ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc

Certifikácia


Podmienky spôsobilosti kandidáta k certifikácii sú:

  • absolvovanie príslušného školenia v danej metóde a stupni, 
  • úspešné zloženie kvalifikačnej skúšky,
  • požadovaná priemyselná prax,
  • vyhovujúca fyzická spôsobilosť.

Absolvovanie príslušného školenia v danej metóde a stupni uchádzač doloží kópiou osvedčenia o absolvovaní kurzu v rozsahu x hodín (podľa EN ISO 9712). Pre úspešné zloženie kvalifikačnej skúšky musí uchádzač dosiahnuť v každej časti skúšky minimálne 70%. Uchádzač musí doložiť doklad, v ktorom jeho zamestnávateľ potvrdzuje požadovanú priemyselnú prax v danej metóde. A nakoniec uchádzač musí predložiť dôkaz o fyzickej spôsobilosti nie starší ako jeden rok.

Po splnení všetkých podmienok a uhradení príslušného poplatku bude uchádzačovi vystavený certifikát (A4) a certifikačný preukaz (kartička), ktorých platnosť je stanovená podľa EN ISO 9712 na obdobie 5 rokov. Po uplynutí tejto doby je možné certifikáciu v danej metóde predĺžiť na obdobie ďalších 5 rokov. Po uplynutí 10 rokov (certifikácia + predĺženie) a záujme o pokračovanie v systéme je potrebné absolvovať recertifikačnú skúšku.