Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: ŽSR slávnostne ukončili výstavbu modernizácie úseku Považská Teplá – Žilina na rýchlosť vlakov do 160 km/hod

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


27.02.2018

V utorok 27. februára 2018 Železnice Slovenskej republiky slávnostne ukončili výstavbu modernizácie železničného úseku Považská Teplá  - Žilina na rýchlosť vlakov do 160 km/hod.  Slávnostné ukončenie sa uskutočnilo na železničnej stanici Bytča za prítomnosti ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érséka,  politického tajomníka Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Alexandra Živného, generálneho riaditeľa ŽSR Martina Erdössyho. predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. Filipa Hlubockého a  predsedu predstavenstva a  generálneho riaditeľa TSS GRADE a.s. Dušana Chovanca.

Súčasťou akcie bola aj súbežná jazda parného vlaku a najmodernejšieho vlaku z Bytče do Žiliny, pričom zúčastnení absolvovali najprv jazdu v parnom vlaku a následne sa do Bytče vrátili moderným vlakom, ťahaným najmodernejším rušňom Siemens Vectron.  

Realizáciou modernizácie železničnej trate v úseku Považská Teplá – Žilina vznikol ucelený úsek trate, nadväzujúci na predchádzajúce úseky od Bratislavy po Žilinu, ktorý bude mať požadované technické parametre pre rýchlosť do 160 km/hod., podľa medzinárodných dohôd. Stavbu projektovala spoločnosť REMING CONSULT, a. s. Bratislava. Zhotoviteľom stavby bolo  Združenie TEBS, zložené z lídra  združenia, spoločnosti TSS GRADE, a.s. a spoločností BÖGL a KRÝSL, k.s.  a Swietelsky Baugesellschaft n.b.H. Združenie bolo vybrané transparentnou verejnou súťažou. Celková zmluvná cena predstavuje 153 349 021,32 EUR s DPH a bola spolufinancovaná z Operačného programu integrovaná infraštruktúra.

Účelom modernizácie tratí železničnej siete ŽSR na predmetnom úseku je zlepšenie technického stavu infraštruktúry, ktorý je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskeho spoločenstva, európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a taktiež dohôd AGC a AGTC. Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov.
Modernizácia vybraných tratí železničnej siete ŽSR pozostáva z prestavby existujúcej  železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti, bezpečnosti, atraktívnosti a použiteľnosti zabudovaním moderných prvkov, a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov ako celku. Stavba bola realizovaná bez úplného vylúčenia prevádzky. Počas celej  prestavby bola železničná trať v prevádzke pre nákladnú aj osobnú dopravu. Obmedzenia sa prejavili iba v rozsahu a intenzite dopravy, keďže železničná doprava bola prevádzkovaná po jednej traťovej koľaji. V staniciach boli stavebné postupy navrhované tak, aby stav technických a technologických zariadení vždy umožňoval zabezpečiť bezpečný nástup a výstup cestujúcich.

ZAUJÍMAVOSTI K STAVBE

Miesto uskutočnenia stavebných prác bol úsek trate Považská Teplá – Žilina. Stavba sa nachádza v Trenčianskom a Žilinskom kraji. Železničná trať prechádza katastrálnym územím:
Považská Teplá, okres Považská Bystrica
- Plevník – Drienové, okres Považská Bystrica
- Hlboké nad Váhom, okres Bytča
- Maršová, okres Bytča
- Predmier, okres Bytča
- Hrabové, okres Bytča
- Dolný Hričov, okres Žilina
- Horný Hričov, okres Žilina
- Strážov, okres Žilina
- Žilina, okres Žilina

Úsek bol rozdelený na ucelené časti stavby (ďalej len „UČS“):
UČS 48 : Traťový úsek Považská Teplá (mimo) – Bytča
UČS 49 : ŽST  Bytča 
UČS 50 : Traťový úsek Bytča – Dolný Hričov 
UČS 51 : ŽST  Dolný Hričov
UČS 52 : Traťový úsek Dolný Hričov – Žilina (mimo)
UČS 00 : ŽST  Žilina  (obsahuje len úpravy na oznamovacích, zabezpečovacích zariadení a diaľkové riadenie )

KAPACITNÉ ÚDAJE:  

- rozchod koľaje 1 435 mm,
- celková dĺžka modernizovaného úseku trate vrátane zastávok a železničnej stanice po modernizácii 22,702 km,
- traťová rýchlosť v traťových úsekoch a hlavných staničných koľajach do 160 km/h pre vlaky s konvenčnými vozňami a pre jednotky s výkyvnými skriňami do 200 km/h,
- železničný spodok a zemné práce:
      ... celkové množstvá zemných prác – výkop 593 151 m3
      ... úprava pláne bez zhutnenia  54 880 m2, so zhutnením  453 508 m
      ... odstránenie  239 613 m2 krovín a  1 968 ks stromov,
      ... rozprestretie ornice na rovine a na svahu  313 422 m2,
      ... odstránenie ornice  47 993 m3
- výhybky pomerové:
      ... S 49          8 ks, 
      ... UIC 60    36 ks,
- železničný zvršok:
      ... montáž koľajových polí UIC, rozdelenie podvalov UIC ... 22 558 m,
      ... montáž koľajových polí S 49    ...3316,0 m,
      ... výmena koľajníc 49 E1 ... 3854 m,
- elektrická trakcia –  jednosmerná prúdová sústava  DC3kV, s izolačne i pre striedavú trakčnú prúdovú sústavu AC 25 kV, 50 Hz
- rekonštrukcie osvetlenia v železničných  staniciach a železničných zastávkach – počet stožiarov  135 ks a osvetľovacích veží  31 ks,
- preložky inžinierskych sietí: elektrické vedenie  11808 m, oznamovacie vedenia  56915 m,

- mostné stavby: 
      ... nové železničné mosty ... 6 ks,
      ... nové cestné mosty ...        5 ks,
      ... rekonštrukcia jestvujúcich železničných mostov ... 9 ks,
      ... lávka pre peších verejná ... 1 ks,
      ... podchody pre cestujúcich a verejnosť ... 5 ks,
      ... priepusty – nové a úprava pôvodných ... 33 ks, (vrátane asanácie)
      ... podchody pre verejnosť ... 4 ks,


- nové a upravené pozemné komunikácie:  
      ... betón asfaltový II. – III. triedy ... 85 811 m2,
      ... osadenie cestných panelov ... 1 522 m2,
      ... zámková dlažba ... 14 190 m2,
- protihlukové steny v celkovej dĺžke   12 813 m  
- celková likvidácia odpadov ... 742 992,07 t ostatný odpad, 17 417 t nebezpečný odpad

ZMLUVA O DIELO

Zmluva o dielo na stavbu: „ŽSR, Modernizácia  trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/)“ bola uzatvorená so zhotoviteľom dňa 19.12.2013, zverejnená v centrálnom registri zmlúv 23.12.2013, pričom je účinná od 24.12.2013. 

V predmetnej verejnej súťaži bolo celkom 49 záujemcov, do súťaže sa prihlásilo celkovo osem uchádzačov, z toho bolo 7 združení a jeden uchádzač ako samostatný.

Informácie k modernému vlaku

Rušeň Siemens Vectron je trieda viacúčelových rušňov, ktorú vyrába nemecká spoločnosť Siemens Mobility, v súčasnosti patria k najmodernejším konceptom univerzálneho viacsystémového rušňa. Vectron je nástupcom rušňov Siemens EuroSprinter, keďže bolo nutné prispôsobiť koncept rušňov požiadavkám interoperability TSI. Vzhľadom na svoju modulárnu koncepciu je možné si vyskladať rušeň Vectron podľa požiadaviek zákazníka, a to od jednosystémového prevedenia pre nákladnú dopravu až po najvyššiu triedu multisystémového rušňa s rýchlosťou 200 km/h.

Základné technické parametre:

Možnosť prevádzky na napájacích systémoch:         25 kV/50 Hz, 15 kV/16,7 Hz a 3 kV DC
Maximálna prevádzková rýchlosť:                             200 km/h (na Slovensku a v Čechách vzhľadom na  infraštruktúru zatiaľ Vmax 160 km/h)
Maximálna ťažná sila:                                                  300 kN
Maximálny výkon:                                                         6,4 MW
Vlakové zabezpečovacie zariadenia:               ETCS Level 2/Level 1, Mirel VZ1, PZB90/LZB80 (CIR-ELKE I)
Elektrodynamická brzda s možnosťou rekuperácie elektriny späť do trakčnej sústavy (troleja)
Rušeň plnohodnotne spĺňa požiadavky TSI

Doteraz bolo vyrobených viac ako 500 kusov (prototyp bol predstavený na Innotranse 2010 v Berlíne), prvý kus bol zákazníkovi odovzdaný v roku 2012. Rušne vlastní už viac ako 30 vlastníkov, sú prevádzkované v 14 štátoch a schválené pre prevádzku zatiaľ v 17 štátoch, vrátane Slovenskej republiky (Slovensko, Nemecko, Rakúsko, Česko, Bulharsko, Chorvátsko, Fínsko, Maďarsko, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Turecko, Slovinsko, Švajčiarsko, Švédsko).

Stanovište rušňovodiča je tlakotesné, klimatizované, ergonomicky a komfortne usporiadané. Medzi stanovišťami sa nachádza priechodná ulička strojovňou. Vzhľadom na výkonové parametre je rušeň predurčený pre rýchlu diaľkovú dopravu, kde svoj výkon využíva rýchlejším dosahovaním vyšších prevádzkových rýchlostí, čím umožňuje plánovanie kratších medzistaničných jazdných dôb.

Vozne sú nové modernizované, klimatizované, druhej triedy ss uzavretým systémom WC, zásuvkami na 220V radu Bmpeer (rok výroby 2007 – 2011 a Bpeer (rok výroby 2000 – 2003, aktuálne po modernizácii), stavané na 160 km/h.

Informácie k parnému vlaku

Parný rušeň 475.196 + tender 932.379 je zástupcom radu pomerne rýchlych (100 km/hod) univerzálnych parných rušňov, používaných v osobnej aj nákladnej doprave. Vyrobený bol v roku 1950 v Škode Plzeň. V bežnej prevádzke sa používal až do 70. rokov 20. storočia. Po vyradení ďalej slúžil ako vykurovací kotol v rušňovom depe Fiľakovo. Do múzejných zbierok bol získaný v roku 1985 a v roku 1992 bol opäť uvedený do prevádzkyschopného stavu. Odvtedy sa oňho vzorne stará skupina dobrovoľníkov zo Spolku Výhrevne Vrútky.

Osobný vozeň Aa 1138 z roku 1958 je predstaviteľom sto kusovej série vozňov prvej triedy, vyrobených vo vagónke Tatra Smíchov na základe konštrukcie zo začiatku 50. rokov 20. storočia. V múzejnej prevádzke je od roku 1997, kedy sa podrobil oprave v Nových Zámkoch.

Ležadlový vozeň Bac z roku 1978 je typickým predstaviteľom jednotného osobného vozňa typu “Y” UIC, jednotne zavádzaného na ČSD a v rámci ďalších železničných správ OSŽD od polovice 60. rokov 20. stor.

Reštauračný vozeň WRab s bufetovým oddielom z roku 1979 je predstaviteľom zmodernizovaného typu X pre rýchlosť 140 km/hod. Do prevádzky u ČSD boli zaraďované od konca 70. rokov 20. storočia a posledné kusy sú v prevádzke dodnes.Právne dokumenty