Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Modernizácia železničnej trate v dvoch úsekoch štátna hranica CZ/SK – Devínska Nová Ves

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Názov projektu: Modernizácia železničnej trate v dvoch úsekoch štátna hranica CZ/SK – Devínska Nová Ves

Názov a sidlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

   Číslo: Podpis EK Podpis ŽSR
Dohoda o grante INEA/CEF/TRAN/M2015/1131671 17.11.2016 15.11.2016
Zmeny rozhodnutia č.      
 Dátum:   
  Európska únia Štátny rozpočet Iné zdroje Spolu
Celkové náklady podľa Dohody o grante 200.440.129,00 EUR 72.639.066,00 EUR   273.079.195,00 EUR
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum podpisu zmluvy

 „Združenie JV ICM – VÁHOSTAV-SK“.

Členovia združenia : ICM S.p.A  a VÁHOSTAV-SK a.s.

 274 985 419,17 Zmluva podľa žltého FIDICu  09.09.2020
       
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 17.02.2016
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 09.09.2020
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 31.12.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu:

Popis projektu a jeho prínosy:
Predmetom je vyhotovenie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti a realizácia Diela.
Oba úseky sú integrálnou súčasťou vopred určeného cezhraničného úseku Bratislava - Břeclav. Akcia je súčasťou Medzinárodného projektu spájajúceho slovensko-českú hranicu cez Bratislavu so slovensko-maďarskou hranicou. Ciele projektu sú nasledovné:
- Odstránenie prekážok v dvoch vybraných úsekoch železničnej trate;
- Zabezpečenie optimálnej úrovne integrácie a interoperability v súlade s Nariadením (EÚ) č. 1299/2014 a Smernicou o interoperabilite 2008/57/ES;
- Skrátenie cestovného času;
- Modernizácia železničných staníc a zastávok;
- Zvýšenie kvality infraštruktúry z hľadiska bezpečnosti, spoľahlivosti a účinnosti;
- Podpora rozdelenia používania jednotlivých druhov dopravy podporovaním využívania železničnej dopravy;
- Zvyšovanie bezpečnosti na železničných tratiach odstraňovaním úrovňových križovatiek križovaní žel. trate s pozemnými komunikáciami a ich nahrádzaním mimoúrovňovými križovatkami; križovaním (nadjazdy, podjazdy, podchody)
- Znižovanie hlukového a atmosférického znečistenia.
Stav realizácie k 31.12.2021.

Zhotoviteľ začal zabezpečovať podklady k začatiu procesu územného konania a boli začaté práce na ďalšom stupni projektovej dokumentácii. Na stavbu: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“;  úsek Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, (sžkm 68,090 – 74,900);  časť Kúty (mimo) – štátna hranica SR/ČR, 2. časť (sžkm 68,090 – 71,600) zhotoviteľ zabezpečil právoplatné územné rozhodnutie. Na  úseku DNV (mimo) – Malacky sžkm 1,384 - sžkm 25,670 prebieha územné konanie ukončenie procesu predpokladáme v 3/2022.

Finančné plnenie v € k 31.12.2021.
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet (ostatné výdavky)  Vlastné zdroje Spolu

2 342 530,54

848 927,96

   

3191458,5

Užitočné hypertextové odkazy: www.mindop.sk   www.eufondy.sk Právne dokumenty