Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Modernizácia železničnej trate v dvoch úsekoch štátna hranica CZ/SK – Devínska Nová Ves

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Názov projektu: Modernizácia železničnej trate v dvoch úsekoch štátna hranica CZ/SK – Devínska Nová Ves

Názov a sidlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky,  Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, 813 61  Bratislava

   Číslo: Podpis EK Podpis ŽSR
Dohoda o grante INEA/CEF/TRAN/M2015/1131671 17.11.2016 15.11.2016
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európska únia Štátny rozpočet Iné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa Dohody o grante 200.440.129,00 EUR 72.639.066,00 EUR   273.079.195,00 EUR
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy
       
       
Predpokladaný začiatok realizácie projektu:  17.02.2016
Začiatok realizácie projektu:   
Predpokladané ukončenie projektu: 31.12.2020
Ukončenie projektu:  
Miesto realizácie projektu:

Popis projektu a jeho prínosy:
Predmetom je vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela.
Oba úseky sú integrálnou súčasťou vopred určeného cezhraničného úseku Bratislava - Břeclav. Akcia je súčasťou Medzinárodného projektu spájajúceho slovensko-českú hranicu cez Bratislavu so slovensko-maďarskou hranicou. Ciele projektu sú nasledovné:
- Odstránenie prekážok v dvoch vybraných úsekoch železničnej trate;
- Zabezpečenie optimálnej úrovne integrácie a interoperability v súlade s Nariadením (EÚ) č. 1299/2014 a Smernicou o interoperabilite 2008/57/ES;
- Skrátenie cestovného času;
- Modernizácia železničných staníc a zastávok;
- Zvýšenie kvality infraštruktúry z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a účinnosti;
- Podpora rozdelenia používania jednotlivých druhov dopravy podporovaním využívania železničnej dopravy;
- Zvyšovanie bezpečnosti na železničných tratiach odstraňovaním úrovňových križovatiek križovaní žel. trate s pozemnými komunikáciami a ich nahrádzaním mimoúrovňovými križovatkami; križovaním (nadjazdy, podjazdy, podchody)
- Znižovanie hlukového a atmosférického znečistenia.
Stav realizácie k 30.06.2020.

Prebieha proces verejného obstarania pre výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a pre realizáciu stavby.

Finančné plnenie v € k 30.06.2020.
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet (ostatné výdavky)  Vlastné zdroje Spolu
         

Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk   www.eufondy.sk Právne dokumenty