Železnice Slovenskej republiky


Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo)


18.04.2016

Chcem Vás požiadať o odpovede na uvedené otázky: V akom štádiu je modernizácia úseku železničnej trate v Liptove - Stavba: „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo) v súčastnosti? 

Štúdia realizovateľnosti (ŠR) Žilina-Košice-Čierna nad Tisou bola schválená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) dňa 1.2.2016.  Predmetná štúdia sa zaoberala veľkým množstvom variantov (viac ako 30).  V rámci ŠR boli v záverečnej fáze vzájomne porovnávané štyri alternatívy. Napokon bola schválená alternatíva 3.1., kde sa počíta s rýchlosťou 120,140 a 160 km/h tak, aby bola zatraktívnená železničná trať pri vynaložení prijateľných investičných nákladov. Výsledkom ŠR je, že vo väčšom rozsahu  potvrdila už vyprojektované trasy a v niektorých prípadoch poukázala na nutnosť prepracovania projektovej dokumentácie.

Kedy bude známy výsledok posúdenia štúdie realizovateľnosti na uvedenú stavbu zo strany Európskej únie?

Spracovaná štúdia bola zaslaná na Jaspers ako poradný orgán Európskej komisie na posúdenie. Jaspers k štúdii vydal tzv. Guidance note (usmernenie), v ktorom zhodnotil kvalitu štúdie ako dostatočnú pre ďalší postup a súčasne dal odporúčania pre národné rozhodnutia ohľadom následnej prípravy projektov vhodných pre financovanie z fondov EU. Konkrétne detaily riešení jednotlivých projektov ale neboli obsahom štúdie, ktoré budú posudzované až v rámci predkladania žiadostí pre tieto projekty.

Kedy sa bude uvedená stavba v prípade schválenia štúdie realizovať? Je termín v roku 2016 reálny?

Na základe schválenia ŠR sa môže pokračovať v projektovej príprave, zabezpečení stavebných povolení a až následne sa môže pristúpiť k výberu zhotoviteľa stavby a k samotnej realizácií stavby. Realizácia sa predpokladá tak, aby boli práce ukončené v Operačnom programe integrovaná infraštruktúra OPII 2014 – 2020. Z uvedeného je teda zrejmé, že termín realizácie v roku 2016 nie je reálny.

Úsek železničnej trate Liptovský Mikuláš  - Poprad Tatry(mimo) je rozdelený na 5. Etáp:

etapa Poprad – Lučivná, 
etapa Lučivná - Štrba
etapa Štrba – Východná,
etapa Východná - Liptovský Hrádok
etapa Liptovský Hrádok – Paludza.

Výsledky štúdie realizovateľnosti potvrdili doteraz projektované riešenie modernizácie  železničnej trate pre etapy č. 1 a 5. Pre uvedené etapy sa v súčasnosti  zabezpečuje projektová príprava za účelom získania stavebných povolení a následne sa pristúpi k výberu zhotoviteľa stavby a k samotnej realizácií stavby. Zahájenie realizácie oboch stavieb sa predpokladá najskôr v roku 2017. O termíne realizácie ostatných etáp je v súčasnosti predčasné hovoriť, nakoľko výsledky štúdie realizovateľnosti nepotvrdili doteraz projektované riešenie týchto etáp.

Právne dokumenty