Železnice Slovenskej republiky


Trebišov - železničný priechod


04.02.2014

Dobrý deň, ozývam sa kvôli podnetu obyvateľov Trebišova, ktorí poukázali na problematiku železničného priechodu medzi ulicami kpt. Nálepku pri 90 - stupňovej zákrute) a cestným nadjazdom Cukrovarská, resp. M.R. Štefánika. Ide o to, či by tam nebolo možné pre peších vybudovať nadchod, alebo podchod, prípadne či je to v tomto prípade v kompetencii ŽSR.
ŽSR dostali  oficiálny podnet k uvedenému od občianky z Trebišova. Samozrejme, v zákonnej lehote sa k nemu vyjadríme.  Uvedený problém je  veľmi starý a mesto sa ho snažilo vybaviť cez rôzne strany aj v minulosti. Podľa platnej legislatívy nie je možne realizovať na hlavnej trati úrovňový priechod. Stanica Trebišov leží na hlavnej trati Michaľany - Medzilaborce. Ponad trať vedie cestný most, ktorý v minulosti mal aj lávku pre peších, ktorá neskôr bola zlikvidovaná.
Zákon 513/2009 Z.z, § 14 ods. 1 hovorí:
Križovanie dráh s cestnými komunikáciami ... (1) Križovanie nových hlavných železničných tratí s cestnými komunikáciami sa zriaďuje ako mimoúrovňové. Pri modernizácii alebo významnej obnove existujúcich hlavných železničných tratí alebo križujúcich cestných komunikácií stavebník existujúce úrovňové križovanie prestavia na mimoúrovňové križovanie, alebo ho zruší.
Právne dokumenty