Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Názov projektu: Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy


Spolufinancované z KF - Kohézneho fondu
Investícia do Vašej budúcnosti  

    Podpis EK Podpis SR Podpis MDPT Podpis ŽSR
Finančné memorandum č.          
Rozhodnutie EK č.          
Schvaľovací list č.          
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  4418/2700/2011     14.12.2011 14.12.2011 
Zmeny rozhodnutia č.     Dodatok č.1 k ZoNFP, Dodatok č.2 k ZoNFP
 Dátum:  17.10.2012                30.09.2014
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Vlastné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa FM/R/ŽoNFP 955.507,95 168.619,05   1.124.127,00
Mena  
  Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) A) Dodávka zdvíhacích plošín: Ares, spol. s r.o.  250 263,17 Dodanie tovaru 22.07.2013
B) Projekt.práce, stavebné práce: Združenie ERPOS-IKP 481 482,00  Vypracovanie PD, realizácia, záručný servis 16.07.2014
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  A) 09/2011        B) 07/2014
Začiatok realizácie projektu:  A) 09/2011        B) 07/2014
Predpokladané ukončenie projektu: A) 12/2015        B) 08/2015
Ukončenie projektu: 10/2015
Popis projektu a jeho prínosy:
Vypracovanie projektovej dokumentácie bude slúžiť ako podklad pre realizáciu stavebných úprav súvisiacich s umiestnením zdvíhacích plošín v jednotlivých žst. a vytvorením bezbariérového prístupu osôb so zníženou pohyblivosťou k miestu prepravy v jednotlivých žst. Podľa miestnych pomerov budú vybudované WC pre imobilných cestujúcich, v prípade potreby rampy, prechody cez koľaje, úpravy nerovností terénu, vybetónovanie štrkových prístupov a podobne.
Konečný stav realizácie

V prvom kroku bola zrealizovaná dodávka 21 ks zdvíhacích plošín do 17 železničných staníc, v druhom kroku bola zrealizovaná dodávka 24 ks zdvíhacích plošín do 23 železničných staníc. Prebehla realizácia stavebných úprav pre zabezpečenie prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy v 19 železničných staniciach. Odovzdávacie a Preberacie konania prebehli do 30.10.2015.

Konečné finančné plnenie
  Európske spoločenstvo Štátny rozpočet Štátny rozpočet (Predfinancovanie ES)  Úver Vlastné zdroje Spolu
  621 983,40 109 761,77     539,00 732 284,17
Mena     


Právne dokumenty