím plnenia podľa Objednávky potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou služby podľa Objednávky, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k splneniu služby podľa Objednávky, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu a včasnému poskytnutiu služby potrebné.Právne dokumenty