Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: ŽSR, Terminál intermodálnej prepravy Žilina, 1. etapa výstavby

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Názov projektu: ŽSR, Terminál intermodálnej prepravy Žilina, 1. etapa výstavby


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti  

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDVRR SR Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  3910/2700/2011     06.10.2011 03.11.2011
Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP  Dodatok č.1 k ZoNFP;   Dodatok č.2 k ZoNFP;   Dodatok č.3 k ZoNFP;  Dodatok č.4 k ZoNFP;  Dodatok č.5 k ZoNFP
Dátum účinnosti:   18.02.2012                   29.03.2012                    17.10.2012                  16.04.2015                 01.09.2016
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 33 063 619,78 5 834 756,43 2 307 530,79 41 205 907,00
Mena
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Združenie TIP Žilina 2011
zastúpené vedúcim členom združenia OHL ŽS, a.s
18 093 006,65  Projektové a stavebné práce 20.01.2012
Zmena Zmluvy o dielo Dodatok č. 1 k ZoD;   Dodatok č. 2 k ZoD
Dátum účinnosti 17.12.2014;               28.08.2015
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  01.02.2012
Začiatok realizácie projektu:  01.02.2012
Predpokladané ukončenie projektu: 30.11.2015
Ukončenie projektu: 07.09.2015
Popis projektu a jeho prínosy:
Prípravy a realizácia terminálu intermodálnej prepravy Žilina predstavuje podpora trvalo udržateľnej mobility. Terminál bude slúžiť na kombinovanie vlakovej a nákladnej automobilovej prepravy. Na termináli sa v rámci 1. etapy zrealizovala výstavba 2 koľají, ktoré sú obsluhované dvoma portálovými koľajovými žeriavmi s nosnosťou 45 t prekladajúcich tovar medzi dopravnými prostriedkami navzájom (vlak/vlak, vlak/nákladný automobil) alebo z dopravných prostriedkov na skladovú plochu a opačne. Terminál má predpoklady stať sa vstupným a prípojným terminálom pre prepravy vo všetkých smeroch a v budúcnosti môže tvoriť súčasť centra nákladnej dopravy pre oblasť severného Slovenska.
Stav realizácie konečný

Stavba bol úspešne ukončená. Dňa 28.07.2015 bolo vydané posledné kolaudačné rozhodnutie s vyznačením právoplatnosti dňa 07.09.2015. Následne boli vykonávané všetky úkony a vypracovávané resp. sumarizované všetky podklady nevyhnutné pre vypracovanie záverečnej monitorovacej správy projektu.

Finančné plnenie vo vzťahu k zmluve o dielo k 31.03.2016 - konečné
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátna dotácia / Kapitálové transfery Vlastné zdroje Spolu (bez DPH) DPH
  13 995 518,42 2 469 797,42 1 565 713,04  0,00 18 031 028,88 3 589 209,54
Mena  € 


Právne dokumenty