Oficiálna web stránka Železnice Slovenskej republiky
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: ŽSR/ modernizácia - Milochov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Hlavné sekcie; Vyhľadávanie; Kontakty ŽSR; Pätičku stránky.


10.01.2018

V miestnej časti Milochov, pri Považskej Bystrici pokračuje výstavba železničnej trate a onedlho sa začne s razením tunela. Od obyvateľov máme informáciu, že ťažké mechanizmy, ktoré cez miestnu časť prechádzajú, poškodili cestu. Ako sa k problematike stavia investor stavby, čiže ŽSR? 

Vzhľadom na jestvujúcu situáciu ohľadom cestných komunikácií v uvedenej lokalite a vzhľadom na reálne možnosti v danej lokalite sa žiadne iné cestné komunikácie pre zabezpečenie prístupu k stavebnému objektu tunela Milochov nenachádzajú, a teda sa nedá iným spôsobom, než po uvedenej ceste, zabezpečiť doprava. Čo sa týka pracovného ruchu, počas realizácie prác sú zavedené nasledujúce opatrenia na zamedzenie prašnosti: pravidelné čistenie komunikácií zametacou kefou za traktorom, staveniskové a priľahlé komunikácie sú pravidelne kropené zariadením vo vlastnej réžií. Kropenie je vykonávané denne, pričom v čase odvozov vyťaženého materiálu na skládku a počas zvýšeného pohybu mechanizmov je toto kropenie vykonávané intenzívnejšie tak, aby komunikácia bola vždy riadne udržiavaná. Čo sa týka domov a pozemnej komunikácie, zhotoviteľ v rámci Zmluvy o dielo má stanovenú povinnosť vykonať pasportizáciu budov, ktorých sa môžu dotknúť činnosti počas výstavby, medzi iným napríklad aj zvýšená premávka v danej oblasti. Pasportizácia bola vykonaná, zadokumentovaná a nachádza sa na stavebnom úrade v Považskej Bystrici. Prípadné následné opravy poškodených častí budov alebo iné úpravy, ktorých vyhodnotenie nastane práve na základe vykonanej pasportizácie, budú riešené v rámci zmluvných ustanovení medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Všetky tieto obmedzenia zhotoviteľ komunikuje, navrhuje a odsúhlasuje s dopravnou políciou a správcom komunikácie. Vo vzťahu k realizácii výstavby boli všetky pracovné stroje použité na pracovisku premerané na hlučnosť. Pri žiadnom zo strojov neboli prekročené stanovené limity hlučnosti.

Zhotoviteľ stavby ako aj ŽSR si uvedomujú technický stav pozemnej komunikácie a s cieľom predísť nepredpokladaným škodám bol vykonaný prieskum georadarom, ktorý preukázal značné diskontinuity podložia, čo znamená, že pokiaľ správca komunikácie v minulom období zabezpečoval opravu, predpokladáme, že išlo predovšetkým o výmenu asfaltového krytu, nie však o zásah  (opravu)  tzv. podložia. Ako dočasné riešenie na elimináciu kolíznych udalostí bol na vlastné náklady ŽSR umiestnený tzv. „inteligentný semafor“. Uvedomujeme si, že nejde o riešenie, ktoré by vzniknutú situáciu plnohodnotne riešilo, žiaľ šírkové a dispozičné usporiadanie komunikácie za aktuálnych podmienok neumožňuje prevedenie stavebných úprav. Zhotoviteľ stavby už v závere roka 2017 vykonal opatrenia v najkritickejších miestach cesty spevnením telesa tak, aby prejazdom nákladných áut nedošlo k náhlemu uvoľneniu krajnice, t.j. jej odtrhnutiu. Ďalej uvádzame, že ŽSR ako subjekt verejnej správy za žiadnych okolností nemôžu vynakladať finančné prostriedky na rekonštrukciu, opravu, resp. údržbu majetku cudzieho správcu, to sa týka teda aj predmetnej pozemnej komunikácie. Podľa odhadu by šlo o niekoľko stotisícové náklady, komplexná rekonštrukcia cesty by navyše spôsobila omeškanie lehoty výstavby v trvaní niekoľkých mesiacov a uvedený projekt je spolufinancovaný z eurofondov.

Ako ďalšie možné riešenie situácie by bolo vybudovanie tzv. výhybní, t.j. rozšírenie jazdného pruhu vo vhodne zvolených miestach (polohách) tak, aby oproti sebe idúce dopravné prostriedky mali možnosť plynulejšieho vyhýbania, čím by sa zvýšila „priepustnosť“ počtu prechádzajúcich áut. Za najväčšiu prekážku v uskutočnení tohto zámeru považujeme skutočnosť, že zo strany ŽSR nedisponujeme právnym vzťahom k pozemkom, ktoré by museli byť ich vybudovaním vykúpené, resp, zazmluvnené iným spôsobom (napr. dohody s vlastníkom/vlastníkmi pozemkov priľahlých k pozemnej komunikácii, zmluvy o budúcich zmluvách a pod). Ide pritom o dlhodobý proces vyžadujúci si splnenie celého radu  legislatívnych úkonov vo vzťahu k vlastníkom pozemkov, správcovi pozemnej komunikácie, stavebnému úradu atď., čo takisto nerieši aktuálne prevládajúcu situáciu okamžite. K predmetnej otázke konštatujeme, že ŽSR operatívne prijali už dve opatrenia s nemalým finančným nákladom s cieľom zabránenia nehodových udalostí a škôd či už na majetku zhotoviteľa stavby, alebo fyzických osôb a v prípade, že ich účinnosť sa preukáže ako nedostatočná, sme pripravení naďalej sa v spolupráci so zhotoviteľom stavby, správcom komunikácie, resp. vlastníkmi priľahlých nehnuteľností podieľať sa na riešení celkovej situácie. Ako sme však už uviedli, legislatíva SR (ako aj rozpočtové možnosti ŽSR) nám neumožňujú zabezpečiť komplexnú opravu cesty v takej miere a rozsahu, ktorá by umožnila dosiahnuť všetky normové charakteristiky pre cestu III. triedy.

Počas prípravy tejto stavby a realizačnej dokumentácie boli hľadané i iné prístupové komunikácie, avšak vzhľadom na reálne možnosti sa žiadne vhodnejšie cestné komunikácie nenašli, a teda sa nedá iným spôsobom zabezpečiť doprava na stavenisko. Skutočnosť, že pozemná komunikácia, resp. technický stav jej podložia (zistený zhotoviteľom stavby), príp. šírkové usporiadanie nezodpovedá parametrom pre pozemné komunikácie III. triedy, nebola záležitosťou sledovania a overovania zo strany spracovateľa projektovej dokumentácie, ani zhotoviteľa stavby. Uvádzame, že vzhľadom na jej využiteľnosť a kapacitu do doby zahájenia výstavby nebol (nevznikol) dôvod podrobne sa zaoberať touto otázkou, t.j. overovať technický stav, kapacitné možnosti, šírkové usporiadanie a pod. Samotný problém vznikol až vo fáze realizácie stavby, kde už vzhľadom k rozpracovanosti stavebných objektov nebolo možné rozširovať objektovú skladbu nad rámec Zmluvy o dielo o dodatočné stavebné objekty akou by bola napr. náhradná prístupová komunikácia. Ako v prípade zriadenia výhybní (v odpovedi na otázku č.1), vybudovanie náhradnej komunikácie si vyžaduje splnenie celého radu legislatívnych úkonov od výkupu pozemkov, projektovej prípravy, stavebné povolenie, ktoré spravidla trvá 1-2 roky (podľa náročnosti investičného zámeru). Za aktuálne prevládajúcich podmienok, stavu rozpracovanosti, striktne viazaných finančných nákladov, ich objemu, ako aj harmonogramu výstavby, nie je možné sa zaoberať výstavbou pozemnej komunikácie, ktorej účel a využitie by bolo dočasné. Účelovosť a viazanosť finančných prostriedkov s tým súvisiacich, ako aj možnosti riešenia situácie, boli ozrejmené už vyššie.

Súčasťou povoľovania stavby sú aj vyjadrenia miest, obcí a správcov cestných komunikácii. V rámci prípravy investor neeviduje žiadne zamietavé stanovisko k používaniu niektorých verejných komunikácii pre účely realizácie stavby. Z tohto titulu sa investor nezakomponoval do investičných nákladov a prípravy realizáciu novej komunikácie. Prístupové komunikácie stavby majú v procese prípravy odporúčací charakter a v konečnom dôsledku investor nemôže zodpovedať za stav všetkých verejných komunikácií. Definitívne používanie prístupových komunikácií počas realizácie stavby si schvaľuje zhotoviteľ stavby a správcovia komunikácii udeľujú súhlas s ich používaním. V prípade Milochova ide o cestu III. triedy správeTSK.

Investor, zhotoviteľ a projektant stavby sa zaoberali aj požiadavkou na realizáciu alternatívnej prístupovej trasy. V danej lokalite sa dá však konštatovať, že realizácia novej cestnej komunikácie pre účely výstavby nie je realizovateľná vzhľadom na charakter terénu a priestorové možnosti tejto lokality (prítomnosť existujúcej železnice, priehrady, zastavané územie, strmý terén a pod.). Možnosť postaviť cestnú komunikáciu pre účely stavby na pilieroch sa javí ako finančne neúnosná a proces prípravy takejto alternatívy by bol príliš dlhý, rádovo cez 3 roky. Po ukončení stavby a odstránení existujúcej železnice, sa v jej pôvodnej osi bude realizovať nová komunikácie, ktorá prinesie do danej lokality skvalitnenie podmienok života. Odstránením železnice sa eliminuje hluk a prašnosť a v konečnom dôsledku stavby prináša obyvateľom viacero výhod a skvalitnenie podmienok na bývanie.Právne dokumenty