Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: INFORMÁCIA O KONANÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ – UPRATOVANIE A ČISTENIE OBJEKTOV ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


26.03.2021

INFORMÁCIA O KONANÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ – upratovanie a čistenie objektov Železníc Slovenskej republiky

(podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Železnice Slovenskej republiky so sídlom: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 364 501 ako obstarávateľ podľa ust. § 9 ods.1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujú, že prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) sa uskutočnia v termíne do 15.04.2021 do 14:00 a budú realizované písomne.

Komunikácia a výmena informácií v PTK sa bude uskutočňovať výlučne v písomnej forme  prostredníctvom e-mailu a to individuálne s jednotlivými záujemcami, ktorí prejavia záujem o účasť na PTK.

Obstarávateľ uverejnil informáciu o vyhlásení PTK na svojom webovom sídle https://www.zsr.sk/obstaravanie/obstaravanie-podmienkach-zsr/verejne-obstaravanie/pripravne-trhove-konzultacie-predbezne-zapojenie-zaujemcov-alebo-uchadzacov/ kde zároveň sprístupnil dokumenty a bližšie informácie k PTK - https://www.zsr.sk/files/obstaravanie/obstaravanie-podmienkach-zsr/novy-priecinok/vyzva-pripravne-trhove-konzultacie-upratovanie-cistenie-objektov-zeleznic-slovenskej-republiky.rar.

Za účelom informovania relevantného trhu o pripravovanej zákazke, získavania aktuálnych informácií z trhu ako aj schopnosti trhu plniť zamýšľaný predmet zákazky a overenia si aktuálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných subjektov na trhu očakávajú Železnice Slovenskej republiky predloženie vyplnených dokumentov do 15.04.2021 do 14:00.Právne dokumenty