ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Technické kontroly


Technické kontroly dráhových vozidiel vykonávame na základe poverenie č. č.29614/2017/SŽDD /81898 zo dňa 27.11.2017 Rozhodnutie MDV SR. 

V zmysle § 24 Zákona 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 93 Vyhlášky 351/2010 o dopravnom poriadku dráh.

Technicko-bezpečnostné skúšky podľa §23 Zákona o dráhach 513/2009 pred skúšobnými chodmi overovaných vozidiel na vyhradených tratiach Železníc Slovenskej republiky.

Bezpečnostné prehliadky dráhových vozidiel vykonávame pre určenie spôsobu prepravy do miesta určenia po nehodových udalostiach, násilných poškodeniach a po uplynutí platnosti technickej kontroly.

  

Ing. Tibor Polyák

Vedúci centra dráhových vozidiel ECM

Kontakt

Tel.: 02/2029 4294, 0911 994 129
E-mail: polyak.tibor@zsr.sk
Adresa: Nobelova 50, 831 02 Bratislava

Ing. Marián Zajasenský

Špecialista centra dráhových vozidiel

Kontakt

Tel.: 043/229 5541, 0911 820 753
E-mail: zajasensky.marian@zsr.sk
Adresa: Železničná 10, 038 61 Vrútky