Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné, projektová dokumnetácia (ŠR, EIA, DSZ DÚR)

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Názov projektu: ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné, projektová dokumentácia (ŠR, EIA, DSZ, DÚR)


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti 
 

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  1070/B300/2013      28.08.2013 14.08.2013
Zmeny rozhodnutia č.     Dodatok č.1 k ZoNFP
 Dátum:  26.8.2015
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 1 046 126,70  184 610,60    1 230 737,30 
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.)

Združenie „RDS“ v zastúpení Reming Consult a.s. Bratislava

2 865 000,00 Rámcová dohoda na poskytnutie služby –projektová dokumentácia  16.08.2013 
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  06/2013
Začiatok realizácie projektu:  09/2013
Predpokladané ukončenie projektu: 02/2017
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby : vypracovať a dodať štúdiu realizovateľnosti (ŠR), zámer pre posúdenie vplyvov pre životné prostredie (EIA), dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce (DSZ), dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia (DSP), dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), súvisiace inžinierske činnosti (IČ) a autorský dohľad občasný (AD). Projekt predstavuje elektrifikáciu úseku trate Bánovce nad Ondavou – Strážske –Humenné vrátane predelektrifikačných úprav trate a prispôsobeniu požiadavkám TSI v dĺžke 33,547 km. Po elektrifikácii trate bude nákladná aj osobná doprava vedená v plnom rozsahu v elektrickej trakcii Košice (Michaľany) – Humenné.
Stav realizácie k 31.03.2016

Na základe Rámcovej dohody bola v novembri 2013 uzavretá PRVÁ ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO (ďalej len 1.ČZoD). Predmetom 1.ČZoD je poskytnutie služby: vypracovať a dodať ŠR a projektovú dokumentáciu EIA, DSZ, DÚR vrátane súvisiacej IČ. Protokol o vykonaní štátnej expertízy č. 22/2015 na stavebný zámer verejnej práce  (DSZ) bol vydaný MDVRR SR dňa 21.12.2015. Na základe žiadosti Prijímateľa o zmenu Zmluvy o NFP č. 2 bol dňa 24.02.2016 uzavretý Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP (účinný dňa 03.03.2016). Predmetom tohto dodatku je úprava rozsahu hlavnej aktivity projektu zo súčasného rozsahu (ŠR, EIA, DSZ, DÚR vrátane IČ) na upravený rozsah (ŠR, EIA, DSZ vrátane IČ). Táto zmena mala dopad na ciele projektu, merateľné ukazovatele projektu a na rozpočet projektu. V súčasnosti je v riešení návrh Dodatku č. 1 k Rámcovej dohode, ktorého predmetom je rovnako vyňatie stupňa DÚR vrátane IČ pre DÚR z 1.ČZoD do samostatnej ČZoD

Finančné plnenie k 31.03.2016
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje  Spolu
  466 752,00 82 368,00     135 750,00 684 870,00
Mena     


Právne dokumenty