Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá).

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


Názov projektu:

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá)

Názov a sídlo prijímateľa:

Železnice Slovenskej republiky; Klemensova 8,  813 61 Bratislava.

 

   Číslo  Zo dňa
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok    
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.  / dátum účinnosti     

311011B658 / 28.09.2018

Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. / dátum účinnosti Dodatok č.1 / 19.02.2021
  Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Iné zdroje Spolu
Celkové náklady v € podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

297 145 608,22

52 437 460,27

11 383 812,53 360 966 881,02 
Zmluvní partneri / Popis zmluvy (stavebné práce, stavebný dozor,technická asistencia, projektová dokumentácia a pod.) Názov Zmluvná cena Popis zmluvy Dátum účinnosti zmluvy
"Združenie Nimnica“ Vedúci člen združenia: Doprastav, a.s.  364 938 980,47    € Realizácia stavebných prác 13.07.2016

DEC International, s.r.o.

      9 123 474,51  € Stavebný dozor 31.01.2018
Predpokladaný začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 09/2016
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu 07.09.2016
Predpokladané ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu 15.12.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu  
Miesto realizácie projektu

Železničná trať v úseku Púchov (mimo) – Považská Teplá (vrátane)

Popis projektu a jeho prínosy

Hlavnou úlohou projektu je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov. Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zák.č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ide o investične aj technicky najnáročnejšiu stavbu ŽSR od ich samostatnosti. Realizované sú dva tunely, tunel Diel o dĺžke 1082m a tunel Milochov o dĺžke 1861m, buduje sa 14 ks nových železničných mostov (vrátane rekonštruovaných), 6ks nových cestných mostov a nadjazdov, 4ks podchodov (pre cestujúcich, verejné). Dĺžka trasy železničnej trate bude skrátená z 18,742 km pred modernizáciou, na 15,921 km po modernizácii.               

Významným krokom je aj príprava na zmenu trakčnej napájacej sústavy z 3 kV na 25 kV. Táto bude však spustená až po modernizácii železničnej stanice Žilina a výstavbe TNS Žilina.

Stavba má päť ucelených častí:

UČS 00 ŽST Púchov, ŽST Žilina

UČS 44 Traťový úsek Púchov - Považská Bystrica

UČS 45 ŽST Považská Bystrica

UČS 46 Traťový úsek Považská Bystrica Považská Teplá

UČS 47 ŽST Považská Teplá

Pozn. : UČS 00 Žst. Púchov, Žst. Žilina rieši prevádzkové súbory, ktoré majú vplyv na oznamovacie zariadenia, kontrolu a riadenie TPNET a podobne. Tieto prevádzkové súbory sú riešené v existujúcich pozemných stavbách a na pozemkoch, ktoré sú v majetku ŽSR.

Stav realizácie k 30.06.2021

Stavba začala dňom prvej odovzdávky staveniska Zhotoviteľovi, dňa 7.9.2016. Je realizovaná podľa schváleného harmonogramu výstavby. Časť železničného úseku je budovaná v novej trase a časť je rekonštruovaná v pôvodnej osi. Celková dĺžka modernizovaného úseku je skrátená o 2,821 km. V rámci stavby boli vybudované tunely Diel (1082m) a Milochov (1861m). Na Nosickom ostrove bola vybudovaná nová zastávka Nosice. Zastávka Milochov bola zrušená a ŽST.Považská Teplá je prebudovaná na Zastávku. Stavba sa buduje za železničnej prevádzky, prebiehajú koľajové výluky podľa požiadaviek Zhotoviteľa.

V aktuálnom období hlavné práce prebiehajú na UČS 44, kde tunel Diel prerazený v máji 2019 je stavebne dokončený a po koľaji č.2  prevádzkovaný, prebiehajú práce na vystrojení tunela. Tunel Milochov bol prerazený v septembri 2020. Prebiehajú práce na oboch portáloch, betonáži klenby a protiklenby, práce na izoláciách, výztužiach, a betonáži sekundárneho ostenia. Boli vybudované hlavné mostné objekty, buduje sa železničný zvršok, spodok, TV a zabezpečovacie zariadenie a ostatné objekty potrebné pre konštrukciu novej trasy koľajovej cesty. Na UČS 45,46,47 prebiehajú odovzdávacie a preberacie konania, odovzdávanie objektov do predčasného užívania a kolaudácie.

Finančné plnenie € k 30.06.2021
Európska únia Štátny rozpočet (spolufinancovanie) Štátny rozpočet
(ostatné výdavky) 
Vlastné zdroje  Spolu 

206 039 343,67

36 359 884,12

47 778 062,54

23 200 309,54

313 377 599,87

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk   

Centrálny koordinančý orgán:  www.eufondy.sk Právne dokumenty