Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (EIA, DSZ, DÚR)

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Názov projektu: ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, projektová dokumentácia (EIA, DSZ, DÚR)


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti  

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  886/B300/2013     12.07.2013 18.06.2013
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ZoNFP 68 605,20 12 106,80   80 712,00
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) PRODEX spol.s.r.o. 259 000,00 Projektová príprava, zámer EIA, DSZ, DÚR, DSPRS A IČ 22.04.2014
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  06/2012
Začiatok realizácie projektu:  06/2012
Predpokladané ukončenie projektu: 31.12.2015
Ukončenie projektu:  
Popis projektu a jeho prínosy:

Predmet  stavby predstavuje vybudovanie terminálu osobnej prepravy v mieste terajšej železničnej stanice Trebišov. Terminál umožní priame spojenie súpravami osobnej dopravy, odchádzajúcimi alebo prechádzajúcimi cez TIOP, mesta Trebišov s mestskou aglomeráciou Košice. V súlade s dlhodobými plánmi má byť  terminál prestupným miestom medzi dopravnými druhmi a systémami, aby umožnili presmerovanie ostatných dopravných módov na železničnú dopravu. K bezproblémovému prestupu má slúžiť stavebné riešenie a technické vybavenie terminálu. Cieľom uvedenej stavby je presmerovanie prímestskej dopravy z individuálnej dopravy na spoločenskú koľajovú dopravu , ako aj prevzatie dopravy zo zaťažených tratí z cestnej hromadnej dopravy – autobusov na veľkokapacitnú železničnú dopravu. Na odbremenenie ciest má nesporný význam zapojenie koľajovej dopravy do systému integrovanej prímestskej  a mestskej koľajovej dopravy.

Stav realizácie k 31.12.2014
Vo februári boli vyhodnotené ponuky uchádzačov verejnej súťaže na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD) " ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov" a s úspešným uchádzačom bola dňa 22.04.2014 podpísaná Rámcová dohoda č.14XK29001.Dňa 03.06.2014  bola popísaná 1. čiastková zmluva o dielo (ČZoD) č.14XK29001. Vstupná porada sa uskutočnila dňa 03.06.2014 v Trebišove. Momentálne prebiehajú prípravné projekčné práce. Dňa 28.08. 2014 bola odovzdaná dokumentácia EIA. Dňa 19.09.2014 bola na OÚ Trebišov OSŽP  predložená žiadosť o vydanie „Vyjadrenia“ k predloženému „ Oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti“ predmetnej stavby.  Momentálne prebiehajú ďalšie projekčné práce v zmysle 1. čiastkovej ZoD.

V októbri 2014 bolo odovzdané „Vyjadrenie“ podľa §18 ods.5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Súčasne zhotoviteľ PD oznámil investorovi oficiálne ukončenie inžinierskej činnosti procesu EIA. V zmysle 1. čiastkovej ZoD č. 14XK29001 zhotoviteľ pokračuje v projekčných prácach na dokumentácii stavebného zámeru, ktorá má byť odovzdaná vo februári 2015, taktiež bolo uskutočnené rokovanie ohľadom dopravno – technológického návrhu riešenia ostrovného nástupištia, počtu a dĺžok nástupištných hrán a rozsahu koľajových úprav.

Finančné plnenie k 31.12.2014
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje (predfinancovanie 5%) Spolu
             
Mena       


Právne dokumenty