Železnice Slovenskej republiky


Ťahanovský tunel


06.02.2015

Rád by som vám položil dve otázky: Je vo vašej správe bývalý železničný tunel pri obci Ťahanovce, ktorý sa nachádza vedľa súčasného dvojkoľajného železničného tunela? Ak áno, aké sú s ním plány?

Tento jednokoľajný tunel nachádzajúci sa pri TÚ 2601 Košice - Žilina, DÚ 02 Košice - Kostoľany nad Hornádom bol daný do prevádzky v roku 1876. Jeho dĺžka je 277 m a nachádzal sa na pôvodnej trati v žkm 104,026 - vchodový portál, žkm 104,303 - východový portál. Pri zdvojkoľajňovaní trate Košice - Žilina bola navrhnutá nová trasa trate, mimo Ťahanovského starého tunela.  Z dôvodu novej trasy železničnej trate bol vybudovaný nový dvojkoľajný železničný Ťahanovský tunel dlhý 320 m (km 104,006 - 104,326). Ten bol daný do prevádzky v roku 1954.

Ťahanovský starý tunel je v správe ŽSR. Sú v ňom vykonávané pravidelné prehliadky v zmysle predpisu ŽSR - Správa a údržba železničných tunelov. Po vybudovaní novej dvojkoľajnej trate Košice - Žilina, slúžil ako sklad zeleniny a ovocia. Posledné roky sa však už na tieto účely nevyužíva. Vzhľadom na to, že tunel obývali bezdomovci a iné nežiadúce osoby, ktoré zároveň rozkradli aj pôvodné neónové svetlá, boli na portáloch osadené plechové dvere. Nakoľko tieto dvere boli  odcudzené a odovzdané do zberných surovín, bol  portál od Kostolian nad Hornádom za účelom zamedzenia vnikania cudzích osôb do tunela, cca do polovice výšky zasypaný štrkom a suťou v  zmysle rozhodnutia ŽSR. Vzhľadom k vyššie  uvedenému ŽSR zvažujú v budúcnosti zasypať celý portál. Priestor v okolí druhého portálu zo strany od Košíc bol upravený a oplotený okolitými chalupármi.

ŽSR nemajú okrem zasypania plného profilu portálu zo strany od Kostolian nad Hornádom (za účelom zamedzenia vnikania cudzích osôb do tunela) s Ťahanovským starým tunelom do budúcnosti žiadne plány.

Správu sme si prečítali. Myslíme si však, že lepšie by bolo tunel sprístupniť namiesto jeho čiastočného zasypania. Mohla byť z neho podobná zaujímavosť ako Slavošovský tunel na nedostavaných železniciach na Gemeri, prípadne by mohol byť aj súčasťou cyklochodníka, ktorý by viedol z Margecian okolo vodnej nádrže Ružín do Ťahanoviec a tam, kde sa dá a nekríži sa so železnicou, resp. teleso nezostupuje pod vodnú hladinu, využil pôvodné teleso Košicko-bohumínskej železnice.

Samozrejmosťou sú aj opatrenia na zabránenie prístupu cudzích osôb na železnicu v miestach, ktoré by boli k cyklochodníku nebezpečne blízko, napr. vybudovanie ochranných stien. Nakoľko tunel je súčasťou pôvodnej KBŽ, čím patrí medzi najstaršie tunely na Slovensku, zaslúžil by si, aby bol národnou kultúrnou pamiatkou.

ŽSR ako správca štátneho majetku nemôže rozhodnúť o tom ako sa s nevyužívaným majetkom štátu bude nakladať. Môžu ale, v prípade vážneho záujmu, spracovať, schváliť a predložiť návrh odpredaja, prípadne odstúpenie takéhoto majetku ministerstvu (MVDRR SR).

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že všetky železničné tunely svojim spôsobom výstavby, rozsahom prác  ako aj použitými technológiami vždy patrili k mimoriadne technicky náročným železničným stavbám. Môžeme ich preto považovať  za dokonalé technické diela a z tohto dôvodu si zasluhujú našu pozornosť. Treba však vidieť aj druhú stranu a to skutočnosť, že náročná je nie len ich výstavba, ale nemalé finančné prostriedky si vyžaduje aj ich následná správa a údržba.  

ŽSR nie sú proti využívaniu neprevádzkovaných tunelov na účely cyklotrás, turistických chodníkov, prípadne na iné účely, ktoré nie sú spojené s prevádzkovaním dopravnej cesty. Všetko je však otázka financií a ŽSR ako manažér infraštruktúry prioritne rieši správu a údržbu prevádzkovaných železničných tunelov.  

V neposlednom rade je tu aj otázka bezpečnosti, ktorá v prípade neprevádzkovaných tunelov (ak  by boli prevzaté cudzím subjektom) musí byť pri pohybe osôb v tubuse tunela zabezpečená (osvetlenie, bezkolízny povrch, zabezpečenie únikových ciest v prípade nepredvídanej udalosti, kamerový systém).  Nakoľko ŽSR nedisponujú finančnými prostriedkami, ktoré by bolo nutné vynaložiť na bezpečné prevádzkovanie neprevádzkovaných tunelov, nemôžeme sa zaviazať, že ŽSR prispejú k sprístupneniu Ťahanovského starého tunela verejnosti a k zabezpečeniu jeho prevádzkovania, napríklad pre účely cyklotrasy. 

V prípade, že by záujem prejavilo mesto, obec pripadne občianske združenie, ŽSR sú naklonené spolupráci. Rovnako ŽSR vítajú aj možnosť, aby sa Ťahanovský starý tunel stal národnou kultúrnou pamiatkou.  

Právne dokumenty