Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Modernizácia železničného uzla Žilina

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


04.06.2019

1. Je reálne, že zásahy sa budú vykonávať aj do samotnej stavby stanice? Ovplyvní plánovaná modernizácia uzla aj parkovisko? Akým spôsobom? Sú totiž už informácie, že nové parkovisko by malo vzniknúť práve ako súčasť stanice. Kde presne? Bude pre verejnosť alebo zamestnancov? Resp. bude mať väčšiu kapacitu ako to súčasné? Staré sa tak zruší?

„ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“ je stavbou zameranou na zlepšenie technických parametrov železničnej infraštruktúry v ŽST Žilina, traťového úseku Žilina – Varín a ŽST Varín za účelom  zvýšenia plynulosti, rýchlosti a bezpečnosti prepravy osôb a tovaru. Vypracovaná projektová dokumentácia vyhovuje priestorovým potrebám nového usporiadania koľajiska, nástupíšť a ostatných prvkov železničnej infraštruktúry. Táto stavba rieši vybudovanie novej železničnej zastávky v k.ú.  Strážov  v zmysle územného plánu Mesta Žilina s názvom Žilina-Predmestie. K samotnej zastávke je zabezpečený prístup pre peších vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a tiež osobným automobilom. V priestoroch novobudovanej železničnej zastávky je uvažované s 30 parkovacími stojiskami z toho 2 budú s vyhovujúcimi rozmermi pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. V samotnej ŽST Žilina v priestore pri nástupišti č.5 a  6 tzv. „Rajecké nástupištia“ je uvažované s 52 parkovacími stojiskami pre potreby ŽSR a s povolením ŽSR. Iné parkovacie plochy v rámci modernizácie uzla Žilina nerealizujeme.

2. Akým smerom sa bude uberať parkovisko pred stanicou? Jeho značnú plochu totiž zaberajú práve vozidlá taxi služieb, ktoré majú miesta ohradené stĺpmi a reťazami. Ľudia tam tak vozidlá parkujú pomerne nepohodlne, keďže kapacita miest pre nich nestačí. Ako vnímajú tento stav železnice? 

O ďalšom využití predstaničného priestoru ŽST Žilina bude možné uvažovať až po ukončení modernizácie uzla Žilina. V súčasnosti je možné s istotou povedať len to, že nájomca plochy, ktorým je Žilinská parkovacia spoločnosť (ŽPS) bol zo strany ŽSR písomne vyzvaný na odstránenie ohradenia miest taxi služby.  

3. Parkovisko má niekoľko rokov v prenájme Žilinská parkovacia spoločnosť. Akým spôsobom je tam nastavené parkovanie? Ľudia by totiž uvítali, pokiaľ by bol priestor aj na to, aby bol spôsob platby benevolentnejší - napríklad pokiaľ na niekoho čakajú pár minút, musia platiť, a to počas celého dňa. Dá sa dnes povedať, či čaká zmeny aj platiaci systém?

Parkovanie v predstaničnom priestore ŽST Žilina je za odplatu.  ŽSR do parkovacej politiky ŽPS nezasahuje, s uvedenou požiadavkou je potrebné sa obrátiť na ŽPS. Z nášho pohľadu je potrebné rozlišovať medzi parkovaním a krátkodobým zastavením na účely naloženia/vyloženia cestujúcich.

4. Nedávno sa v súvislosti s modernizáciou, a teda aj problematikou parkoviska ŽSR stretli aj s primátorom Žiliny. Môžete mi priblížiť, s akým výsledkom?

Zástupcovia ŽSR sa stretli so zástupcami mesta Žilina a priamo na prediskutovali možnosti ako riešiť využitie predmetného priestoru. ŽSR na celkovú rekonštrukciu tohto priestranstva v súčasnosti nemajú naplánované finančné prostriedky a vzhľadom na už zmieňovanú pripravovanú modernizáciu uzla Žilina sa nateraz nechystajú vstúpiť do procesu zmien z danom priestore.Právne dokumenty