ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Certifikačný orgán osôb nedeštruktívneho skúšania na dráhach (COO NSD)


Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky poverilo Osvedčením číslo 03484/2016/C350-SŽDD/02376 zo dňa 15. 2. 2016 Výskumný a vývojový ústav železníc výkonom odborného defektoskopického orgánu pre technické zariadenia dráh a dráhových vozidiel a jeho organizačnú jednotku "Certifikačný orgán osôb nedeštruktívneho skúšania na dráhach" so sídlom v Bratislave, overovaním odbornej spôsobilosti (certifikáciou osôb).

COO NSD je na základe Osvedčenia o akreditácii č. 009 od SNAS spôsobilý podľa požiadaviek EN ISO/IEC 17024 vykonávať certifikáciu osôb vykonávajúcich nedeštruktívne skúšanie materiálov a komponentov železničných koľajových vozidiel, mostných objektov a iných zariadení železníc v rámci ich prevádzky a údržby a prostredníctvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky povereným certifikačným a kvalifikačným orgánom pre pracovníkov NDT (nedeštruktívneho skúšania materiálov) v metódach UT, MT, ET, PT, VT a RT podľa EN ISO 9712 a vyhlášky UIC 960 v priemyselnom sektore "Železničná doprava".

Akreditovaný subjekt Certifikačný orgán osôb nedeštruktívneho skúšania na dráhach chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní certifikačných činností, pri riadení konfliktu záujmov a zabezpečovaní objektivity v certifikačných činnostiach.

Získaná certifikácia v sektore "Železničná doprava" oprávňuje NDT personál vykonávať defektoskopické skúšky v oblasti prevádzkovateľov dráh, dopravcov na dráhach, výrobcov a opravárov dráhových vozidiel a kovových konštrukcií. Predmetom defektoskopických kontrol sú zvary, koľajové zariadenia, dráhové oceľové mostné konštrukcie a konštrukcie podobné mostom, dráhové vozidlá a ich príslušné komponenty a tlakových zariadení.

Ing. Andrea Baková 

Vedúca Certifikačného orgánu osôb nedeštruktívneho skúšania na dráhach (COO NSD)

Kontakt

Tel.: 02/2029 7782, 0903 710 806
E-mail: bakova.andrea@zsr.sk 
Adresa: Nobelova 50, 831 02 Bratislava

Ing. Rudolf Chyla 

Skúšobný komisár COO NSD

Kontakt

Tel.: 02/2029 5789, 0911 988 081
E-mail: chyla.rudolf@zsr.sk 
Adresa: Nobelova 50, 831 02 Bratislava